MO No. 32, pagpapalawak ng Martial Law sa bansa


Sa pamamagitan ng Memorandum Order No. 32, pinagpapatuloy ni Duterte ang kanyang kabaliwan at kahangalang patindihin ang ibayong krisis na dinaranas ng iba’t ibang uri at sektor sa lipunang Pilipino. Naglalayon itong palakasin ang mga pwersa ng AFP-PNP sa mga isla at mga probinsya ng Samar at Negros at sa rehiyon ng Bicol bilang bahagi ng kanyang plano na wasakin ang rebolusyoanryong pakikibaka ng mamamayan na pinangungunahan ng CPP-NPA-NDF. Ngunit gaanuman kalaki ang reaksyunaryong pwersang gamitin ng rehimeng US-Duterte, hindi nito mapipigil ang daluyong ng armadong pakikibaka ng inaapi at pinagsasamantalahang mamamayan. Tiyak na karaniwang mamamayan ang magiging biktima ng mga operasyong militar na ilulunsad ng pinalaking deployment ng AFP-PNP. Sa modelo ng karahasang ginawa sa Marawi, ng Martial Law sa Mindanaw at ng Oplan Tokhang at Oplan Double Barrel Reloaded, lalala ang pamamaslang, karahasan, pangwawasak sa kabuhayan, kabahayan, komunidad at iba pang mga tipo ng paglabag sa karapatang pantao ng mamamayan sa mga isla at probinsyang nabanggit.

Ang Memorandum Order No. 32 ay unti-unting pagpapatupad ng Martial Law sa buong bansa sa tabing ng baha-bahaging pagsugpo sa lumalakas na armadong paglaban ng rebolusyunaryong kilusan sa buong bansa. Iniiwasan ng ganitong mga pakana na hayagang magdeklara ng Martial Law sa buong bansa sa tusong layunin na ipatanggap ito sa mamamayan at gawing mga pansubok para sa tuluyang deklarasyon ng Martial Law sa buong bansa. Ginamit pang dahilan ang mga “lawless elements” para pagtakpan ang tunay niyang ambisyon na supilin ang rebolusyonaryong pakikibaka sa buong bansa at armadong paglaban ng mamamayan laban sa mapagsamantala at mapang-aping paghahari ng imperyalistang kapangyarihan kasabwat ang mga local na naghaharing kumprador-panginoong maylupa.

Sa pagdagdag ng karagdagang mga batalyong panagupa, pinapatunayan ng berdugo, pasista at tiranikong si Duterte na militarisasyon ang tugon sa makatarungang pakikibaka ng mamamayan laban sa mapaniil na estadong burges. Inaakala ni Duterte at mga mapandigmang heneral ng AFP-PNP na kakayanin nitong sugpuin ang lumalakas na paglaban sa mga nasabing erya ng digma. Kabaliktaran nito, patuloy na aani ng suporta ng masang anakpawis ang NPA bilang tunay na hukbo ng mamamayan na naglilingkod sa interes nila laban sa mapang-api at mapagsamantalang sistemang pinaghaharian ng mga burgesya-kumprador, malalaking panginoong maylupa, burukrata-kapitalista, mga oligarko at imperyalistang US. Dagdag pa, ang pagkokonsentra ng ilang dagdag na batalyon sa Samar, Bikol at 2 probinsya ng Negros ay mangangahulugan ng pagnipis ng mga pwersa ng AFP-PNP sa iba pang bahagi ng bansa na masasamantala ng mga rebolusyonaryong pwersa para sa ibayong pagpapalakas.

Sa kawalan ng seryosong solusyon sa kronikong krisis na kinakaharap ng bansa, pasismo ang resetang gamot ng rehimen sa kahirapang dinaranas ng mamamayan dulot ng mga mapang-aping batas at neoliberal na polisiya at patakarang ipinapatupad ng gubyernong Duterte at imperyalistang US. Habang patuloy sa pagbubulag-bulagan at pagbibingi-binghan ang rehimen sa tunay na problema, lalamunin si Duterte ng naglalagablab na apoy ng digmang bayan sa buong kapuluan.

Nananawagan ang MGC sa sambayanang Pilipino na paghandaan ang dambuhalang unos na hatid ng ambisyosong pasista, at tiranikong rehimeng US-Duterte na kontrolin ang buong bansa sa ilalim ng isang diktadurang paghahari. Pabilisin ang pagmumulat, pag-oorganisa, pagpapakilos at paghihiwalay sa rehimeng US-Duterte hanggang sa tuluyang maibagsak ito ng nagngangalit at naghihimagsik na mamamayang pinagkaitan ng mga demokratikong karapatang mabuhay nang may dangal, masagana at malaya. Sumanib at lumahok sa makatarungang digmang bayan isinusulong ng CPP-NPA-NDFP na magpapalaya sa kontrol ng imperyalismo, pyudalismo at burukrata-kapitalismo tungo sa pagkakamit ng sosyalistang lipunan.###

MO No. 32, pagpapalawak ng Martial Law sa bansa