Mensahe sa ika-54 anibersaryo nga pagkatukod sa Bagong Hukbong Bayan Padilaabon ug ipakaylap ang kalayo sa gubat sa katawhan para sa nasudnong kalingkawasan ug demokrasya

Kini nga artikulo adunay hubad sa EnglishPilipino

Hingpit nga pagsaludo ug pinakamilitanteng rebolusyonaryong pagtimbaya ang gihatag sa Komite Sentral sa Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) sa mga Pulang Kumander ug manggugubat sa Bagong Hukbong Bayan sa atong pagsaulog karong adlawa sa malipayong okasyon sa ika-54 nga anibersaryo sa tinuod nga hukbo sa katawhang Pilipino. Atong saulogon ang mga nakab-ot ug mga kadaugan nga natigom sa hukbong bayan sa kapin lima ka dekada sa hugut nga pag-asdang sa rebolusyonaryong armadong pakigbisog sa tibuok kapupud-an. Karong adlaw, subling ginapalig-on sa Partido ug tanang rebolusyonaryong pwersa ang baruganang makigbisog ug tapuson ang imperyalistang paghari sa US ug kab-uton ang tinuod nga kagawasan ug demokrasya.

Niining okasyon, atong hatagan og pasidungog ang gatusan ka mga bayani ug martir sa hukbo sa katawhan ug daygon sila og maayo isip mga sunduganan sa patriyotismo ug kinasingkasing nga pag-alagad sa katawhan. Ang pag-asdang ug paglahutay sa gubat sa katawhan utang sa ilang indibidwal ug kolektibong tampo ug pinakataas nga sakripisyo. Ang ilang mga ngalan nakulit sa kasaysayan sa rebolusyon sa katawhang Pilipino, ug pagahinumduman hangtod sa hangtod.

Kapin sa lima ka dekada, walay hunong nga gipasiugda sa Bagong Hukbong Bayan ang pintas ug walay puas nga gubat sa katawhan batok sa imperyalismong US ug ang madaugdaugong papet nga estado sa dagkong burgesya kumprador ug dagkong agalong yutaan. Makita kini sa puthaw nga pagbati ug determinasyon sa katawhang Pilipino nga buhaton ang tanang posible aron tapuson ang upat ka siglo sa walay puas nga kolonyal nga pagsakop ug semikolonyal nga paghari nga nagdaugdaug ug nagpahimulos sa dili maihap nga mga henerasyon sa masang anakpawis sa nasud, ug padayon nga nagatulak kanila sa makanunayong krisis ug pag-antos.

Nagsugod sa gamay, ang BHB karon usa na ka nasudnong pwersa sa liboan ka Pulang manggugubat. Bisan gamay ug huyang pa kini kon itandi sa papet nga Armed Forces of the Philippines (AFP) nga gibansay ug gipondohan sa US, ang lig-on nga pagkamatinud-anon ug dili maputol nga relasyon sa lapad nga masa sa mga mag-uuma, mamumuo ug anakpawis, inubanan sa hustong liderato sa Partido, maoy nagapanigurado sa padayon nga pagkusog ug pagkab-ot sa kadaugan.

Ang BHB ang pinakagamhanan nga hinagiban sa Partido para sa pag-asdang sa demokratikong rebolusyon sa katawhan. Naglunsad kini og malungtarong gubat sa katawhan subay sa estratehikong linya sa pagliyok sa kasyudaran gikan sa kabanikanhan. Sa pagpahaom sa espesipikong mga kondisyon sa nasud, nakab-ot niini ang dakong kalampusan sa pag-asdang sa gerilyang pakiggubat, pagpanday og mga sonang gerilya ug base, ug pagtukod sa Pulang pulitikanhong gahum nga naglungtad sa dakong bahin sa kabanikanhan, dungan ug supak sa nagharing reaksyonaryo ug pasistang gobyerno. Matag adlaw, gipugas niini sa liboan ka mga baryo ang binhi sa demokratikong gobyerno sa katawhan nga pagatukuron sa umaabot.

Giatubang sa BHB ang mas bug-at ug dagkong tahas. Kinahanglan nato nga patigbabawan ug pakyason ang pintas nga mga kampanya sa pagliyok ug armadong pagpanumpo nga ginahimo sa papet nga hukbo sa US. Kinahanglan padayon kitang makatigum og kusog pinaagi sa bahin-sa-bahin nga pagdugmok sa AFP aron dad-on ang gubat sa katawhan gikan sa kasamtangan ngadto sa mas taas nga ang-ang. Nagapabiling hingpit ang determinasyon sa Partido ug BHB nga iasdang ang gubat sa katawhan hangtud sa kadaugan.

Atubangan sa obhetibong kahimtang, klaro ang pag-abri sa bag-ong hugna sa rebolusyonaryong pag-ulbo sa Pilipinas sa umalabot. Wala natarug ang rebolusyonaryong baruganan sa mga kadre sa Partido ug Pulang manggugubat sa BHB ug sigurado nga mabuntog ang bangis nga mga kampanya sa pagpanumpo sa kaaway, ug makatigom og dugang kusog sa umalabot nga katuigan. Labaw sa kanunay, determinado ang Partido Komunista sa Pilipinas nga panguluhan ang Bagong Hukbong Bayan para padilaabon ug ipakaylap ang kalayo sa gerilyang pakiggubat aron iasdang ang malungtarong gubat sa katawhan.

Padayon nga ginapanguluhan sa Partido ang gubat sa katawhan

Gitukod sa Patido Komunista ng Pilipinas ang Bagong Hukbong Bayan niadtong Marso 29, 1969 aron tumanon ang sentral nga tahas sa demokratikong rebolusyon sa katawhan sa Pilipinas nga dugmokon ang reaksyonaryong gahum sa estado, ilugon ang pulitikanhong gahum gikan sa imperyalistang US ug ilang sumusunod nga nagharing hut-ong nga dagkong burgesya kumprador ug dagkong agalong yutaan ug pulihan kini sa Demokratikong Gobyerno sa Katawhan sa Pilipinas nga usa ka alyansa sa mga mamumuo, mag-uuma ug tanang hut-ong nga gidaugdaog ug gipahimuslan ubos sa pagpangulo sa proletaryado.

Dili maihap ang natigom nga mga kadaugan ug kalampusan sa hukbong bayan sa miaging 54 ka tuig sa pag-asdang sa rebolusyonaryong armadong pakigbisog. Nakakuha kini ug labawng bililhong kasinatian ug mga pagtulun-an sa pagpasiugda sa malungtarong gubat sa katawhan sa usa ka gamay nga kapupud-an, diin mas lapad ang kabanikanhan kon itandi sa syudad, apan nagkatag sa daghang isla. Kinahanglan natong ilatid ang plano aron iasdang ang armadong rebolusyon sa mas taas nga ang-ang. Aron mahimo kini, kinahanglang matinguhaon natong tun-an ug idapat ang Marxismo-Leninismo-Maoismo, palig-onon pag-usab ang mga batakang prinsipyo nga gilatid sa Partido para sa pag-asdang sa gubat sa katawhan sa Pilipinas, ug kutloan ug labaw pang huptan ang mga pagtulun-an gikan sa atong mga kalampusan, ingon man, ang atong mga kapakyasan.

Giasdang sa BHB ang malungtarong gubat sa katawhan subay sa estratehikong linya sa pagliyok sa kasyudaran gikan sa kabanikanhan. Tungod nagsugod sa huyang ug gamay, gikinahanglan ang relatibong taas-taas nga panahon nga maglunsad ang BHB og halapad nga gerilyang pakiggubat aron kini makatigom og kusog ug makatukod sa iyang armadong pwersa sa tibuok nasud pinaagi sa pagpildi ug tinipik-tipik nga paggun-ob sa armadong kusog sa kaaway, hangtud aduna na kini’y igong kusog nga musulong sa syudad gikan sa lig-ong mga rebolusyonaryong base sa kabanikanhan ug ilugon ang gahum sa estado sa tibuok nasud. Sulod sa taas nga yugto sa pagkusog, ang gubat sa katawhan moagi sa tulo ka yugto—ang estratehikong depensiba, estratehikong pagkapatas, ug estratehikong opensiba—diin ang mga rebolusyonaryong pwersa moagi sa ginadahom nga dalan sa kalamboan gikan sa mas huyang, patas sa kusog, ug sa ngadto-ngadto mas kusgan kaysa mga pwersa sa kaaway.

