Mga sanhi ng girian at kontradiksyon sa loob ng AFP at PNP

Ang artikulong ito ay may salin sa English

Sumabog na sa hayagang girian at mga banta ng kudeta at destabilisasyon ang mga panloob na gitgitan sa hanay ng mga upisyal ng Armed Forces of the Philippines (AFP) at Philippine National Police (PNP). Lumutang ito sa loob ng ilang buwan pa lamang na pag-upo ni Ferdinand Marcos Jr sa poder. Ang mga “bangayan” na ito ay sumasalamin sa malalim na kontradiksyon sa hanay ng magkaka-alyadong dinastiya sa pulitika at pangkatin sa loob ng naghaharing rehimeng Marcos.

Ang muling pagtatalaga kay Gen. Andres Centino bilang hepe ng AFP, na nag-etsapwera at nang-udlot sa 3-taong termino ni Lt. Gen. Bartolome Bacarro, ay pinangunahan at isinagawa ni Executive Secretary Lucas Bersamin. Si General Centino, na tutuntong na sa edad ng pagreretiro sa darating na Pebrero, ay magsisilbi ngayon ng tatlo pang taon. Ang kanyang muling pagkakatalaga ay maanomalya at pinagmukhang tanga si Marcos sa pagbaligtad sa naunang pagtatalaga kay General Bacarro sa isang tatlong-taong termino. Nagdulot ito ng malawakang pagkaaligaga sa hanay ng matataas na upisyal ng militar dahil naglahong parang bula ang ambisyon nilang ma-promote. Lumikha sila ng labis na ingay na umabot sa pag-alerto ng Malacañang at pagpapakilos sa maraming yunit ng Philippine National Police kahapon habang naglilipat ng pamumuno para bantayan ang “mga kilos ng tropa ng AFP” at “hakbanging destabilisasyon ng AFP.”

Ilang araw bago nito, naglabas ng pampublikong pahayag si Sec. Benjamin Abalos ng Department of Interior and Local Government (DILG) na nanawagan sa lahat ng mga heneral at koronel ng pulis na magsumite ng kanilang “courtesy resignation.” Bahagi umano ito ng mga pagsisikap na “linisin” ang PNP ng mga upisyal na may kaugnayan sa bentahan ng iligal na droga. Ang totoo, bahagi ito ng mga pagsisikap ng ilang pangkating pulitikal sa loob ng rehimeng Marcos para pahigpitin ang kontrol sa PNP sa pamamagitan ng pagtatanggal sa mga upisyal na kilalang kakampi ng mga karibal nila sa pulitika at sindikatong kriminal. Ang pinakalayon, siyempre, ay sarilinin ang kontrol sa PNP, sa bentahan ng iligal na droga at iba pang operasyong kriminal. Ang hepe ng PNP at ilang iba pang upisyal ay naghain na ng kanilang pagbibitiw, ngunit marami pa ang hindi duminig sa panawagan.

Ang mga lantad na tunggaliang ito sa AFP at PNP ay malinaw na manipestasyon ng maanghang na bangayan sa pagitan ng mga upisyal nito at mga amo sa pulitika. Naggigiiran sila para sa kontrol sa burukratikong korapsyon na kinasasangkutan ng malalaking halaga ng pondo ng bayan. Kabilang dito ang kontrol sa ilandaang bilyong pisong pondong pampubliko para sa “modernisasyon ng AFP” kung saan kabilang ang pagbili at pagmantine sa kagamitan, para sa kontra-insurhensya, mga proyektong imprastruktura sa ilalim ng tinatawag na “Barangay Development Program,” gayundin ang dayuhang pondong militar mula sa US. Lahat ito’y sangkot sa lambat ng korapsyon.

