Napapanahon upang muling ipamalas ng masang Pilipino ang paglaban at pagpapabagsak sa papet, diktador at korap na rehimeng US-Marcos Jr

Ang pagdiriwang sa pag-aalsang EDSA noong Pebrero 25, 1986 ay pag-papaalala sa kasalukuyang henerasyon sa ipinamalas na kapangyarihan ng milyun-milyong masang Pilipino sa pagpapabagsak sa bulok at papet na estado. Ito rin ay ipinagdiriwang ng lahat ng Pilipino na nagmamahal sa kalayaan at tunay na demokrasya bilang araw ng paglaban at pagpapatalsik sa diktadurang Marcos Sr. Gayunman, dapat maging hamon ito sa mamamayang Pilipino na muling buhayin ang lakas at kapangyarihan ng lahat ng inaapi at pinagsasamantalahang uri sa bansa upang ibagsak ang kasalukuyang ilehitimo, papet, korap at pahirap na rehimeng US-Marcos Jr.

Iniluwal ng pag-aalsang EDSA ang mga kondisyon ng labis-labis na sosyo-ekonomikong krisis ng bansa at ang malaganap na pasismo ng diktadura sa hanay ng mamamayan.

Patunay nito sa prubinsya ang libu-libong biktima na tinortyur, hinuli, dinukot at sapilitang winala. Pinakamatingkad dito ang Daet Massacre noong 1981 at Magtibay Massacre noong 1983. Kasabay ng hayup na pagturing noon ng diktadurang Marcos Sr sa mga taga-CamNorte ay ang pag-gapos sa kabuhayan ng mamamayan. Ang mga magsasaka ay iginapos sa nakamamatay at mala-alipin na sahod, habang walang halaga ang mga nalilikha nitong produkto. Marami rin noon ang napilitang umalis na magsasaka sa bundok at napabayaan ang kanilang kabuhayan dahil sa tindi ng pasismong iwinawasiwas ng diktadura. Kaya hindi matatanggap ng pobreng Pilipino lalung-lalo na ng masang CamNorteño na tawaging “Golden Era o Ginintuang Panahon” ang panahon ng Marcos.

Para sa mga taga-Camarines Norte, mas eksaktong isalarawan ang panahon ng pamilyang Marcos bilang “Madugong Panahon”.

Walang pinagkaiba ang kalagayan ng lipunang Pilipino ngayon sa panahon ng diktadurang Marcos Sr. Kopyang-kopya ni Marcos Jr ang anti-mahihirap na pamamalakad ng kanyang ama. Pinipilit ni BBM na isulong ang Cha-Cha upang tuwirang ibalik ang sistema sa panahon ni Marcos Sr. Gawing sementado ang “malayang kalakalan” sa pagitan ng mga dayuhan at ang pagpapalawig sa termino ng pangulo upang katulad ng kanyang ama ay magpakasasa sa paghakot ng limpak-limpak na pera sa pamamagitan ng “kick back” at sosyo sa mga dayuhang kapitalista na hayuk sa salapi.

Napapanahon upang muling ipamalas ng milyun-milyong mamamayan ang labis na pagkadisgusto nito sa rehimeng US-Marcos Jr. Dapat ubos-kayang kumilos at ihayag ng bawat Pilipino ang kanilang abang kalagayan sa pamamagitan ng pagkakaisa at sama-samang pagmartsa sa mga sentrong lansangan.

Kasabay nito, ipinaaabot ng Armando Catapia Command-BHB Camarines Norte na laging bukas ang malawak na kabundukan ng prubinsya para sa mga mabubuting anak ng bayan na naghahangad ng tunay na kalayaan at demokrasya.

Isulong ang Digmang Bayan! Lumahok sa Armadong Pakikibaka!

Napapanahon upang muling ipamalas ng masang Pilipino ang paglaban at pagpapabagsak sa papet, diktador at korap na rehimeng US-Marcos Jr