Sa dihang natukod kini niadtong 1969, ang BHB adunay inisyal nga pwersa nga 60 ka Pulang manggugubat ug kumander nga adunay siyam ka awtomatik nga riple, 26 ka ripleng usa-ka-buto ug pistola, ug baseng masa nga kapin-kun-kulang 80,000 sa unang distrito sa prubinsya sa Tarlac. Sa pagpasiugda sa halapad nga gerilyang pakiggubat, midilaab ang gubat sa katawhan sa tibuok nasud. Sa pagkakaron aduna na kini’y liboan ka Pulang manggugubat nga armado og tag-as nga kalibreng pusil, mga eksplosibong ginama sa yanong materyales, ug uban pang batakang armas nga langkub ang mga sundang, pana, bangkaw ug tanang matang sa sibilyan nga armas nga magamit sa mga operasyong gerilya. Kini adunay pipila ka milyon nga baseng masa sa tibuok nasud. Hangtod naggunit kita sa saktong estratehiya ug taktika, siguradong molig-on ug molapad pa kita.

Walay kakapoy ang BHB sa pagpakig-away sa miaging 54 ka tuig. Pero bisan kapila na kining nilig-on, labaw pa nga pabor sa kaaway ang balanse sa mga pwersa. Sa kasamtangang yugto sa gubat sa katawhan, kinahanglan kining magpadayon sa pagtukod, pagpalapad ug pagkonsolida sa mga gerilyang nataran, pagtukod og mga platun ug kumpanyang gerilya, sa pakigtambayayong sa mas daghan pang yunit sa milisyang bayan nga ginasuportahan sa pipila ka libong grupong depensa-sa-kaugalingon mismo sa mga baryo. Ang tahas mao ang pagpasiugda sa kaylap ug kusog nga gerilyang pakiggubat subay sa nagkalapad ug nagkalalom nga baseng masa.

Lig-ong niasdang ug gipatigbabawan sa BHB ang tanang disbentahe ug mga kapakyasan sa tanang yugto sa kasaysayan. Gipakyas niini ang sunod-sunod nga kampanya sa pagliyok ug armadong pagpanumpo sa kaaway, gikan sa Oplan Prophylaxis, Task Force Lawin (Tarlac), Oplan Saranay (Isabela) ug sunod-sunod nga mga oplan (mga plano sa operasyon) sa AFP sulod sa katorse ka tuig sa balaod militar sa diktaduryang Marcos, lakip ang Oplan Katatagan ug ang nahimong tugkaran niini nga Oplan Cadena de Amor niini sa Southern Tagalog; apil ang Oplan Lambat Bitag I ug II ug ang dunganong kabangis sa Oplan Thunderbolt sa Isla sa Negros ubos sa unang rehimeng Aquino; ang Oplan Lambat Bitag III ug IV ubos sa rehimeng Ramos; ang Oplan Gordian Knot ug Oplan Makabayan ubos sa rehimeng Estrada; ang Oplan Bantay Laya I ug II ubos sa rehimeng Arroyo; Oplan Bayanihan ubos sa ikaduhang rehimeng Aquino; ug Oplan Kapayapaan ug Oplan Kapanatagan gikan sa rehimeng Duterte hangtod sa kasamtangang rehimeng Marcos.

Sa matag kampanya, ginakombinar sa kaaway ang mga operasyong saywar, paniktik ug kombat, aron gun-ubon ang baseng masa sa hukbong bayan ug pugson kining mabutang sa kahimtang nga lonlong militar aron hingpit nga masakmit sa kaaway ang pagkalabaw niini sa gidaghanon, mga himan ug hinagiban. Kaniadto ug karon, gipakat sa kaaway ang liboan ka pasistang tropa nga ginakonsentra ug ginapaliyok sa usa o pipila ka natarang gerilya sa BHB sa bisan unsang oras. Mahimo lang niya kini samtang mabiyaang bakante ang mas lapad nga erya kung asa pwedeng mubalhin, maglunsad og gimbuhatong masa, mga taktikal nga opensiba, ug magmugna og inisyatiba para sa mga pangpulitka ug pangmilitar nga pakigbisog.

Sa kanunay, yawe ang padayon nga pagpalapad ug pagpalalom sa relasyon sa BHB ngadto sa bagang han-ay sa masang mag-uuma aron adunay igong luna para sa gerilyang maniobra. Pinaagi sa aktibong pagsukol sa organisadong masa, ug sa ilang pagpanalipod sa ilang mga pwersang gerilya, atong mapakyas ang pagsulay sa kaaway sa ikonsentra ang iyang mga pwersa batok sa atong gagmay nga mga pwersa, pagpabilin kaniya nga buta ug bungol, ug magtukmod kaniya sa pag-usik sa kusog ug kahinguhaan sa pagsumbag sa hangin, nga iyang ikakapoy. Ginapukaw, ginaorganisa, ug ginapalihok sa Partido ug BHB ang masa sa kabanikanhan aron maglunsad og mga anti-pyudal ug pulitikanhong pakigbisog batok sa pasismo ug imperyalistang pagpangawkaw, pagtukod ug pagbansay sa mga milisyang bayan aron maglusad og gerilyang pakiggubat sa katawhan aron birahon ang kaaway gikan sa tanang kiliran ug paduguon sa liboan ka mga samad.

Ang preserbasyon ug nasudnong paglambo sa BHB pinaagi sa lima ka dekadang pagsukol klarong nagpamatuod sa katukma sa estratehiya ug taktika nga gisubay sa Partido para sa paglunsad og malungtarong gubat sa katawhan sa Pilipinas. Atong gikonsiderar ang kayutaan ug katilingbanong kahimtang sa nasud, ug kung sa unsang paagi posible ug kinahanglanng ilunsad ang gubat sa katawhan gikan sa kabanikanhan nga labihang agraryo ug atrasado kung asa ang mayoriya sa katawhang Pilipino.

Nakita nato ang makanunayon nga paglambo sa BHB sa iyang pagkabatan-on. Napakyas nato ang mga kampanyang “pagkutlo sa udlot” sa unang rehimeng US-Marcos pinaagi sa maisugong paglunsad og gerilyang pakiggubat ug mga paningkamot sa pagpalihok sa katawhan sa pulitika ug militar.

Natukod ug gihulma sa Partido ang hukbong bayan nga taas ang disiplina, madasigon ug nagsalig-sa-kaugalingon. Pinaagi sa pagtukod sa BHB sa tibuok nasud, una sa dagkong mga isla, ug sunod sa gagmayng mga isla, napatigbabawan nato ang nag-unang disbentaha sa pagpakig-away sa usa gamay’ng nasud nga kapupud-an ug nahimo kining bentaha. Napugos nato ang kaaway nga bahinon ang iyang mga pwersa ug ikatag sila sa lainlaing isla. Atong napatigbabawan ang pasiunang kalisdanan sa pagbaton ug gamay ug bulnerable nga pwersa pinaagi sa paghupot sa mga mahinungdanong bukiron nga tereyn ubay sa mga utlanan nga milukop sa pipila ka mga prubinsya, ug sa ulahi milapad ngadto sa mga bungturong mas daghan ang tawo ug kapatagan. Sa ingon, atong gitukmod ang kaaway nga iladlad ang iyang pwersa sa halapad nga kabanikanhan.