Malaking halaga ng pera ang ibinubulsa ng mga upisyal ng AFP mula sa mga pribadong kontratistang militar, gayundin mula sa pagbili ng mga mahinang klaseng piyesa at mga kagamitan, mga gawa-gawang “surrenderee,” at iba pa. Nakapagbubulsa din ang mga heneral na pulis ng kanilang nakaw mula sa malalaking halaga ng perang ginagamit sa pagbili ng mga sobra-sobrang mahal na kagamitan (mula sa sasakyan ng pulis hanggang body cam). Pinagkakakitaan din ng mga heneral ng militar at pulis ang pondo para sa pensyon. Nagkakamal sila nang higit na mas malalaking halaga mula sa direktang pagpapatakbo o pagtanggap ng payola mula sa mga kriminal na sindikatong sangkot sa iligal na pagsusugal at bentahan ng droga. Nagreretiro ang mga heneral at pulis na mga multi-milyonaryo o ginagawa silang sibilyan at itinatalaga sa matatabang pusisyon sa burukrasya o mga korporasyon ng gubyerno.

Ang mga panggitnang-antas na upisyal ng AFP at PNP ay nakikibahagi sa nakaw habang may pangakong makakukuha ng mas malaking bahagdan habang binibili nila ang mas mataas na ranggo at nagpapakita ng bulag na katapatan sa kanilang mga nakatataas na upisyal. Ang mga ordinaryong sundalo at tauhan ng pulis, na narerekrut karamihan ay nagmula sa mga inaaping uri, ay sinusuhulan ng mataas na sweldo at bonus (higit na mas malaki sa kanilang katumbas na pwesto sa mga ahensyang sibilyan), nilalason ang utak ng “anti-terorismo” na doktrina ng US, ginagamit na pambala ng kanyon sa mga operasyong kombat, at inaatasang gumawa ng maruruming trabaho tulad ng ekstrahudisyal na pagpaslang, tortyur at pagmasaker.

Ang AFP ay itinatag, sinanay, inindokrinahan, inarmasan at pinondohan ng imperyalismong US para magsilbi bilang prinsipal na pundasyon ng malakolonyal na paghahari ng US sa bansa. Ang mga upisyal nito ay mga buruktratang kapitalista at nagsisilbi sa mga naghaharing uri ng malalaking burgesyang kumprador at malalaking panginoong maylupa.

Ang militar at pulis ay mga kasangkapan ng makauring pang-aapi. Ang mga armas nila ay nakatutok pangunahin sa mga manggagawa at magsasaka. Itinataboy nila ang mga magsasaka at minoryang grupo mula sa kanilang tahanan upang bigyang-daan ang pandarambong ng mga kumpanyang mina at malalaking plantasyon sa kanilang lupa. Binubuwag nila ang mga unyon at organisasyong masa para pigilan ang mamamayan na ipagtanggol ang kanilang mga karapatan at interes at makibaka para sa pambansang demokrasya.

Ang mga kontradiksyon sa loob ng militar at pulis ay bahagi ng estratehikong kahinaan ng AFP at PNP. Ipinakikita nito na ang AFP at PNP ay simbulok ng naghaharing malakolonyal at malapyudal na sistema na sinumpaan nitong ipagtatanggol. Inuudyukan nito ang malalim na pagkamuhi ng mamamayang Pilipino. Dahil sa paglilingkod sa interes ng imperyalismong US at naghaharing mga uri ng mapang-api at mapagsamantala, itinatakda nila ang papatalong landas ng kanilang digma laban sa Bagong Hukbong Bayan at rebolusyonaryong pwersa sa ilalim ng pamumuno ng Partido Komunista ng Pilipinas.

Ang panloob na tunggalian sa militar at pulis sa ilalim ng naghaharing pangkating Marcos-Duterte ay itinutulak ng kanilang pagkaganid sa kapangyarihan at pera. Titindi ang mga ito habang ibayong lumulubha ang krisis ng naghaharing sistema. Inilulugmok nito ang malawak na masa ng Pilipino sa mas malubhang kalagayang sosyo-ekonomikong sa harap ng sumisirit na presyo ng pagkain, mababang sahod at kawalan ng kabuhayan.

