Nadagsen a konkondenaren ti NPA ti terorista nga AFP a nangbomba iti Balbalan! Rebolusyonaryo saludo kenni Ka Ivy a bannuar ti umilli a Pilipino!

Pilipino

Nadagsen a konkondenaren ti NPA ken ti Chadli Molintas Command (CMC) ti terorista ken pasista nga AFP a nagbomba ken nag-aerial machinegun strafing babaen kadagiti jet fighters ken drones kadagiti banbantay ti Balbalan, Kalinga partikular kadagiti paset ti Barangay Gawaan, Balbalan manipud 2AM inggana iti 4:30AM idi March 5. Dagitoy a terorista nga aramid ti pasista ken kontra-umili nga AFP ket pudno ken kongkreto a panaglabsing kadagiti humanitarian ken international a linteg iti gubat.

Nariing ken pirmi a nakigtot dagiti umili iti intero a Balbalan gapu iti napigsa nga uni dagiti bomba ken aerial machinegun strafing nga inpatungpal ti kontra-umili ken terorista nga AFP. Nayonna pay ken idi 7AM iti pareho nga aldaw ti March 5, simrek ti nasurok maysa a company a pasista nga 50th IB-PA iti Barangay Gawaan. Karaman a konkondenaren ti NPA ti panangtiliw dagiti terorista a militar kadagiti siyam a sibilyan a napan nangbirok kadagiti nuang ken baka a napakigtotan met iti tuloy-tuloy a panagbomba ken aerial machinegun strafing. Batay iti impormasyon manipud iti umili, adu dagiti baka ken nuang a natnag kadagiti rangkis dagiti banbantay gapu iti grabe a panagbomba ken machinegun strafing. Ti dakesna ket nilappedan ken impagel dagiti terorista ken pasista nga AFP dagiti umili a mapan dulianan ken sukalan no anya ti napasamak kadagiti nuang ken baka. Ken gapu iti pananglapped ken panangipagel dagiti terorista a soldado kadagiti umili nga umaway, nabaybay-an dagiti pang-agrikultural ken pang-ekonomya nga aktibidad dagiti umili. Amin dagitoy a kinaranggas ti pudno a terorista nga AFP ket konkondenaren ti NPA nga isu ti pudno a rebolusyonaryo nga soldado ti umili a Pilipino. Amin dagitoy ket kontra kadagiti kalintegan ti nailian a minorya ti Cordillera iti ansestral a teritoryo ken iti rebolusyonaryo a pannakidangadang laban iti nailian a panangidadanes ken para iti bukod a panagkeddeng ken pudno a demokrasya ti umili iti Cordillera.

Gapu kadagiti naranggas nga aramid ti kontra-umili nga AFP idi March 5 ken gapu met laeng iti tuloy-tuloy a terorista nga operasyon ti naulpit nga AFP a grabe nga umapekto iti kabibiag ken sanikua ti umili, nagtignay ti tim ni Ka Louie idi agsapa ti March 15 tapno mapan da koma itsek-ap dagiti baka, nuang ken mulmula ti umili partikular idiay Lagan a paset ti teritoryo ti tribu ti Salegseg nga agnanaed iti Barangay Gawaan, Balbalan. Ngem iti dalan, nasabat da Ka Louie dagiti terorista nga army ket napasamak ti labanan.

Batay iti paabot ti maysa kadagiti soldado ti 50th IB-PA nga adda iti dayta a labanan, natay ni Ka Louie ngem dua (2) a soldado met ti natamaan. Ken batay met laeng iti istorya diay nasao a soldado a naggapuan ti impormasyon, iti dayta met laeng nga aldaw ti March 15 ket nagrikrikos ti maysa a helicopter iti batog ti Lagan iti panggep nga alaen koma dagiti nadangran a dua a soldado; ngem saan a nabaelan ti helicopter a naala dagitoy a dua nga agbugbugsot nga army inggana’t natay dagitoy. Gapu iti daytoy, inlimed dagiti terorista nga AFP nga imparuar dagitoy dua a natay a kaduada; ngem nakita ti masa idiay Barangay Balbalan Proper, Balbalan ti dua a bangkay idi limmabas sadiay ti lugan ti 50th IB-PA idi rabii ti March 15.