Sa salipdanan sa suporta sa katawhang minorya ug kabus nga mga setler, nahimong bentaha sa BHB ang kabukiran ug bagang kalasangan isip pisikal nga base para sa pagbansay, pagkonsolida, pagplano ug paglunsad sa gimbuhatong propaganda, pag-organisa ug pagpalihok sa mga bungturong mas daghan ang tawo, kapatagan, mga baryo nga daplin sa suba, dapit sa baybayon, ug mga lungsod sa kasikbit nga probinsya.

Pinaagi sa polisiya sa sentralisadong pagpangulo ug desentralisadong operasyon, nakapatumaw ang Partido ug BHB og mga pangrehiyon, pangsub-rehiyon, ug pangnatarang mga kadre ug kumander nga dunay taas nga kalidad. Bug-os ang ilang katakus nga panguluhan ang mga rebolusyonaryong pwersa sa ilang lugar, ug padayon nga maglunsad og mga operasyon bisan pa man pilion sa kaaway nga konsentrahan ang ilang mga erya.

Napreserba ug napadako sa BHB ang pwersa niini. Gikan sa mga armadong grupong pangpropaganda, ug gagmayng yunit gerilya, nakapabarog kini og mga platun ug kompanya ug nakatukod og mokabat sa 128 ka natarang gerilya sa tibuok nasud. Ang BHB adunay epektibong komand ug koordinasyon sa mga yunit gerilya hangtod sa rehiyonal nga ang-ang, ug naglunsad og nasudnong ang-ang nga koordinadong kampanya batok sa kaaway.

Samtang paspas ang paglapad ug pagdako sa BHB niadtong dekada 1980, adunay pipila ka mga traydor nga mikutkut sa mga batakang prinsipyo ug pagtuki sa Partido lakip na ang batakang estratehiya ug taktika sa gubat sa katawhan. Ilang gikwestyon ang pagtuki sa semikolonyal ug semipyudal nga katilingban sa Pilipinas, ug gipamugos nga ang syudad mas dominante na kaysa kabanikanhan, sa buta nga paggamit sa mga estadistika sa gobyerno. Ilang giduso ang alamat nga nahimo nang kapitalista ang Pilipinas ubos ni Marcos pinaagi sa pagpatuman sa iyang gitawag nga “11 ka proyektong industriyal,” nga gitago ang kamatuoran nga ang ekonomiya nagpabiling agraryo, atrasado ug di industriyal. Naglatag kini og sukaranan para ipadaplin ang mga batakang prinsipyo sa gubat sa katawhan ug iduso ang linyang “insurhensya sa kasyudaran” nga gisuportahan ug giabagan sa adelantadong regularisasyon sa BHB ug ang paglunsad sa dili masusteni nga mga opensiba sa giduso nga adbenturismong militar niadtong 1983-1984 ug 1987-1988.

Gitukod ang moabot sa 36 ka mga kompanya ug duha ka batalyon nga tibuok-panahong mga yunit sa pangkombat sa BHB, una sa Mindanao, ug sunod sa tibuok nasud, nga miresulta sa dakong pagkunhod sa gidaghanon sa mga yunit alang sa gimbuhatong masa, ug pagnihit sa baseng masa ug erya nga sakop sa mga gerilyang nataran. Giwagtang ang komprehensibong tahas sa mga platun ug iskwad sa BHB, human gipasigpit ilang mga tahas isip yunit nga pangalagad sa mga kumpanya sa BHB nga sobrang konsentrado. Nahimong pig-ot ug mabaw ang baseng masa. Nakab-ot ang mga dramatikong aksyong, apan misunog pag-ayo sa kaugalingon nga mga kadaugang militar, nga sa katapusan wala magdugay. Hilabihan ka dako ang bugti sa pagpildi sa mga gahi nga target. Mihanaw sa kadugayan ang kining mga kalampusan tungod misuong ang BHB sa kahimtang nga dako ang bentahe sa kaaway, nga sa ulahi nagpahugup og mas dakong pwersa batok sa nakakonsentrang mga yunit sa BHB, diin nahimo nang bulnerable tungod sa pagkunhod sa baseng masa. Gitulak sa kaaway ang mga konsentradong kompanya sa BHB nga mahimong bulag ug pasibo, ug naglunsad og kampanya sa brutal nga pagpanumpo batok sa baseng masa, lokal nga sanga sa Partido ug mga organisasyong masa.

Nakaagom og walay-kaparis nga kapildihan ang BHB ug mga rebolusyonaryong pwersa bunga sa adbenturismong militar inubanan sa insureksyunismo sa kasyudaran. Gipasamot kini sa masalimoang nga kampanya sa pagpurga sa mga “deep penetration agent” sa kaaway nga giingong dinaghang nakasulod sa Partido, BHB ug mga rebolusyonaryong organisasyong masa, nga sayop nga gipasanginlan sa mga kapakyasan sa militar. Kabahin niini ang grabing kadaot nga Kampanyang Ahos sa Mindanao ug susamang makadaot nga kampanya sa ubang mga rehiyon, diin pipila ka gatos ka mga kadre sa Partido, Pulang manggugubat ug aktibista ang gitortyur ug gipatay sa mga militaristang walay prinsipyo, base lamang sa huyang nga tugkaran ug walay hugot nga ebalwasyon sa ebidensya ug patas nga pagdungog. Miatras ang rebolusyon sa ang-ang sa 1984 isip bunga niining walay-susama nga mga kapakyasan.

Gilunsad sa ika-10 nga plenum sa Komite Sentral ang Ikaduhang Bantugang Kalihukang Pagtul-id (1992-1998) aron matul-id ang mga kasaypanan sa adbenturismong militar ug insureksyonismo sa kasyudaran ug palig-onon pag-usab ang mga batakang prinsipyo sa Partido, ang hustong pagtuki niini sa semikolonyal ug semipyudal nga katilingban, ang programa niini alang sa demokratikong rebolusyon sa katawhan pinaagi sa malungtarong gubat sa katawhan ug ang anti-rebisyunistang baruganan niini. Gipataas niini ang teoretikal ug praktikal nga kahibalo sa Marxismo-Leninismo-Maoismo pina-agi sa mga pagtuon sa kalihukan ug mga kampanya sa pagsumada sa mga kasinatian, ug pagpatin-aw sa mga komprehensibong rebolusyonaryong buluhaton. Nakakab-ot kini og masilabong mga kalampusan sa natad sa ideolohiya, pulitika ug organisasyon nga nahimong basehan sa mapadayunon, lig-on ug tibuok-dapig nga pagpalig-on sa Partido ug tanang rebolusyonaryong pwersa.

Gipahamtang sa Partido ang linya sa kaylap ug lalom nga gerilyang pakiggubat base sa nagkalapad ug nagkalalom nga baseng masa. Gikay-ag pag-usab sa BHB ang mga yunit niini aron hatagag duso ang gimbuhatong masa ug bawion ang nangawalang mga teritoryo, ug maisugong makapalapad ug makakonsolida sa baseng masa niini.

Human mapalig-on sa kalihukang pagtul-id, napatigbabawan sa mga natarang gerilya sa BHB ang kontra-insurhensyang kampanya ilalom sa rehimeng Ramos nga sinangkapan sa bug-at nga mga operasyong saywar ug opensibang militar, ingon man halos napulo ka tuig nga brutal nga pagpanumpo ubos sa rehimeng Arroyo. Nakapagpakusog ang rebolusyonaryong pwersa bisan sa mga lugar nga nag-opensiba ang kaaway. Kung diin gipalapad ug gipalalom ang baseng masa, wala nahimo sa kaaway nga ikonsentrar ang mga pwersa niini sa usa ka lugar nga wala nakabiya sa mas lapad nga lugar aron makabalhin ang BHB, makapahigayon og pulitikanhong pagpukaw, pag-organisa ug pagpalihok sa masa ug aron makapalig-on sa kaugalingon.

