Pagpaluntad sang kakugmat ang katuyuan sang JFLAT-6

Read in: English

Wala sang iban nga katuyuan ang Joint Focused Legal Action Team (JFLAT) sang Regional Task Force to End Local Communist Armed Conflict sa Western Visayas kundi ang pagpigos sang mga aktibista, lider masa, oposisyon kag mga kritiko sang gobyerno ni Duterte. Wala sang padulungan kundi ang padayon nga pagpamahog, red-tagging tubtob sa pagpamatay kag pagpaluntad sang kakugmat. Magaresulta lamang ini sa malaba nga listahan sa lapnagon nga pagpangabuso kag paglapas sang tawhanon nga kinamatarung sang Duterte nga rehimen.

Klaro nga ang Anti-Terror Law (ATL) nagbutang sa Pilipinas sa idalum sang de facto martial law nga kontrolado sang mga nagretiro nga mga heneral halin sa AFP/PNP kag sang amo nila nga si Duterte. Ang JFLAT-6 gamit ang ATL nagtorsi sa hustisya. Pagagamiton ang laye agud himuon nga iligal ang lihitimu nga interes kag makatarunganon nga paghimakas sa pumuluyo. Imilitarisa ang korte nga wala naghatag respito sa due process kag demokratiko nga mga kinamatarong. Ginpasa ang ATL sa kongreso kag senado sa panahon nga ang bug-os nga pumuluyo naga-atubang sa Covid-19 nga pandemya sa baylo nga ang gobyerno mangita sang pamaagi nga masulbar ang mga problema nga dala sa pandemya.

Ini tanan nagapakita lang sa traydor, tiraniko, militarista kag manugpatay nga karakter sang rehimen US-Duterte. Nagahatag lang ini sang pamatuod sa kahustuhon sang pungsodnon demokratiko nga rebolusyon nga ginalunsar sang pumuluyo sa pagpamuno sang Communist Party of the Philippines paagi sa armado nga paghimakas. Wala sang masanag nga palaabuton ang pumuluyo kon indi magbag-o ang sistema sang pungsod nga malakolonyal kag malapyudal nga ginaharian sang Imperyalista nga Estados Unidos, dalagku nga komprador burgisya kag dalagku nga agalon may duta. Ini ang kabangdanan sang tuman nga pag-antus sang pumuluyo sa kapigaduhon ilabi na ang mga mangunguma kag mga mamumugon.

Kinahanglan nga pabaskugon pa ang rebolusyonaryo nga kahublagan paagi sa kolektibo nga paghili-usa sang tanan nga pumuluyo agud paslawon ang maitum nga tuyo sang teraniko nga rehimen nga magpabilin sa poder lampas sa iya termino. Pasabton sa masang Pilipino si Duterte sa iya mga krimen kag utang nga dugo kadungan sa paglunsar sang mga taktikal nga opensiba sang NPA agud mapalayas ang rehimeng Duterte.

Maghimakas indi mahadlok!
Isulong ang armado nga paghimakas tubtob sa kadalag-an! ###

Pagpaluntad sang kakugmat ang katuyuan sang JFLAT-6