Pulang pagpupugay at saludo para kay Kasamang Jose Ma. Sison!

Buong-higpit na iginagawad ng lahat ng yunit ng NPA sa ilalim ng Santos Binamera Command – NPA Albay ang pinakamataas na saludo kay Kasamang Jose Ma. Sison, ang kapita-pitagang pinuno ng muling pagtatatag ng Partido Komunista ng Pilipinas. Hanggang sa huling sandali at kahit sa kabila ng katandaan, iniukol niya ang kanyang buong buhay sa paglilingkod sa masang anakpawis at sa pagsusulong ng kanilang rebolusyonaryong pakikibaka.

Kinikilala ng SBC-NPA Albay, kasabay ng buong rebolusyonaryong kilusan si Ka Joma bilang bayani ng sambayanang Pilipino. Ang lampas limang dekadang pakikibaka ni Ka Joma bilang kadreng Komunista ay habang panahon nang nakatala sa ginintuang kasaysayan ng rebolusyong Pilipino.

Ang hindi matatawarang kapasyahang maglingkod sa interes at kapakanan ng mamamayang inaapi at pinagsasamantalahan ang nagbigay kay Ka Joma ng hindi maubos na tapang at lakas upang mamuno sa mga liko’t sikot ng demokratikong rebolusyong bayan.

Kung ano ang alab ng pagmamahal ni Ka Joma sa mga inaapi’t pinagsasamantalahan ay siya namang tindi ng galit sa kanya ng lokal na naghaharing uri at imperyalismo at ng kanilang pasistang pwersa. Matapos siyang ikulong sa loob ng ilang panahon, walang patid na pinagbabantaan ang kanyang buhay, tinatangkang sirain ang kanyang prestihiyo at binabaluktot ang kanyang mga ambag. Ngunit sa kabila nito, hindi pa rin nagpatinag si Ka Joma. Ang kanyang inialay na talino, tapang at giting ay isa sa mga salik sa tuluy-tuloy na pagsulong ng demokratikong rebolusyong bayan sa buong bansa.

Habang ipinagluluksa ng SBC-NPA Albay at ng malawak na masa ang pagpanaw ni Ka Joma, hinahalawan din nila ng inspirasyon at pinaghuhugutan ng ibayong determinasyon ang kanyang buhay at walang-pag-iimbot na paglilingkod sa masang Pilipino.

Sa pagsulong ng demokratikong rebolusyong bayan sa mahigpit na gabay ng Partido Komunista ng Pilipinas, tiyak na lilitaw ang mas marami pang Ka Joma sa Albay at buong bansa upang ipagpatuloy ang laban ng mga uring inaapi at pinagsasamantalahan.

Download: PDF

Pulang pagpupugay at saludo para kay Kasamang Jose Ma. Sison!