Sa kinatibuk-an, lig-ong niasdang ang BHB gikan 2005 hangtod 2016. Niadtong 2009, ang Komite Sentral nagpagula ug panawagan nga pakusgon ang mga taktikal nga opensiba sa tumong nga makompleto ang rekisito sa hatungang bahin sa estratehikong depensiba ug mutikang ngadto sa abanteng bahin ug ngadto sa ganghaan sa estratehikong pagkapatas. Sa panan-aw sa Partido, ang BHB adunay kritikal nga kusog aron paspas nga mosulong.

Gipakyas sa BHB ang gideklarang tumong sa Oplan Bayanihan (2010-2016) sa rehimeng Aquino nga pagbuntog sa BHB, nga sa kinatibuk-an nakamintinar sa kusog niini ug nagkab-ot og markadong pag-asdang sa pipila ka rehiyon, partikular sa Mindanao. Sa samang higayon, kinahanglang atubangon sa hukbong bayan ang problema sa sobrang pagkatag o dispersal sa mga iskwad o grupo sa pagdinali nga langkubon sa gamay’ng pwersa ang dagkong erya. Mitumaw usab ang tugbang nga problema sa self-constriction diin ang mga yunit sa BHB nagtakda og limitadong erya sa paglihok nga nagmugna og mga problema sa inisyatiba ug konserbatismong militar. Aduna usab labaw nga disbalanse sa paspas nga pagpalapad ug pag-uswag sa pipila ka mga bahin, samtang naglunang ug nag-antus sa mga kapakyasan ang ubang lugar.

Niadtong 2017, sa mando sa US, gilunsad sa AFP ang mapadayonong kampanya sa pagkubkob ug pagpanumpo (gitawag nga focused military operations kun FMO) batok sa mga yunit sa BHB sa tibuok nasud. Sa sulsol sa gobyerno ni Trump sa Oktubre niadtong tuiga, gipadayag ni kanhi presidente Rodrigo Duterte nga “terorista” ang PKP ug BHB aron ipagawas sa gobyernong US ang libre-sa-panuki nga pondo ngadto sa AFP pinaagi sa Operation Pacific Eagle-Philippines ubos sa “overseas contingency operation” sa US State Department. Gipaspasan sukad sa AFP ang “programang modernisasyon” niini nga giprayoridad ang pagpalit og mga pang-atakeng helicopter, drone, jet fighter, bomba, howitzer (kanyon), armas, awtomatik nga riple ug uban pang armas para sa mga operasyong kontra-gerilya.

Ang baylo sa pabug-at nga tinuig nga gasto sa militar, gidugangan pa ang gidaghanon sa mga batalyon sa AFP (gibana-bana nga 4-5 ka libo nga tropa) og dili mominus 10 alang sa kinatibuk-ang 150 ka batalyon sa mga sundalo ug pulis nga nag-atubang sa BHB. Ang tumong sa AFP mao ang pagdeploy ug labing menos usa ka batalyon matag prenteng gerilya sa BHB aron babagan ang mga baryo nga gisuspetsahan nga naghatag og pulitikanhon ug militar nga suporta sa BHB. (Gilakip sa mga operasyon niini bisan ang mga syudad ug sentro sa lungsod diin gipuntirya sa pulitikanhong pagpanumpo ang mga unyon sa mga mamumuo, organisasyon sa komunidad ug organisasyon sa unibersidad.) Apan, bisan sa kadaghanon, dili gihapon nakaya sa mga tropang pangkombat sa AFP nga langkubon ang tibuok gilapdon sa erya nga sakop sa maniobrang gerilya sa mga yunit sa BHB kun asa aduna gihapon kini inisyatiba nga maglunsad og gimbuhatong masa ug taktikal nga opensiba. Ang mga tropa sa kaaway nga nisakop niini nga mga baryo nahimong target sa mga taktikal nga opensiba sa mga platun sa BHB ug mga lokal nga yunit sa milisya.

Ang sustenido nga mga opensiba militar sa kaaway gikan sa 2018 unang gitarget ang mga rehiyon sa Southern Mindanao, Northeast Mindanao, North Central Mindanao (sa dihang ang tibuok Mindanao gibutang ubos sa martial law), Bicol, Eastern Visayas ug Negros (rehiyon nga gibutang ubos sa pagharing militar pinaagi sa Memorandum Order 32). Gibuhian sa AFP ang pinakagrabeng porma sa pasistang kabangis batok sa masang mag-uuma, lakip ang grabeng pagpanghulga ug pagpanghadlok, iligal nga pag-aresto, tortyur, pagpanglugos, pagdagit ug pagkawala, ekstrahudisyal nga pagpamatay, masaker ug koordinadong mga pagpamatay. Ubos sa ginaduso nga kunohay “pagpasurender,” giakusahan ug gihukman sa militar ang mga tawo nga nagsuporta sa BHB nga wala moagi sa hudisyal nga proseso. Tibuok nga mga komunidad ang ginapailalom sa hamlet ug gipaantus sa terorismo sa estado. Gigamit sa mga pasistang tropa ang mga balay-tigumanan, klinika, pasilidad sa pang-isports ug uban pang istrukturang sibilyan isip baraks; nagpahamtang ug karpyu, embargo sa pagkaon ug komersiyo ug uban pang mga pagpit-os nga hinungdan sa grabeng pag-antos sa katawhan; ug nagpahigayon og shelling ug pagpamomba duol sa mga sentro sa populasyon, kaumahan ug kalasangan.

Sa dakong bahin, pakyas ang lima ka tuig nga kampanya sa pagkubkob ug pagpanumpo sa AFP sa pagkab-ot sa gipahayag nga tumong niining lupigon ang BHB. Sa pipila ka rehiyon, nakamintinar o nakapalapad sa gidaghanon ang mga Pulang manggugubat, ug padayon nga nagasdang og mga taktikal nga opensiba batok sa mga pasistang tropa sa kaaway. Adunay pipila ka rehiyon o gerilyang nataran ang nakaagom ug mga kapildihan o mahinungdanong pag-atras tungod sa pipila ka internal nga kahuyang ug kakulian.

Nanawagan ang panguluhan sa Partido nga isuma ang mga kasinatian sa miaging lima ug 25 ka tuig aron makakat-on og mahinungdanong mga leksyon sa pag-asdang sa demokratikong rebolusyon sa katawhan pinaagi sa malungtarong gubat sa katawhan. Ang mga kadre sa Partido ug Pulang manggugubat sa Marxismo-Leninismo-Maoismo hugot nga nagtuon sa mga batakang dokumento sa Partido lakip ang Atong Hingpit nga mga Katungdanan, Ispesipikong Kinaiya sa Atong Gubat sa Katawhan, Pagtul-id ug mga Kasaypanan ug Pagtukod Pag-usab sa Partido, Subling Palig-onon ang Atong mga Batakang Prinsipyo ug Pagtul-id sa mga Kasaypanan, ug uban pa, aron makutlo ang pang-ideolohiya, pangpulitika ug pang-organisasyon nga gamot sa pipila ka mga problema sa daghang mga rehiyon.

Sa milabayng 54 ka tuig, nagalunsad ang kaaway og sunud-sunod nga mga kampanya sa pagliyok ug pagpanumpo, nga usa ka sumbanan sa pag-atake sa baseng masa (“clear-hold-consolidate”) aron ihimulag ug ibutang ang mga yunit sa hukbong bayan sa sitwasyong lonlon militar. Ang gidak-on, kapaspason ug mga taktika niining mga kampanya nagabag-o sa paglabay sa panahon, apan ang batakang sumbanan nagapabilin.

