Pasidunggan ang mga Martir sa Dolores ug ang rebolusyonaryong mga bayani sa katawhan

Read in: English

Ugma, isip pagtimaan sa Nasudnong Adlaw sa mga Bayani ug pagdumdum sa ika-125 nga anibersaryo sa Singgit sa Pugad Lawin, ang kusog ug tin-aw nga panawagan alang sa armadong rebolusyon batok sa kolonyalismong Espanyol, atong pasidunggan ang mga Martir sa Dolores isip mga bayani sa katawhang Pilipino duyog sa uban pang namartir nga mga rebolusyonaryo ug Pulang manggugubat kansang naghalad sa ilang mga kinabuhi alang sa pagpadayon sa pagkab-ot sa nasudnon ug katilingbanong kagawasan.

Ang mga Martir sa Dolores mga tinuod nga bayani sa masang dinaugdaug ug pinahimuslan. Sila ang 19 ka Pulang manggugubat sa Bagong Hukbong Bayan (BHB), kadaghanan kanila mga batan-ong mag-uuma gikan sa nagkalain-laing baryo sa Dolores ug sa kasikbit nga mga lungsod sa Eastern Samar nga nakalas dihang kapin 4,000 pounds ka mga bomba ang gihulog gikan sa kahanginan sa pasistang teroristang rehimeng US-Duterte niadtong Agosto 16.

Lakip sila sa pinakabuutang mga anak sa katawhan nga mihalad taman sa ilang makaya alang sa pag-alagad sa interes sa masa. Dihang misalmot sila sa hukbong bayan, gisuklan nila ug sa ilang mga pamilya ang tanang pasistang pagpanghadlok ug pagpanghasi. Matinud-anon sila sa nasudnon-demokratikong tinguha sa katawhan ug determinadong mihalad sa ilang mga kinabuhi aron tapuson ang kagutom ug pag-antus sa katawhan tungod sa kawalay nasudnong kalingkawasan, pagpangdaugdaug ug pagpahimulos sa masang mag-uuma, mamumuo ug uban pang kabus nga katawhan.

Gihigugma ug lalum nga gisuportahan sa masang mag-uuma sa mga baryo sa Hikontol ug Hinolaso ang mga Martir sa Dolores ug yunit sa NPA. Nakatagamtam ang ilang yunit og lalum nga suporta sa katawhan sa Dolores ug uban pang lungsod human nila gisuklan aron bungkagon ang armadong kriminal nga mga sindikatong gipaluyohan sa militar ug pulis nga lambigit sa iligal nga droga ug uban pang dautang nga mga aktibidad sa lugar. Gisuklan usab nila ang despotikong mga agalong yutaan ug mangingilog og yuta nga mibiktima sa mga tag-iya sa yuta, gagmayng mag-uuma ug mamumuong panguma.

Sama sa tanang rebolusyonaryo, daku ang ilang kalipay sa pagtugyan sa tanan nilang makaya sa pag-alagad sa katawhan. Malipayon ang masang mag-uuma dihang mitabang sila sa pagtikad sa uma ilabina sa bag-ohay lang nga bagyo ug dangan nga midaut sa ilang mga tanum ug umahan. Naghatag sila og serbisyong panglawas, literasiya ug pagtuon, ug kulturanhong mga aktibidad. Sa partikular, naglunsad sila og kampaya aron mapataas ang kasayuran ug kahibalo sa katawhan kalabot sa Covid-19 aron kolektibong molihok sa pagpugong sa pagkuyanap niini sa ilang mga baryo.

Mitabang sila sa paghiusa sa masa ug pagtukod sa ilang mga organisasyon aron matngon nga usabon ang ilang kahimtang ug hulmahon ang kaugmaon pinaagi sa pagdugtong sa kinatibuk-ang rebolusyonaryong pakigbisog sa katawhang Pilipino.

Sa pag-alagad sa katawhan, naangkon sa mga Martir sa Dolores ang kasilag sa pasistang rehimen. Bilyones ang gigasto si Duterte ug sa iyang pasistang mga alipures sa mga bomba, bala ug kanyon aron mangsabwag og kabangis sa estado ug magpaulan og kahadlok ngadto sa NPA ug sa lapad nga masa. Apan labaw na hinuon nilang gipakusog ang kasuko sa katawhan batok sa pasismo ug korap niining paghari. Sigurado nga mas daghan pang mga batan-on ang andam nga mohulip sa mga Martir sa Dolores ug ipataas ang badera sa rebolusyonaryong pagsukol sa katawhan.

Giila sa katawhan ang mga Martir sa Dolores isip ilang tinuod nga bayani. Atong saludohan ug himoong sumbanan ang ilang mga kinabuhi ug pasidunggan sila kauban ang uban pang rebolusyonaryong bayani.

Ang ilang pagkamartir magsilbing inspirasyon alang kanato aron palig-onon ang atong kaakuhan sa paglunsad sa rebolusyonaryong pagsukol ug pag-asdang ang armadong pakigbisog aron suklan ang pasista ug estado sa teroristang rehimen ug tapuson ang imperyalismo, pyudalismo ug burukrata-kapitalismo.

Pasidunggan ang mga Martir sa Dolores ug ang rebolusyonaryong mga bayani sa katawhan