Archive of CPP Central Committee

Hinggil sa inianunsyong pagtatayo ng Internasyunal na Ligang Komunista
January 18, 2023 | Communist Party of the Philippines | CPP Central Committee |

Ipinararating ng Partido Komunista ng Pilipinas ang rebolusyonaryong pagbati nito sa 15 partido at organisasyong komunista mula sa 14 na bansa na nagtipon sa ilalim ng pangalang Internasyunal na Ligang Komunista na nag-anunsyo ng pagbubuo nito ilang linggo na ang nakaraan, matapos idaos ang Unified Maoist International Conference (o internasyunal na kumperensya ng pinagbuklod na […]

On the announced formation by the International Communist League
January 18, 2023 | Communist Party of the Philippines | CPP Central Committee |

The Communist Party of the Philippines extends its revolutionary greetings to the 15 communist parties and organizations from 14 countries who have come together under the name International Communist League which announced its formation a few weeks ago, after the holding of the Unified Maoist International Conference. While we do not presently see the conditions […]

Pinakamataas na parangal kay Kasamang Helenita Pardalis
January 14, 2023 | Communist Party of the Philippines | CPP Central Committee |

Iginagawad ng Komite Sentral ng Partido Komunista ng Pilipinas ang pinakamataas na parangal kay Kasamang Helenita Pardalis, na kilala ng mga kasama at masa sa Bicol at Eastern Visayas bilang si Ka Ning, Ka Eliz, Ka Celine at Ka Elay. Napaslang si Ka Elay sa pambobombang mula sa himpapawid ng 8th Infantry Division noong kaagahan […]

Highest tribute to Comrade Helenita Pardalis
January 14, 2023 | Communist Party of the Philippines | CPP Central Committee |

The Central Committee of the Communist Party of the Philippines (CPP) pays its highest tribute to Comrade Helenita Pardalis, endearingly known to comrades and the masses of Bicol and Eastern Visayas as Ka Ning, Ka Eliz, Ka Celine and Ka Elay. Ka Elay was killed in an early morning aerial bombing raid conducted by the […]

Yoldaş Helenita Pardalis’e en yüksek saygılar
January 14, 2023 | Communist Party of the Philippines | CPP Central Committee |

Filipinler Komünist Partisi (FKP) Merkez Komitesi, Bicol ve Doğu Visayas’taki yoldaşlar ve kitleler tarafından Ka Ning, Ka Eliz, Ka Celine ve Ka Elay olarak bilinen Helenita Pardalis Yoldaş’a en içten saygılarını sunar.

Konsolidahon ug dugang palig-onon ang Partido! Pakyason ang kontra-rebolusyonaryong gubat ug terorismo sa estado sa rehimeng US-Marcos! Kumprehensibong iasdang ang demokratikong rebolusyon sa katawhan!
December 26, 2022

Gipaabot sa Komite Sentral sa Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) ang labing mainiton nga rebolusyonaryong pagtimbaya sa tanang kadre sa Partido, mga rebolusyonaryong pwersa, higala ug kaalyado sa Partido, sa okasyon sa ika-54 nga anibersaryo sa pagkatukod sa Partido sa teoretikanhong basehan sa Marxismo-Leninismo-Maoismo. Atong saulugon karong adlawa ang dagkung mga kalampusan sa Partido sa […]

Konsolidahon kag labing palig-unon ang Partido! Paslawon ang kontra-rebolusyonaryong gera kag terorismo sang estado sang rehimeng US-Marcos! Kumprehensibo nga isulong ang demokratikong rebolusyon sang banwa!
December 26, 2022 | Communist Party of the Philippines | CPP Central Committee |

Ginapaabot sang Komite Sentral sang Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) ang pinakamainit nga rebolusyonaryo nga pagtamyaw sa tanan nga kadre sang Partido, mga rebolusyonaryong pwersa, mga abyan kag alyado sang Partido, sa okasyon sang ika-54 nga anibersaryo sang pagtukod sang Partido sa teoritikong basehan sang Marxismo-Leninismo-Maoismo. Ginaselebrar naton subong nga adlaw ang tanan nga mga […]

Konsolidahin at ibayong patatagin ang Partido! Biguin ang kontra-rebolusyonaryong digma at terorismo ng estado ng rehimeng US-Marcos! Komprehensibong isulong ang demokratikong rebolusyong bayan!
December 26, 2022 | Communist Party of the Philippines | CPP Central Committee |

Ipinaaabot ng Komite Sentral ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) ang pinakamainit na rebolusyonaryong pagbati sa lahat ng kadre ng Partido, rebolusyonaryong pwersa, kaibigan at alyado ng Partido, sa okasyon ng ika-54 na anibersaryo ng pagkakatatag ng Partido sa teoretikong batayan ng Marxismo-Leninismo-Maoismo. Ipagdiwang natin ngayong araw ang lahat ng malalaking nakamit ng Partido sa […]

Consolidate and further strengthen the Party! Frustrate the US-Marcos regime’s counterrevolutionary war and state terrorism! Comprehensively advance the people’s democratic revolution!
December 26, 2022 | Communist Party of the Philippines | CPP Central Committee |

The Central Committee of the Communist Party of the Philippines (CPP) today extends its warmest revolutionary felicitations to all Party cadres, revolutionary forces, friends and allies of the Party, on the occasion of the 54th anniversary of the Party’s establishment on the theoretical basis of Marxism-Leninism-Maoism. Let us celebrate today the great achievements accumulated by […]

在我们哀悼何马·西松同志的离世和庆祝建党五十四周年之际,抵抗残酷无情的国家恐怖主义
December 19, 2022 | Communist Party of the Philippines | CPP Central Committee |

现在,美国-马科斯法西斯政权下的菲律宾武装部队(AFP)正不断地用他们残酷无情的国家恐怖主义来暴力镇压菲律宾人民。现在,完全没有理由因悼念伟大领袖何马·西松同志的离世和庆祝党的五十四周年诞辰而宣布对反动当局停火。