Sa pikas bahin, gipakita samakausab sa Bagong Hukbong Bayan ang kahanas niini nga pakyason ang kampanyang militar sa kaaway ug makaangkon og dugang kusog pinaagi sa paggamit sa mga taktika sa gerilyang pakiggubat sa pagbalhin, pagkatag, ug pagkonsentra. Aron malikayan ang pagliyok sa kaaway, ang nag-unang pwersa (o main body) sa usa ka yunit sa BHB mahimong moatras, magbuhi og mga iskwad para isnayp o mang-ambus sa mga nagaatakeng kolum sa kaaway, ug mobalhin aron palapdon ang lugar para sa gimbuhatong masa. Samtang nagkampo ug gisakop sa kaaway ang usa ka lugar, gitun-an sa BHB ug mga lokal nga yunit sa milisya ang mga plastar ug sumbanan sa operasyon sa mga yunit sa kaaway aron mailhan ang ilang mga huyang nga bahin (linya sa suplay, bantay sa perimetro, mga nagapatrolyang yunit) nga mamahimong maigo sa mga taktikal nga opensiba. Sa kaugalingon nga inisyatiba niini o kuyog ang mga yunit sa BHB, mamahimong maglunsad og halapad nga mga operasyong gerilya sa likuran sa kaaway o mga aksyong pagsilot sa mga partisano o mga yunit sa espesyal nga operasyon batok sa mga instalasyon, yunit o personel sa kaaway. Sa samang higayon, mamahimong makigkoordinar ang komand sa BHB sa rehiyonal o subrehiyonal nga ang-ang sa mga yunit sa BHB sa ubang gerilyang nataran aron maglunsad og tukma sa panahong mga taktikal nga opensiba aron tabangan ang mga natarang gerilya na giliyukan, ug makapalig-on sa kaugalingon.

Sa pagsumada sa atong mga kasinatian, ilabina sa milabay’ng lima ka tuig, kinahanglang magiyahan kita sa Marxismo-Leninismo-Maoismo, sa unibersal nga mga prinsipyo sa gerilyang pakiggubat, ingon man sa estratehiya, taktika ug espesipikong mga leksyon nga gikutlo ug gisumada gikan sa atong kaugalingong kasinatian sa kapin lima ka dekada nga pagpasdang sa malungtarong gubat sa katawhan. Kinahanglan natong ilhon ug tikangan ang atong mga kahuyang, kakulian ug kasaypanan nga nagsampong sa atong abilidad sa pagpaasdang sa kaylap ug kusog nga gerilyang pakiggubat base sa nagkalapad ug nagkalalom nga baseng masa sa nilabay nga mga katuigan; nagpugong sa atong kombinasyon sa armadong pakigbisog, agraryong rebolusyon ug pagtukod og baseng masa; ingon man, nakababag sa atong pagduso sa pagpataas sa ang-ang sa rebolusyonaryong kalihukang masa sa kasyudaran ug kabanikanhan.

Sa partikular, kinahanglang komprehensibo natong atubangon ug say’ron ang mosunod nga kinahanglanong sawayon nga mga problemang sakup sa pag-asdang sa rebolusyonaryong armadong pakigbisog: (a) ang self-constriction sa pipila ka yunit sa BHB, (b) panghunahunang kuta sa kabukiran ug tendensiyang rebeldeng latagaw sa uban, (c) kapakyasan sa pipila ka natarang gerilya sa pagpalapad ngadto sa mga bungtod kung asa mas baga ang populasyon, kapatagan, ug daplin sa suba ug kabaybayonan nga mga baryo, (e) pagkunhod sa gidaghanon sa mga hinagiban nga nakuha gikan sa kaaway, (f) hinay nga pagpalapad ug pagkonsolida sa baseng masa, (g) ) kakulang sa tukma sa panahong panukiduki ug katilingbanon nga imbestigasyon sa mga problema nga nakaapekto sa kinadak-ang ihap sa mga lungsuranon sa atong mga lugar, (h) ubos nga ang-ang sa propaganda ug agitasyon, lakip ang pag-organisa ug pagpalihok sa halapad nga masa sa mga mag-uuma sa antipyudal ug antipasista nga pakigbisog, (i) kakulang sa sa pagkaylap sa gerilyang pakiggubat ilabina sa likuran sa kaaway, ug ang kapakyasang pagpadasig ug pagmugna og inisyatiba sa gerilyang pakiggubat sa mga yunit sa milisya ug mga grupo sa pagdepensa sa kaugalingon, (j) paglimita sa kusog ug langkob sa gimbuhaton sa Partido sa pag-organisa ug pagpalihok sa katawhan ngadto sa ang-ang sa kusog sa BHB, ug uban pang problema.

Hingpit ang determinasyon sa Partido ug tanang rebolusyonaryong pwersa nga atubangon, sulbaron ug patigbabawan kining mga problema aron epektibong panguluhan ang katawhang Pilipino sa ilang pakigbisog sa ekonomya ug pulitika batok sa pasistang rehimeng US-Marcos, palig-unon ang rebolusyonaryong kalihukang masa sa kasyudaran ug kabanikanhan, iasdang ang malungtarong gubat sa katawhan pinaagi sa kaylap ug kusog nga gerilyang pakiggubat subay sa nagkalapad ug nagkalalom nga baseng masa, ug ipadayon ang demokratikong rebolusyon sa katawhan aron makab-ot ang tinguha sa katawhan alang sa tinuod nga nasudnong kagawasan ug demokrasya.

Padilaabon ug ipakaylap ang kalayo
sa malungtarong gubat sa katawhan

Determinado ang Partido nga panguluhan ang Bagong Hukbong Bayan ug lapad nga masa sa katawhang Pilipino aron padilaabon ug ipakaylap ang kalayo sa malungtarong gubat sa katawhan ug gerilyang pakiggubat.

Kinahanglan padayong palig-onon sa Partido ang kaugalingon sa ideolohiya, pulitika ug organisasyon, ug pakusgon ang absolutong pagpangulo sa BHB. Kinahanglan nga kumpletuhon sa kasamtangang tuig ang pagsumada sa kasinatian sa nangaging lima ug 25 ka tuig. Angay nga pursigidong magtuon ug magbalik-tuon ang mga kadre sa Partido ug kumander sa BHB sa mga batakang dokumento sa Partido, mga dokumento sa IBKP, mga klasikong sinulat nga Marxista-Leninista-Maoista, ug sa kasinatian sa pag-asdang sa gubat sa katawhan ug gerilyang pakiggubat sa China ug Vietnam.

Kinahanglan nga pagaplanuhon ang komprehensibong pagpalapad ug pagpakusog sa atong mga natarang gerilya aron langkubon ang tibuok gilapdon ug giladmon sa pisikal ug katilingbanong tereyn, nga ginakombina ang lasangon nga bukid ug kabukiran, bungtoron, kapatagan ug mga baryo sa daplin-suba ug daplin-dagat, hangtud sa mga sentrong lungsod. Asaman nagalihok ang BHB, angay niining ipatuman ang programa sa Partido sa reporma sa yuta aron hiusahon ng halapad nga masa sa mga mag-uuma subay sa anti-pyudal nga linya sa nagkahiusang prente. Kinahanglang tukuron ang mga organisasyong masa aron makatimbang sa pagpatuman sa minimum nga programa sa reporma sa yuta ug pag-asdang sa pakigbisog alang sa pagpaubos sa abang sa yuta ug interes sa pautang, pagpataas sa suhulan sa mga mamumuong-panguma, pagpataas sa produksyon ug pagpalambo sa ubang okupasyon aron ipataas ang kita, pagtampohay sa kusog-pamuo ug yuta alang sa kolektibong pagpanguma, ug uban pa. Kinahanglang tukuron ang sanga sa Partido ug rekruton ang mga abanteng elemento sa han-ay sa mga mag-uuma nga napukaw sa mga pakigbisog alang sa reporma sa yuta. Kinahanglang tukoron ug palagsikon ang milisyang bayan ug mga yunit pangdepensa-sa-kaugalingon aron maglunsad sa gerilyang pakiggubat ug mopapel sa uban pang tahas militar.

