Pabaya at mapanglustay na estado ang nagpapahamak sa mga mangingisdang Catandunganon

Sa unang buwan pa lamang ng 2023, dalawa na namang mangingisdang Catandunganon ang nawala habang namamalaot sa gitna ng masamang panahon. May ilan na nais sisihin ang mga mangingisda dahil matigas daw ang kanilang mga ulo. May ilan namang nagsasabing aksidente ang nangyari at hindi inaasahan. Mayroon pang nagsasabing sadyang kapalaran ng dalawa ang nangyari at Diyos lang ang may alam kung bakit ito naganap. Ngunit ang totoo, hindi ito isang aksidente o simpleng guhit ng palad. Ang nasa likod ng paulit-ulit na pangyayari ng pagkawala ng mga mangingisda ay ang mismong estado. Tuwiran ang pananagutan ng pabaya at mapanglustay na gubyerno hindi lamang sa kasong ito ngunit sa libong iba pa kung saan napapahamak ang mamamayan dahil sa paghahanapbuhay.

Una sa lahat, kinakailangan nilang isugal ang kanilang mga buhay dahil walang kakayahan ang gubyernong garantiyahan ang seguridad sa trabaho at hanapbuhay. Hindi kataka-taka ang pakikipagsapalaran ng masa para mabuhay. Ito ang reyalidad ng mga mangingisdang sinusuong ang sama ng panahon may maiuwi lamang na huling isda, mga manggagawa sa construction na kumakayod kahit walang sapat na kagamitang titiyak ng kaligtasan, mga OFW na nangingibang-bayan at pinagsasamantalahan sa ibang bansa. Kung hindi ipinagkakait ng gubyerno ang pagkakataong makapamuhay sila nang disente at ligtas mula sa kagutuman, hindi nila ito kailangang gawin.

Ikalawa, ang matagal na panahon nang pagbibigay prayoridad ng gubyerno sa malalaking negosyong mapanglustay sa natural na rekurso ang sumira sa kalikasan, bumago sa klima at naging sanhi ng mga kalamidad. Ito ang tuwirang dahilan ng pagdalas at paglala ng epekto ng mga natural na penomenon at masamang panahon.

Sa reaksyunaryong gubyernong inutil sa kahingian at kapakanan ng masa, sa mga amo nitong negosyante at mamumuhunan at sa mapangwasak na sistemang kapitalista dapat itutok ng masang Catandunganon ang pananagutan sa pagkakapahamak ng kanilang mga kapwa-maralita. Dapat nilang patuloy na igiit ang kanilang mga demokratikong interes at lumahok sa iba’t ibang anyo ng pakikibaka laluna sa pinakamataas na porma nito – ang rebolusyonaryong armadong pakikibaka. Tanging sa pagwawakas ng dominasyon ng mga mapagsamantalang pwersang ito sa lipunan makalalaya ang sambayanan mula sa kagutuman at kahirapan, magkakaroon ng katiyakan sa ligtas at disenteng hanapbuhay at matitiyak na makapamumuhay nang hindi na kinakailangang makipagsapalaran.

Pabaya at mapanglustay na estado ang nagpapahamak sa mga mangingisdang Catandunganon