Pinakamataas na parangal para kina kasamang Benito at Wilma Tiamzon! Pag-alabin ang apoy ng rebolusyonaryong kabayanihan saanmang dako!

,

Ngayong pagdiriwang ng Linggo ng Paggunita at Pagpaparangal sa mga Bayani at Martir ng Sambayanan, ipinapaabot ng rebolusyonaryong kilusan at mamamayan ng Masbate ang pinakamataas na parangal kina kasamang Benito at Wilma Tiamzon, mga dakilang lider ng bagong demokratikong rebolusyong Pilipino.

Nagkamit ng makabuluhang mga pagsulong at tagumpay ang Partido at rebolusyong Pilipino sa pamumuno nina Ka Benito at Ka Wilma. Ang ibayong pagsulong ng demokratikong rebolusyon ay tiyak dahil sa kanilang pagpupunyagi’t mga ambag.

Iginagawad din ng Jose Rapsing Command – BHB Masbate ang ispesyal na pagpupugay sa mga Masbatenyong rebolusyonaryong sina Ka Digbay, Ka Abril at Ka Bert. Kasama nina Ka Benito at Ka Wilma, sila ay napatay sa kasagsagan ng walang sintinding kampanya ng pagwasak at airstrikes ng militar sa Samar. Sila ay pinakamahuhusay na mga anak at huwaran ng sambayanang Masbatenyo.

Kinukundena ng BHB – Masbate ang rehimeng Marcos – Duterte at ang AFP sa paglabag sa mga alituntunin ng digma at makataong batas sa pagpaslang sa mga Tiamzon at kanilang mga kasamahan. Sila Ka Benito at Ka Wilma, Ka Bert at Ka Abril ay mga hors de combat o wala sa katayuang lumaban nang paslangin ng mga berdugo.

Nagkakamali ang rehimeng Marcos -Duterte sa kanilang hibang na akalang magdudulot ng matinding demoralisasyon sa hanay ng rebolusyonaryong pwersa at masa ang marumi at brutal na pagpaslang sa mga Tiamzon at iba pang tulad nilang rebolusyonaryo.

Hindi magapi-gapi ng kaaway ang demokratikong rebolusyon dahil lipos ito ng rebolusyonaryong kabayanihan. Binubuo ito ng sanlaksang pwersa at masa na handang isantabi at isakripisyo ang personal na interes, sukat ang ialay ang buhay upang buong-pusong maglingkod para sa sambayanan.

Panata ng rebolusyonaryong kilusan sa Masbate na ibuhos lahat ng pagsisikap upang ipalaganap ang kabayanihan ng dakilang mga kasamang rebolusyonaryo sa hanay ng Hukbo at masa. Ang walang pag-iimbot na pag-aalay ng sarili sa pangkalahatang kapakanan, ang mahusay at masiglang paggampan sa rebolusyonaryong gawain at mataas na diwa ng responsibilidad, at marubdob na damdaming makabayan at makauri ay mga prinsipyong pagyayabungin ng kilusang Masbatenyo sa hanay ng kanyang Hukbo at masa. Ang buhay at pamana ng mga rebolusyonaryong martir, laluna yaong mga Masbatenyo ay ibayong ipapalaganap at isasabuhay bilang esensyal na kabahagi sa pagsusulong ng digmang bayan.

Pinakamataas na parangal para kina kasamang Benito at Wilma Tiamzon! Pag-alabin ang apoy ng rebolusyonaryong kabayanihan saanmang dako!