Paghanduraw sa Escalante Massacre:Padayon nga paghimakas tubtob maangkon ang pungsodnon nga kahilwayan, demokrasya kag kalinong basi sa hustisya sosyal

Ang bug-os nga pumuluyong Negrosanon upod sa mga rebolusyonaryong pwersa nagadumdum sang ika-36 nga pagsukat sang Escalante Massacre paagi sa pagkondena sa pasismo sang estado nga amo ang may kahimuan sang makasiligni nga pagpamatay sang pumuluyo nga nagapahayag sang ila kinamatarung kontra sa reaksyonaryo nga gobyerno.

Sadtong September 20,1985, ang mga pumuluyo kadamuan sa ila mga mamumugon sa kampo, mga pamatan-on, mangunguma, imol nga taga-syudad, taong simbahan, kag mga propesyunal nag-upod sa ginlunsar nga welgang bayan kontra US-Marcos nga diktadura. Ginsugata ini sang pagmasaker sang gintingub nga pwersa sa Regional Special Action Force (RSAF), lokal nga pulis sang Escalante, Civilian Home Defence Force (CHDF) kag pila ka wala makilala nga mga sibilyan nga nagresulta sang pagkapatay sang 20 ka tao.

Tubtob subong, padayon pa nga nagabakho ang mga pamilya sang mga biktima bangud wala pa mahatagan sang hustisya ang ila mga himata. Ang mga mataas nga opisyal naman sang pulis, ginsaylo lang sa iban nga probinsya kag nagtaas pa ang ranggo. Wala man sang mataas nga opisyal sang lokal nga gobyerno ang napasabat ukon napasakaan sang kaso.

Tuyo nga torsihon kag hinabunan sang militar upod sa pila ka opisyal sang lokal nga gobyerno sang Escalante ang mga hitabu. Sa nagliligad, paagi sa paghiwat sang ginatawag nga “North Negros Peace summit,” gusto nila paggwaon nga wala sang kasal-anan ang pwersa sang estado nga amo ang may kahimuan sining makasiligni nga masaker. Bisan ano pa man ang ila himuon nga pagtorsi sang kasaysayan, indi mapanas sa pamensaron sang pumuluyo ang pagkaberdugo, pagkapasista kag pagkaterorista sang pwersa sang estado. Nagdugang lang ini sa tuman nga kaakig sang pumuluyo ilabi na sa pamilya sang mga biktima kag nahublasan ang tunay nila nga kinaiya.

Ginhigkoan pa ang diwa sa Escalante Massacre sa pagdiklara sa nagsurender nga 2,510 nga mga kuno katapu sang New People’s Army (NPA) kag mga nagasuporta sa rebolusyonaryo nga kahublagan. Ini nga eskima sang pagpasurender nangin gatasan sang mga matag-as nga opisyal sang militar kag pila ka opisyal sang lokal nga gobyerno sang Escalante agud makabulsa sang dalagku nga pundo sang gobyerno.

Sa isla sang Negros lapnagon ang monopolyo sa duta sang dalalagku nga agalon may duta. Madamu sang mga mangunguma kag mamumugon sa uma ang wala sang ginatala-uma nga duta nga nagresulta sang tuman nga pag-antus sa kapigaduhon. Amo nga malaragway ini bilang isa ka sosyal nga bulkan nga mahimo nga maglupok nga indi mahibal-an.

Dugang naga-indakal ang kaakig sa masang pigos sa pagpa-idalum sa Isla sang Negros sa wala madeklara nga martial law paagi sa Memorandum Order 32 sang rehimen Duterte. Bisan pa man sa pasismo sa estado, ang mga mamumugon kag mga mangunguma padayon nga maglunsar sang mga paghimakas agud maangkon ang madugay na nga handum nga makaangkon sang duta.

Ang lapnagon nga red-tagging, pagpamatay sang mga aktibista, iligal nga pagpang-aresto kag pagpasaka sang himo-himo nga kaso, torture kag iban pa nga paglapas sa tawhanon nga kinamatarung sang pasista nga rehimen Duterte indi makapugong sa kaakig sang pumuluyo kag magatulod nga makigbahin sa pungsodnon demokratiko nga rebolusyon paagi sa armado nga paghimakas bilang ultimo nga solusyon.

Ano man nga pagpamigos kag pagpanghimulos ang himuon sang teraniko nga rehimen, ang paghimakas sang bug-os nga pumuluyo magapadayon tubtob maangkon ang pungsodnon nga kahilwayan, demokrasya kag kalinong basi sa hustisya sosyal.

Mabuhay ang masang pigos!###

Paghanduraw sa Escalante Massacre:Padayon nga paghimakas tubtob maangkon ang pungsodnon nga kahilwayan, demokrasya kag kalinong basi sa hustisya sosyal