Pagtatanggol sa karapatang-tao ang mga taktikal na opensiba ng BHB sa Negros at Masbate

Ang artikulong ito ay may salin sa English

Binabati ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) ang mga yunit ng Bagong Hukbong Bayan (BHB) na naglunsad ng mga taktikal na opensiba sa mga isla ng Negros at Masbate sa nagdaang ilang araw bilang pagtatanggol sa masang magsasaka laban sa mga pang-aabuso ng mga pwersang militar at pulis ng pasistang rehimeng Marcos.

Sa harap ng umiigting na pag-atake at pang-aabusong inilulunsad ng Armed Forces of the Philippines (AFP) at Philippine National Police (PNP) laban sa malawak na masa, laluna sa kanayunan, sadyang makatarungan at kagyat para sa BHB na maglunsad ng armadong pakikibaka para ipagtanggol ang karapatan at interes ng mamamayan.

Ang mga abusong militar at pulis sa isla ng Masbate ay lalupang tumindi sa nagdaang mga buwan sa harap ng pagtutulak ng ekpansyon ng Filminera Mining Company sa pagmimina nito ng ginto na magpapalayas sa mga magsasaka at wawasak sa kalikasan.

Sa Negros, ang mga abusong militar at pulis ay lumalaganap habang ang maraming batalyon ng mga tropa ng militar ay nag-ookupa at nag-hahamlet sa mga komunidad sa kanayunan para supilin ang kahingian ng masang magsasaka at manggagawang-bukid para sa lupa at mas mataas na sahod.

Dapat maglunsad ng mas marami pang taktikal na opensiba ang mga yunit ng BHB sa buong bansa para labanan ang brutal na pasistang atakeng inilulunsad ng rehimeng Marcos laban sa mamamayang, at biguin ang estratehikong opensiba ng kaaway.

Nananawagan ang Partido sa lahat ng yunit ng BHB sa buong bansa na magpatuloy sa pagpapalakas at pagpapalawak ng ugnay nito sa masang magsasaka, tulungan silang buuin ang kanilang organisadong lakas, maglunsad ng mga pakikibaka para sa reporma sa lupa at magsagawa ng malawak na pakikidigmang gerilya.

Pagtatanggol sa karapatang-tao ang mga taktikal na opensiba ng BHB sa Negros at Masbate