Iti amin a Kakadua iti intero nga Ilocos-Cordillera Region (ICR), nakaro a ladingit ti nagbanagan ti pannakamartir ni Ka Louie. Ngem nupay kasta, ti ladingit ket napardas nga iturturong ti CMC, dagiti amin a yunit ti NPA ken dagiti rebolusyonaryo nga umili iti ICR iti rebolusyonaryo nga unget ken pukkaw nga itultuloy latta inggana’t balligi ti armado a rebolusyonaryo a pannakidangadang laban kadagiti terorista nga AFP a reaksyonaryo nga armado dagiti managgundaway ken manangidadanes a dasig dagiti dadakkel nga apo’t daga, dadakkel a komprador burgesya ken nangangato a burukrata kapitalista a dikdiktaran ti US nga imperialismo. Ngarud, kangatuan a rebolusyonaryo a saludo ti ipaay a naan-anay ti CMC ken dagiti amin a yunit ti NPA iti ICR kenni Ka Louie. Tuloy-tuloy a nagserbi isuna para iti umili ken inyawatna ti mismo a biagna para iti umili. Isuna ket maibilangen kadagiti pudno a banuar ti umili a Pilipino!

Ka Ivy ti umuna nga alyas ni Ka Louie. Gonzalo A. Battawang ti pudno a naganna manipud iti dasig ti nakurapay a mannalon. Naggapu isuna iti tribu ti Mabaca a dimmakel iti Sitio Angao, Amacian, Pinukpuk, Kalinga. Nakabaddek iti Grade 2 laeng ni Ka Ivy gapu iti kinapobre ken kinarigat ti pamilya a naggapuanna.

Nag-fulltime isuna kas security officer ti Municipal Council of Leaders (MCL) ti Cordillera People’s Democratic Front (CPDF) idi naipatakder daytoy a rebolusyonaryo a konseho ti Pinukpuk idi 1989. Gapu ta napudot ti naganna iti sango ti terorista nga AFP ken PNP, simmampa ni Ka Ivy kas fulltime nga NPA iti maudi a paset ti 1989.

Iti 34 a tawen ni Ka Louie kas fulltime nga NPA, saan a nagsarimadeng isuna iti rebolusyonaryo a panagtignay. Nalammuyot ti panagsasaona ken nakaan-anos iti panangipatungpal kadagiti rebolusyonaryo a trabaho. Iti uneg ti rebolusyonaryo nga eskwelaan ti NPA, pasaray naulimek ngem nauneg a naawatan ni Ka Louie ti kayatna a saoen ti Nailian-Demokratiko a Rebolusyon nga agturong iti pannakawayawaya ken naraniag a sosyalista a masakbayan ti umili a Pilipino babaen iti gubat ti umili tapno rippuogen ti imperyalismo, pyudalismo ken burukrata kapitalismo a batayan a problema ti pagilian ken tapno maibangon ti sosyalista a gobyerno iti Pilipinas para iti komon a pagimbagan ken pagragsakan ti umili a Pilipino.

Iti uneg met laeng ti rebolusyonaryo nga eskwelaan ti NPA, nakaadal ni Ka Louie iti panagbasa ken panagsurat, iti panagbilang, iti addition ken subtraction, iti multiplication ken division, ken kadagiti batayan a prinsipyo ti siyensiya. Babaen kadagitoy a rebolusyonaryo nga ad-adal, pinadur-as ni Ka Louie ti kaammoan ken pratikana iti panag-aramid ti command-detonated bomb. Nalaing isuna kadagiti taktika ti gerilya a pannakigubat. Adu dagiti taktikal nga opensiba nga insayangkat ti NPA a tummiponanna; kasta met nga adda dagiti depensiba a labanan a nakipasetanna.

Iti nasurok tallo a dekada a fulltime a panagtignay ni Ka Louie iti NPA, kankanayonna nga ibalikas a mangabak ti Rebolusyon a Pilipino gaputa nainkalintegan daytoy. Kankanayon nga ipalagip ni Ka Louie kadagiti kakadua a madisdismaya lalo iti panawen ti kinarigat nga sigurado nga agballigi ti gubat ti umili gaputa daytoy ket para iti sosyalista a pang-ekonomya a panagdur-as, sosyalista a pampulitika panagbalbaliw ken sosyalista a kultura a nakabatay kadagiti aspirasyon dagiti mayorya a Pilipino, lalo dagiti mangmangged, mannalon, mangngalap, nailian a minorya, nakukurapay iti syudad, ken dagiti sektor ti kababaihan ken kabataan a magunggundawayan ken maidadanes iti nabayagen a panawen.

Agbiag ti rebolusyonaryo a lagip ni Ka Louie!

Kabataan sumampa iti NPA!

Itultuloy ti rebolusyonaryo a gubat ti umili inggana’t balligi!

Nadagsen a konkondenaren ti NPA ti terorista nga AFP a nangbomba iti Balbalan! Rebolusyonaryo saludo kenni Ka Ivy a bannuar ti umilli a Pilipino!