Kinahanglang mapadayunong pakusgon sa Partido ang organisasyon sa Bagong Hukbong Bayan aron ibutang sa kumand niini ang rebolusyonaryong pulitika sa tanang panahon. Kinahanglang ipataas ang kahibalo sa teorya ug pagsabot sa ideolohiya ug pulitika sa mga kadre sa Partido ug mga Pulang kumander ug manggugubat sa BHB. Kinahanglan labaw pang ipataas ang diwa sa tibuok kasingkasing nga pag-alagad sa katawhan, ug sa pagsalig ug pagsandig sa masa. Kinahanglan ipataas ang kapasidad nga mosukol sa tanang Pulang kumander ug manggugubat sa BHB ug ang ilang determinasyong hurot-kaya nga iasdang ang rebolusyonaryong kalihukan.

Kinahanglang sigurohon nato ang hustong latag sa mga pwersa sa BHB aron hatagan og duot ang pabalod nga pagpalapad ug konsolidasyon sa baseng masa. Kinahanglanadunay tin-aw nga plano ang mga kumpanya ug platun alang sa pagpalapad, pagrekober ug konsolidasyon sa usa ka takdang panahon.

Kinahanglang likayan nato ang dinugay nga pagkonsentra sa dakong ihap sa pwersa. Angay itul-id usab ang tendensiyang absolutong nakakonsentra ang mga platun sa tanang pnahon, nga nagalimita sa kakayahang mahimong malihukon, nakakibhang sa maabot ug inisyatiba, nagatukmod kanila sa pagkapasibo atubangan sa kusog nga mga nakapukos nga operasyong militar, ug sa ingon ginahimo silang bulnerable sa sayong pagkabisto sa kaaway, ug sa makaigo nga mga birang pangkamad-an ug pangkahanginan. Sa pikas bahin, angay usab itul-id ang tendensiya sa sobrang dispersal ug sobra nga pag-inat sa mga iskwad ug grupo sa tinguhang molangkob sa mas halapad nga erya alang sa pagrekober ug pagpalapad. Kung walay hugot nga kontrol ug hustong direksyon gikan sa ilang inahang yunit, ug sa atubangan sa dili paborableng kahimtang, dali silang nahutdan sa inisyatiba ug nahiadto sa pagkapasibo kung kaatubang ang mas kusgan nga pwersa sa kaaway.

Kinahanglang magpakahanas ang mga kumander sa mga kumpanya ug platun, ug mga kadre sa Partido, sa arte sa hustong paggamit ug paglatag sa mga pwersa. Aron mapabilin ang pleksibilidad ug inisyatiba, maayo nga ipabilin sa relatibong konsentrasyon ug dispersal ang atong mga regular nga platun, ug likayan ang absolutong konsentrasyon ug sobrang dispersal. Kinahanglang hustong bahinon ang mga pwersa sa atong mga platung gerilya, nga nagalikay sa absolutong patas nga pagbahin sa kusog sa militar ug pulitika. Kinahanglang adunay nag-unang pwersa nga magsilbing sentro-de-grabidad sa militar ug pulitika, nga anaa sa relatibong konsentrasyon (kung diin ang mga grupo mahimong paspas nga idispers ug tigumon) samtang ang mga iskwad ug grupo anaa sa relatibong dispersal (relatibong mas layu-layong distansya). Ang ingon niining mga prinsipyo ug pamaagi aplikable usab sa mga kumpanyang gerilya.

Kinahanglang siguruhon nga kanunay adunay inisyatiba sa militar ang BHB ug ginakombina ang lain-laing tipo sa pormasyon ug operasyong gerilya. Mahimong ilatag sa mga kumpanya ug platun ang mga iskwad ug grupo aron magpahigayon sa ginagmay nga aksyong gerilya nga ginakoordina sa mga lokal nga yunit sa milisya ug grupong pangdepensa-sa-kaugalingon. Mahimong manduan ang mga partisano ug espesyal nga yunit nga magpahigayon sa punitibong operasyon ug pagsabotahe sa likuran sa kaaway. Ang relatibong konsentradong mga yunit gerilya sa rehiyon ug sub-rehiyon Kinahanglang maglunsad sa mga anihilatibong taktikal nga opensiba batuk sa humok nga target o huyang nga bahin sa kaaway isip nagbansiwag nga aksyon taliwala sa halapad nga aksyong gerilya sa mga yunit sa gimbuhatong masa, mga milisya, ug mga pwersang pangdepensa-sa-kaugalingon.

Sa tanang ang-ang sa kumand, angay magtinguha ang BHB nga maglunsad sa ginagmay ug dinagkung anihilatibong taktikal na opensiba nga nagsiguro sa pagkumpiska sa armas sa kaaway, kakombina sa halapad nga atritibo ug punitibong aksyong militar. Pinaagi sa anihilasyon sa mga pwersa sa kaaway ug pagkuha sa iyang mga armas, masiguro ang mapadayunong pagdako ug pagkusog sa BHB.
Katimbang sa mga pangnatarang yunit gerilya sa BHB, Kinahanglang tukuron o pakusgon ug palagsikon sa mga lokal nga sanga sa Partido ang mga yunit sa milisya sa hukbong bayan, lakip na ang mga kwerpong pangdepensa-sa-kaugalingon sa mga lokal nga organisasyong masa, aron ipahigayon ang halapad nga gerilyang pakiggubat sa katawhan. Nagsilbi silang halapad nga base sa mga batakang yunit gerilya sa nataran sa BHB. Kinahanglang kuhaon nila ang inisyatiba nga gamiton ang tanang hinagiban mahimong gamiton aron ig-on ang kaaway sa tanang bahin, samtang nakigkoordina sa mga yunit milisya sa silingang baryo ug sa mga lokal nga yunit gerilya sa BHB.

Samtang gipangulohan sa Partido ang BHB, Kinahanglang tin-aw usab ang panglantaw nga mas malangkubon ang pagpangulo niini, tungod kay gipangulohan ug gipakusog usab niini ang rebolusyonaryong kalihukang masa sa kalungsuran ug kabanikanhan, ang pagtukod sa nagkahiusang prente ug uban pang nataran sa rebolusyunaryong gimbuhaton. Ang komprehensibong pagpangulo sa Partido dili angay nga itakda sa langkob sa BHB o limitahan ang kusog niini. Ginapabarug sa Partido ang BHB, ug kung asa dili pa niini matukod o malatag ang hukbo sa katawhan, nagapabarug ang Partido sa mga pangteritoryong komite sa probinsya, distrito, syudad ug lungsod, ug nagpabarug sa lain-laing tipo sa organisasyon aron pukawon, organisahon ug palihukon ang katawhan.

Kinahanglang pakusgon sa Partido ang rebolusyunaryong kalihukang masa sa kabanikanhan ug pangulohan ang lapad nga masang mag-uuma sa paglunsad sa halapad nga antipyudal ug antipasistang pakigbisog. Angay tukuron sa nangulong komite sa Partido sa mga ang-ang nataran ug rehiyon ang gikinahanglang makinarya ug bansayon ang mga kadre ug aktibista aron magpahigayon sa pangmasang pag-organisa ug pagpalihok. Angay tukuron o subling ipabarug ang batakang rebolusyunaryong organisasyong masa sa mga mag-uuma, kababayen-an, kabatan-onan, mamumuong pangkultura ug mga bata. Ang mga organo sa gahum pangpulitika o mga komiteng rebolusyonaryo sa baryo angay tukuron sa pundasyon sa organisadong kusog sa masa, sa Partido ug hukbo sa katawhan.

Kinahanglan kitang magpahigayon sa pagpanuki-duki ug katilingbanong imbestigasyon aron puntingon ang nag-unang manipestasyon sa pyudal ug semipyudal nga pagpahimulos sa katawhan, ug init nga mga hisgutanang nagdulot sa pag-antus sa mayoryang katawhan. Kinahanglang ipahigayon nato ang propaganda ug ahitasyon aron ipataas ang pulitikanhong kahimatngon ug militansya sa katawhan, ug maglunsad sa mga kampanyang masa aron hiusahon ang pinakadakong ihap sa katawhan.

