Pulang pagpupugay para kay Ka Joma!

Pulang pagkilala at pagpupugay ang ipinapaabot ng Nerissa San Juan Command – NPA Catanduanes kay Ka Jose Ma. Sison, 83 taong gulang, pinunong tagapagtatag ng Partido Komunista ng Pilipinas at kadre ng proletaryong rebolusyon.

Nakikiramay ang NSJC-NPA Catanduanes sa naiwang pamilya, mga kaanak, mga kasama at kaibigan ni Ka Joma. Isang malaking kawalan sa rebolusyonaryong kilusan si Ka Joma.

Bilang isang huwarang rebolusyonaryo, ang buhay at pakikibaka ni Ka Joma ay nagsisilbing halimbawa sa mga kapwa rebolusyonaryo at aktibista. Laluna sa mga bagong sibol na rebolusyonaryong labis na humahanga sa kanyang tuluy-tuloy na pagpapanibagong-hubog at paninindigan para sa MLM, mahusay na rebolusyonaryong aktitud at puspusang pakikibaka.

Malaki ang pagpapasalamat ng masang Catandunganon sa mga ambag ng mga rebolusyonarong tulad ni Ka Joma at sa lahat ng nagsikap na maitatag at maipundar ang Partido Komunista. Dahil sa pamumuno ng PKP, nagkaroon ng pag-asa ang mamamayan ng prubinsyang matagal nang binabalewala at pinagsasamantalahan ng umiiral na bulok na sistema.

Bagamat nakadistyero sa malayong bayan si Ka Joma, dama ng masang Catandunganon ang kanyang walang maliw na pag-aambag sa laban ng sambayanan sa prubinsya at ng buong rebolusyong Pilipino. Alam nilang hindi naging hadlang ang pisikal na distansya upang patuloy na gampanan ni Ka Joma ang mga susing papel sa rebolusyonaryong kilusan. Sa pamamagitan nito, nadarama ng masang tunay ngang pinakasamaya si Ka Joma sa piling ng masang anakpawis na kanyang pinag-alayan ng kanyang buong buhay.

Ang pagdadalamhating nadarama ng lahat ng mga rebolusyonaryo at ng malawak na hanay ng masa na dulot ng pagpanaw ni Ka Joma ay dapat na ipihit sa ibayong rebolusyonaryong lakas upang higit na palakasin ang PKP at sa pagpapalagablab ng digmang bayan sa buong kapuluan.

Download: PDF

Pulang pagpupugay para kay Ka Joma!