Archive of CPP Central Committee

Rectify errors and strengthen the Party! Unite and lead the broad masses of the Filipino people in fighting the US-Marcos regime! Advance the people’s democratic revolution!
December 26, 2023

Filled with boundless revolutionary vigor, optimism and joy, the Central Committee of the Communist Party of the Philippines extends its warmest militant greetings to the entire membership of the Party on the occasion of its 55th anniversary. Today, let us celebrate the achievements of the Party and all revolutionary forces during the past year in […]

Ilinteg dagiti kamali ken patibkeren ti Partido! Pagkaykaysaen ken idauloan ti nalawa a masa ti umili a Pilipino iti pannakilaban iti rehimen US-Marcos! Iyabante ti nailian demokratiko a rebolusyon!
December 26, 2023 | Communist Party of the Philippines | CPP Central Committee |

Napnuan ti awan-patingga na a rebolusyonaryo a regget, optimismo ken ragsak, idandanon ti Komite Sentral ti Partido Komunista ti Pilipinas ti kabaraan a militante a panangkablaaw iti sibubukel a kameng ti Partido iti okasyon ti maika-55 anibersaryo. Rambakan tayo ita nga aldaw dagiti nagun-od ti Partido ken ti amin a rebolusyonaryo a pwersa iti napalabas […]

Tadlungon ang mga kasaypanan kag pabaskugon ang Partido! Isahon kag pamunuan ang malapad nga masa sang pumuluyong Pilipino sa pagbato sa rehimen US-Marcos! Isulong ang demokratikong rebolusyon sang banwa!
December 26, 2023 | Communist Party of the Philippines | CPP Central Committee |

Puno sa wala kinutuban ang rebolusyonaryo nga kapagsik, optimismo kag kalipay, ginapalab-ot sang Komite Sentral sang Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) ang pinakamainit nga militanteng panamyaw sa bug-os nga katapuan sang Partido sa okasyon sang ika-55 nga anibersaryo sini. Hiwaton naton sa sini nga adlaw ang mga naangkon sang Partido kag tanan nga rebolusyonaryong pwersa […]

Tul-iron ang mga kasaypanan ug pakusgon ang Partido! Hiusahon ug pangulohan ang lapad nga masa sa katawhang Pilipino sa pagsukol sa rehimeng US-Marcos! Iasdang demokratikong rebolusyon sa katawhan!
December 26, 2023 | Communist Party of the Philippines | CPP Central Committee |

Puno sa walay kinutuban nga rebolusyonaryong kalagsik, pagkamalaumon ug kalipay, ang Komite Sentral sa Partido Komunista sa Pilipinas nagpaabot sa labing mainitong militanteng pagtimbaya sa tibuok myembro sa Partido sa okasyon sa ika-55 nga anibersaryo niini. Karong adlawa atong saulogon ang mga nahimo sa Partido ug tanang rebolusyonaryong pwersa sa miaging tuig sa pagpukaw, pag-organisa […]

Iwasto ang mga pagkakamali at palakasin ang Partido! Buklurin at pamunuan ang malawak na masa ng sambayanang Pilipino sa paglaban sa rehimeng US-Marcos! Isulong ang demokratikong rebolusyong bayan!
December 26, 2023

Puspos ng walang pagsidlang rebolusyonaryong kasigasigan, optimismo at galak, ipinaaabot ng Komite Sentral ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) ang pinakamaalab na militanteng pagbati sa buong kasapian ng Partido sa okasyon ng ika-55 anibersaryo nito. Ipagdiwang natin sa araw na ito ang mga nakamit ng Partido at lahat ng rebolusyonaryong pwersa sa nagdaang taon sa […]

Two day ceasefire to celebrate the Party’s 55th anniversary
December 23, 2023 | Communist Party of the Philippines | CPP Central Committee | New People's Army | National Operational Command |

  Central Committee, Communist Party of the Philippines National Operations Command, New People’s Army December 23, 2023 To mark the significance of the upcoming 55th anniversary of the Communist Party of the Philippines, we hereby declare to all units of the New People’s Army across the country to observe a two-day suspension of tactical offensives […]

Pinakamataas na pagpupugay kay Ka Sandy
November 30, 2023 | Communist Party of the Philippines | CPP Central Committee |

Sa araw na ito, tumitindig ang buong Komite Sentral ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) upang magbigay ng pinakamataas na pagpupugay kay Kasamang Sandy (Josephine Mendoza), ikalawang pangalawang kalihim ng Komite ng Partido sa Southern Tagalog, at isa sa mga kagawad ng Komite Sentral na nagsilbing matatatag na haligi ng sentral na pamunuan ng Partido. […]

Wage revolutionary wars to fight imperialist wars
October 21, 2023 | Communist Party of the Philippines | CPP Central Committee |

  October 14-15, 2023 | The Central Committee of the Communist Party of the Philippines (CPP-CC) extends its warmest greetings of solidarity to the participants of the International Theoretical Conference on Imperialism and War organized by the National Democratic Front of the Philippines (NDFP). We are deeply honored to keynote this conference and present our […]

Agirussuat ti rebolusyonaryo a gubat laban kadagiti gubat ti imperyalista
October 21, 2023 | Communist Party of the Philippines | CPP Central Committee |

  Oktubre 14-15, 2023 | Idandanon ti Komite Sentral ti Partido Komunista ti Pilipinas (PKP) ti kabaraan a kablaaw ti pannakikaykaysa iti amin a dimmar-ay iti Sangalubongan a Teoretikal a Komperensya kanaig iti Imperyalismo ken Gerra nga inangay ti National Democratic Front of the Philippines (NDFP). Pakadayawan mi a lukatan daytoy a kumperensya ken ilanad […]

发动革命战争对抗帝国主义战争
October 21, 2023 | Communist Party of the Philippines | CPP Central Committee |

2023年10月14日-15日,菲律宾共产党中央委员会(CPP-CC)向由菲律宾民族民主阵线(NDFP)组织的关于帝国主义与战争的国际理论会议的参与者致以最热切的团结问候。我们深感荣幸得以在这次会议上作专题演讲并就对世界无产阶级和广大人民群众通过革命战争争取民族和社会解放以及社会主义的斗争具有深刻的政治和现实意义的迫切理论问题发表我们的观点。