Kinahanglang ilunsad ang mga masang pakigbisog aron palihukon ang dakong ihap sa masang mag-uuma para iduso ang ilang pangayo aron paubsan ang abang sa yuta ug interes sa pautang batuk sa mga despotikong agalong yutaan, mangingilog og yuta ug usurero. Kinahanglang pukawon ang masang mag-uuma, ang masang minorya ug mangingisda aron batukan ang lapad nga neoliberal nga pagpangilog sa ilang panginabuhian sa mga kumpanya sa real estate, plantasyon, minahan, imprastraktura, lakip na mga proyekto sa reklamasyon. Kinahanglang pukawon ang halapad nga masa nga batukan ang mga brutal ng taktika sa terorismo sa estado, ug ibutyag ang tin-aw nga kalambigitan sa pasistang pagpanumpo sa mga neoliberal nga palisiya ug programa sa ekonomiya sa rehimeng Marcos.

Kinahanglang pakusgon natu ang pagpangulo sa Partido sa rebolusyonaryong kalihukang masa sa kalungsuran ug mga kasyudaran ug iasdang ang mga pang-ekonomiya ug pangpulitikang pakigbisog sa masa, nga maglambigit sa ilang pang-adlaw-adlaw nga antipasista ug anti-imperyalistang pakigbisog sa katawhan, pagpabarug sa tago nga rebolusyunaryong kalihukan, ug pagtukod sa dakung ihap sa mga sanga sa Partido. Kinahanglang padayung magpalutaw sa halapad nga pangpulitika ug materyal nga suporta alang sa armadong pakigbisog. Kinahanglang epektibong magrekrut ug magbansay ang Partido sa mga mamumuo ug intelektwal nga mahimo niining i-deploy sa kabukiran aron mopapel sa mga gimbuhaton sa rebolusyunaryong kalihukang mag-uuma o sa hukbo sa katawhan.

Labaw pang tabunok ang yuta alang sa gubat sa katawhan

Gipatataw sa paspas nga nagkagrabeng pangkalibutang kapitalistang krisis ug sa nagkadunot nga estado sa nagaharing semikolonyal ug semipyudal nga sistema ang panginahanglang maglunsad og nasudnon demokratikong rebolusyon. Nag-antus ang lapad nga masa sa katawhang Pilipino sa labaw pang dili maagwanta nga mga porma sa pagpahimulos ug pagpangdaug-daog. Sa pagpangulo ug giya sa Partido Komunista ng Pilipinas, labaw silang determinadong makigbisog aron ilingkawas ang nasud gikan sa gapus sa imperyalistang US ug sa nagsunud-sunod nga nagaharing hut-ong, ug kab-uton ang tinuod nga nasudnong kagawasan ug demokrasya.

Gigambalay sa mensahe sa Komite Sentral niadtong Disyembre 26, 2022 ang nag-unang porma sa kahimtang sa kalibutan nga nagkinaiya sa nagkagrabeng panagbangi sa mga hut-ong ug inter-imperyalistang panagbangi nga nisulbong gikan aa nagkalalom ug nagkagrabeng krisis sa pangkalibutang kapitalistang sistema nga nagkinaiya sa sobrang produksyon, nagtiurok nga tantos sa kita ug nagbutirik nga krisis sa pinansya. Ang nag-unang kapitalistang mga nasud, lakip ang US, nagaus-os na sa resesyon nga labaw pang magapalanat sa dugay nang taas nga panahong ekonomikanhong istagnasyon ug magaresulta sa labaw pang pag-antos sa lapad nga han-ay sa masang anakpawis sa tibuok kalibutan.

Nagkakusog ang kabalaka sa internasyunal nga pagkahugno sa pinansya sama niadtong 2007 human ang bag-uhay nga sunud-sunod nga pagtiurok sa mga bangko ug pagkahugno sa Credit Suisse Bank sa Switzerland ug sa dili moubos sa tulo ka bangkong Amerikano (Silicon Valley Bank, Signature Bank, Silvergate Capital Corp) sa sayong bahin niining bulan, nga nanginahanglan og dili moubos sa $294 bilyong pondong pangtapal, lakip ang $119 bilyong pondong ihatag sa gobyernong Swiss alang sa bangkong UBS aron paliton ang Credit Suisse. Ang paghugno sa maong mga bangko gisundan sa 4.5% nga pag-usbaw sa tantos sa interes, nga pinakataas sa nilabay nga 42 ka tuig, human nga walo ka hugna kining iduso sa US Federal Reserve sugod pa lang Marso 2022 atubangan sa taas nga implasyon. Hangtud 85% sa mga bangko sentral ang misunod sa US sa pag-usbaw sa tantos sa interes nga labaw pang nagpahinay sa mga pamuhunan ug produksyon.

Ginalaumang mohinay pa ngadto sa 1.9% ang paglambo sa pangkalibutang ekonomiya gikan sa gibana-banang 3% niadtong nilabay nga tuig. Ang ekonomiya sa US ginalaumang labaw pang mag-aginod ngadto sa gamay kaayo nga 0.4% nga paglambo karong 2023 gikan sa sama ka hinay nga 1.8% niadtong nilabayng tuig. Mius-os ang United Kingdom sa resesyon niadtong 2022, ug nakatakdang labaw pang mosigpit og 0.8% karong tuig. Ang European Union ginalaumang molambo lamang og 0.2% gikan 3.3%; nihinay ang paglambo sa China ngadto 3% niadtong nilabay nga tuig, ug ginalaumang molambo lamang og 4.8% (gikan sa pasiunang target nga 6% hangtud 6.5%); samtang ang Japan nakatakdang molambo sa gamay kaayo nga 1.5% gikan sa susama ka ubos nga 1.6% niadtong nilabay nga tuig.

Grabeng nakakonsentra ang bahandi sa kamot sa pipila ka monopolyong kapitalista. Sa US, ang kapitalistang bahandi grabe nga nakakonsentra, kung asa 81% sa kinatibuk-ang halin ug 97% sa mga bili sa negosyo anaa sa kamot sa nag-unang 1% nga mga korporasyon; ug labaw pang nakonsentra sa nag-unang 0.1%, nga bugtong nagmugna sa 60% sa kinatibuk-ang halin, ug 88% sa bili sa negosyo. Ang susamang konsentrasyong sa bahandi nahitabo sa UK ug European Union, Japan, China ug uban pang sentro sa kapitalismo.

Ang proletaryado ug mga katawhan sa mga kapitalistang nasud nag-antos sa kawalay trabaho, mahal nga presyo sa krudo, pagkaon ug uban pang batakang palaliton, ubos nga suhol ug nagkagrabeng kahimtang sa ekonomiya. Ang paspas nga pagtiurok sa katilingbanong kahimtang nagtukmod sa serye sa mga protestang mamumuo sa US, UK, France, Germany, China ug pilaan pa ka nasud. Nagabuto ang mga organisado ug ispontanyong welga sa mga mamumuo batok sa ubos nga suhulan atubangan sa mahal nga presyo, grabeng disempleyo, ingonman batok sa madaug-daugong kahimtang sa pamuo, pagkibhang sa pensyon, pagtaas sa edad sa pagretiro, pagpanumpo sa mga katungod ug uban pang mga isyu.

Nipaling na ang mga monopolyo kapitalistang nasud sa nagkagrabeng proteksyunistang lakang aron panalipdan ang ilang mga ekonomiya gikan sa kumpetisyon, kadungan nga naningkamot palapdon ang langkob sa ilang mga merkado, tinubdan sa hilaw nga materyales ug natad sa pamuhunan. Ang US, sa partikular, agresibong nagapahamtang sa iyang “lagda subay sa katungdanan” sa pagkontra niini sa pagpalapad sa ekonomiya sa China, nga dili malikayang mopadulong sa pag-indigay sa patigayon ug pamuhunan, ug kadugayan, sa limitado ug malukpanon nga mga gubat aron subling bahinon ang kalibutan.