Sa harap ng mga maniobrahan at balyahang pampulitika na yumuyugyog sa naghaharing gubyernong Marcos, nananawagan ang Partido sa mamamayang Pilipino na paigtingin ang kanilang pagsisikap na mag-organisa at makibaka. Dapat nilang pabilisin ang kanilang pagsisikap na itatag ang kanilang mga unyon at lahat ng porma ng organisasyon para ipaglaban ang kanilang mga kagyat na kahingian para sa pagtataas ng sahod at sweldo, pagpapababa ng presyo, maayos na serbisyong panlipunan at iba pa.

Nananawagab ang Partido sa mga ordinaryong sundalo at tauhan ng pulis na ilantad ang korapsyon at mga krimen ng kanilang nakatataas na upisyal, tumulong na ilantad at tuligsain ang anti-mamamayan, anti-nasyunal at pasistang gawain ng AFP at PNP, itakwil ang mga atas na salungat sa interes ng mamamayan, talikdan ang “anti-teroristang” panatisismo na ginagamit para bigyang katwiran ang kanilang kriminal na mga aksyon. Marami sa inyo’y nagmula sa uring manggagawa at magsasaka at iba pang naghihirap na sektor, ngunit ginagamit para apihin ang inyong mga ka-uri. Hinihikayat kayo ng Partido na talikuran ang inyong trabaho sa bulok na militar at pulis, sumapi sa BHB o lihim na makipagtulungan sa BHB tulad ng ginagawa o ginawa ng marami sa inyo, o bumalik sa sibilyang pamumuhay at tamasahin ang mga bunga ng rebolusyon kasama ang inyong pamilya sa mga larangang gerilya.

Nananawagan din ang Partido sa mga bata at nakababatang upisyal ng militar at pulis na kritikal na pag-aralan ang mersenaryong kasaysayan ng AFP at PNP, kung paanong ang mga ito ay matagal nang ginagamit para supilin ang pambansa at demokratikong mga pakikibaka ng manggagawa at magsasaka. Tiyak kami na alam na alam ninyo ang korapsyon ng inyong mga nakatatandang upisyal at mga krimeng isinagawa nila sa ilalim ng pekeng “gera kontra droga” at sa mga operaysong kontra-insurhensya. Utang ninyo sa mamamayan na ilantad ang mga krimeng ito. Kung patuloy kayong mananahimik, ibig sabihin lang ay bahagi na kayo ng mga krimeng ito at gayo’y dapat lang na kamuhian ng taumbayan.

Inaatasan ng Partido ang lahat ng mga komite nito, gayundin ang mga yunit ng BHB na samantalahin ang mga girian, kalituhan at maniobrahan sa loob ng AFP at PNP. Dapat silang maglunasd ng propaganda at edukasyon sa loob ng militar at pulis, laluna sa pinakamababang hanay para hikayatin silang talikuran ang bulok na organisasyon at makipagtulungan sa rebolusyonaryong mga pwersa.

Ang mga giriang ito sa AFP at PNP ay uuntol at uuntol sa mga operasyong kontra-insurhensya (laluna kung may mga maniobrang kudeta at kontra kudeta ng mga tropa). Dapat paigtingin ng BHB ang mga pagsisikap nito na maglunsad ng mga taktikal na opensiba na kaya nitong ipanalo laban sa mahihinang bahagi ng kaaway at samsamin ang mga armas na ginagamit laban sa mamamayan. Dapat silang maging handa sa pagkilos ng mga tropa na may kaugnayan sa internal nilang girian para sa kapangyarihan at patamaan ang mga hindi organisadong tropa na inilalabas-masok sa kanilang mga kampo. Dapat mag-inisyatiba ang BHB at paigtingin ang gawaing militar at pulitika sa buong bansa at umani nang malaki sa harap ng kaguluhan ng kaaway.

Mga sanhi ng girian at kontradiksyon sa loob ng AFP at PNP