Ang US ug NATO padayon nga nagabubo og bilyun-bilyong dolyar nga bili sa armas nga dunay tumong palanaton ang karon usa na ka tuig nga gyera sa Ukraine, aron pahuyangon ang Russia, ug hingpit nga kontrolon ang mga merkado, ug tinubdan sa mineral, natural nga gas ug uban pang rekurso sa rehiyon sa Central Europe. Ginasubli karon sa imperyalistang US ang maong padron sa pagpalihok sa mga tigsunud-sunod nga militar o ginailang “alyado” aron itukmod ang China sa hisgutanan sa soberanya sa China sa Taiwan ug pagpadaplin sa dugay nang nagatunhay nga One China Policy, sama sa gihimo niining pagpanghilabot sa Russia human talikdan ang saad nga kasiguruhan sa kanhing Soviet Union ilalom sa 1991 Minsk Agreement nga dili kini magpalapad “bisan usa ka pulgada ngadto sa sidlakan.”

Mayorya sa mga nasud nga atrasado ug nakasandig sa langyaw nga kapital ug pamatigayon ang naglisod karon sa hinay nga demand alang sa mga produktong semi-processed (dyutayng naproseso), sa partikular gikan sa China, ilabina atubangan sa sobrang produksyon sa semiconductor ug kahimanang elektroniks. Naglumbaanay ang maong mga nasud sa pagpaubos sa suhol sa mga mamumuo aron sa ila mopadulong ang limitadong pagpamuhunan. Samtang ang mga imperyalista mismo nagapatuman og mga lakang nga proteksyunista, ginahamtang usab ang mga palisiyang neoliberal sa mga atrasadong nasud aron labaw pang ablihan ang ilang mga ekonomiya ug tugutan ang langyaw nga mga kapitalista nga kawaton ang ilang rekurso ug gub-on ang kinaiyahan. Ginaduso sa malukpanong dislokasyon ug pagpangilog sa panginabuhian sa katawhan nga panalipdan nila ang ilang mga kinabuhi ug panginabuhian.

Ang krisis sa ekonomiya ug pulitika sa nagaharing sistema sa Pilipinas padayon nga nagkagrabe ilalom sa ikaduhang rehimeng US-Marcos. Ang papet nga rehimen agresibong nagaduso nga magpatuman og dugang nga mga palisiyang neoliberal nga magpailalom sa masang anakpawis sa mas grabeng mga porma sa pagpangdaug-daog ug pagpahimulos. Ginapihigan sa kabtangan ug gikuhaan og panginabuhian ang masang mamumuo, mag-uuma, mangingisda, katawhang minorya, ug uban pang anakpawis, tungod kay ang ilang panginabuhian – gikan sa mga pasaheroan nga dyip, hangtud sa Manila Bay ug uban pang tubig nga isdaanan, yutang agrikultural ug yutang kabilin ug uban pa – ginailog sa ila sa mga imperyalista ug mga kasosyo nilang dagkong burgesya kumprador.

Kasamtangang ginaratsada sa nagaharing rehimeng Marcos ang mga paningkamot aron amyendahan ang konstitusyong 1987, sa pagbotar man sa kumbensyong pangkonstitusyon o pagtigom sa kongreso isip usa ka constituent assembly. Tumong niining palig-onon ang neoliberal nga mga palisiyang pang-ekonomiya ug tangtangon ang pipila ka probisyon sa konstitusyon sa Pilipinas nga sa papel nagapanalipod sa lokal nga ekonomiya. Dugang sa mga neoliberal nga katuyuan niini, tumong usab sa pundok nga Marcos-Duterte nga labaw pang harian ug imonopolisa ang gahum pangpulitika pinaagi sa pagtangtang sa mga probisyon sa 1987 nga nagalimita sa gahum alang sa pagdeklara og balaod militar, pagbawal sa naglingkod nga presidente nga modagan alang sa usa pa ka termino, pagbawal sa armas nukleyar, pagbawal sa langyaw nga tropa ug base militar, gawas sa uban pa. Sa pagduso niini, ginatukmod sa nagaharing pundok Marcoa ang protesta sa lapad nga patriyotiko ug demokratikong mga pwersa sa katawhang Pilipino.

Padayon nga ginasulsulan sa imperyalistang gobyerno sa US ang terorismo sa neokolonyal nga estado sa pag-armas ug pagpalihok sa mga papet nga tropa niini aron magsabwag og nagkagrabeng bangis nga taktika aron sumpuon ang patriyotiko ug rebolusyonaryong pagsukol sa katawhan. Sukad 2021, naghatag kini og kapin $2 bilyong kantidad sa armas ug tabang pangseguridad sa AFP lakip ang mga pang-atakeng helikopter, drone pangmilitar, jet fighter, mga bomba ug misayl. Ang gobyerno sa US mismo adunay direktang tulubagon sa malukpanong kampanya sa terorismo ug pasistang kabuang sa rehimeng Marcos ug mga armadong ahente niini batok sa katawhang Pilipino. Dugang pa, sa pakigkunsabo sa rehimeng Marcos, aktibong ginaduso sa US ang plano niining magtukod og upat o kapin pang mga base militar ug pasilidad sa Pilipinas, isip kabahin sa pagpangandam sa teatro sa gubat niini batok sa China. Ang estratehikong tumong sa imperyalistang US mao nga ipabilin ang kahimtang nga atrasado, di industriyal ug agraryo sa nasud ug palig-unon ang dominasyon ug kontrol dinhi.

Tumang pangandoy sa katawhang Pilipino karon nga tapuson ang imperyalismo, pyudalismo ug burukrata kapitalismo, kab-uton ang kagawasan gikan sa kontrol ug dominasyon sa US, ug ilunsad ang reporma sa yuta ug nasudnong industriyalisasyon. Kini ang mga yaweng lakang aron baliktaron ang dagan sa ilang mga kinabuhi ug hatagan sila og kahigayunang maangkon ang bahandi sa Pilipinas nga hangtud karon monopolisado ug gikawat sa imperyalismong US ug sa traydor nga nagaharing mga hut-ong sa mga burgesyang kumprador ug dagkong agalong yutaan.

Ang pangkalibutang kapitalistang krisis ug ang nagkadunot nga estado sa semikolonyal ug semipyudal nga sistema nagamugna og tabunok nga yuta alang sa paglunsad aa demokratikong rebolusyon sa katawhan. Ang paspas nga nagatiurok nga kahimtang sa nasud, ilabina sa kabukiran, nagapukaw sa lapad nga masa sa mag-uuma ug uban pang katawhang Pilipino, aron maglunsad og rebolusyonaryong armadong pakigbisog. Ang tanang Pulang manggugubat sa Bagong Hukbong Bayan ug mga kadre sa Partido Komunista ng Pilipinas tibuok kasingkasing nga nagaalagad sa katawhang Pilipino. Labaw silang determinado nga padilaabon ug ipakaylap ang kalayo sa gerilyang pakiggubat ug iasdang ang malungtarong gubat sa katawhan.

Ang mga pag-asdang ug kadaugan nga siguradong maangkon sa katawhang Pilipino sa moabot nga panahon sa rebolusyonaryong balod kabahin sa subling dagkong pag-asdang sa internasyunal nga proletaryado ug katawhan. Dako ug gamay, ang maong mga rebolusyonaryong tuya magamugna og dakong balod nga mohampak sa imperyalismo, pasismo ug tanang reaksyon sa tanang bahin sa kalibutan.

Batukan ang gipagrabe nga imperyalistang pagpangdaug-daog batok sa katawhang Pilipino!

Maisugon nga iasdang ang gubat sa katawhan alang sa tinuod nga kagawasan ug demokrasya!

Padilaabon ug ipakaylap ang kalayo sa gubat sa katawhan!

Mabuhi ang Bagong Hukbong Bayan!

Mabuhi ang Partido Komunista ng Pilipinas!

Mabuhi ang proletaryado ug katawhang Pilipino!

Padilaabon ug ipakaylap ang kalayo sa gubat sa katawhan para sa nasudnong kalingkawasan ug demokrasya