Pulang saludo kina Ka Hunter at Ka Mamay, mga tunay na bayani ng sambayanang Pilipino!

Pinakamataas na pagpupugay ang iginagawad ng Melito Glor Command-NPA Southern Tagalog (ST) sa dalawang Pulang mandirigma nito, sina Arc John “Ka Hunter” Varon at Nancy “Ka Mamay” Looy Yaw-an, na namartir sa isang labanan sa Occidental Mindoro noong Mayo 30. Sina Ka Hunter at Ka Mamay ay mga huwarang kasamang tunay na naglingkod sa kapwa nilang api’t pinagsasamantalahang mamamayan hanggang sa kanilang huling hininga. Ipinagmamalaki sila ng NPA-ST bilang mga tunay na bayani ng sambayanang Pilipino!

Nasawi sina Ka Hunter, 23 taong gulang, at Ka Mamay sa isang engkwentro sa pagitan ng kanilang yunit at isang pormasyon ng Charlie Company ng 68th IB sa Sityo Pasugui, Brgy. Malisbong, Sablayan, Occidental Mindoro, bandang alas-9:45 ng umaga. Ang labanan ay ibinunga ng masinsin at walang patlang na operasyong militar sa mga bayan ng Rizal, Calintaan at Sablayan na tumindi pa sa pagpasok ng 2023. Bahagi sina Ka Hunter at Ka Mamay ng yunit ng NPA na nasa erya upang tuwangan ang masang magsasaka sa pagharap sa pasistang paninibasib at pagtatanggol sa kanilang sarili.

Nagluluksa ang NPA-ST at ang mamamayang Mindoreño sa pagkamartir ng dalawang matapat at magiting na kasama. Kapwa sila mahuhusay na opisyal ng NPA na nagpakita ng matatag na paninindigan at katapangan sa gitna ng sumisidhing pang-aatake ng AFP-PNP. Si Ka Hunter ay nagsilbi bilang giyang pampulitika sa iskwad sa matagal na panahon at nitong huli ay tumindig bilang political instructor ng kanilang platun. Si Ka Mamay naman ay isang opisyal sa lohistika at pana-panahong giyang pampulitika sa kanyang mga inanibang yunit. Sa mata ng masang Mindoreño, sila’y mga magiliw, magalang at determinadong Pulang mandirigma na kanilang nirerespeto at hinahangaan.

Dapat mabatid ng mamamayan ang kwento ng kanilang mga buhay upang halawan ng inspirasyon. Tulad ng nakararami, dumanas sila ng grabeng kaapihan at kahirapan dahil sa malakolonyal at malapyudal na sistema. Ngunit hindi natapos dito ang kwento ng kanilang buhay. Namulat sila at naghanap ng kalutasan para sa mga suliranin ng lipunan hanggang sa masumpungan ang landas ng pambansa demokratikong rebolusyon.

Lumaki si Ka Hunter sa hirap ng buhay sa lungsod bilang anak ng isang inang manggagawa. Sa pagsisikap niya at ng kanyang pamilya, nakapag-aral siya’t umabot ng kolehiyo. Pumasok siya sa Polytechnic University of the Philippines sa kursong BS Chemistry at doon nahinog ang kanyang pampulitikang kamulatan. Nasaksihan niya ang panunupil ng estado sa mga kabataang estudyanteng nakikibaka para sa karapatan sa edukasyon at hustisyang panlipunan. Ito ang nagtulak sa kanyang sumapi sa Kabataang Makabayan at mag-organisa ng tulad niyang kabataan at iba pang maralita sa lungsod. Sandali siyang tumigil sa pagkilos upang maghanapbuhay para sa pamilya. Subalit dahil malalim na ang kanyang pagsapol sa pagsasamantala sa uri, naging daan lamang ang kanyang karanasan sa pagtatrabaho upang magpasya siyang tumungo sa kanayunan at lumahok sa armadong pakikibaka. Matapos ang ilang panahong pagbisita at pagkilos sa sonang gerilya sa Mindoro, nagdeklara siyang sasapi sa NPA noong Oktubre 2020.

Sa loob ng halos tatlong taong paglilingkod sa NPA, ipinakita ni Ka Hunter ang mataas na antas ng determinasyon, dedikasyon at kapangahasan sa gawain. Matama niyang pinag-aralan ang lahat ng bagay na bago sa kanya at iniangkop ang sarili sa buhay sa kanayunan. Sa gabay ng mga kasama, nagpaunlad siya kapwa sa gawaing militar at pampulitika. Nagkakailan ang sinaniban niyang matatagumpay na taktikal na opensiba.

Si Ka Mamay ay isang Mangyan-Buhid na namulat sa kapabayaan at karahasan ng estado sa mga katutubo. Bata pa lamang, naranasan niyang mapalayas mula sa kanilang lupaing ninuno at napilitang magbakwet mula San Jose hanggang Rizal, Occidental Mindoro. Muli silang papalayasin sa kanilang lupa sa Rizal na naghudyat ng kanyang pagkilos upang ipagtanggol ang kanilang lupa mula sa pangangamkam.

Higit na naunawaan ni Ka Mamay ang kawastuhan ng demokratikong rebolusyong bayan nang maipagwagi ang kampanya sa rebolusyong agraryo at pakinabangan ito ng kanilang pamilya at iba pang katutubo at magsasaka sa kanilang lugar. Nagpasya siyang sumapi sa NPA at ilaan ang buong buhay sa pakikibaka para tulungan ang iba pang tulad niyang katutubo at magsasaka laban sa pagsasamantala sa lupa.

Isang huwaran si Ka Mamay sa mga kapwa katutubo at kababaihan sa pitong taon niya sa loob ng Hukbong Bayan. Mahusay siya sa gawaing konsolidasyon ng pwersa dahil sa katangiang mapagkasama at matiyaga sa pagpapaliwanag sa mga kasama. Kinikilala siya sa kanyang katatagan sa gitna ng matinding presyur na ginagawa ng kaaway sa kanyang pamilya. Isa rin si Ka Mamay sa mga opisyal-militar sa kanilang yunit. Kinikilala siyang babaeng Pulang kumander na matapang na humaharap sa kaaway. Isa siyang responsableng lider na handang umako ng tungkulin sa panahon ng kagipitan at mabilis na pagbabago ng sitwasyon.

Silbing inspirasyon ang buhay at pakikibaka nina Ka Hunter at Mamay sa rebolusyonaryong pwersa at mamamayan ng Timog Katagalugan. Napatay man ng kaaway ang kanilang katawan, nananatiling buhay ang kanilang diwa sa bawat Pulang Hukbo at rebolusyonaryong mamamayan upang lumaban, higit na isulong at itaas sa mas mataas na antas ang armadong pakikibaka.

Tiyak na magpapatuloy ang pakikibaka ng mamamayan sa Mindoro at buong rehiyon. Hangga’t lumalala ang pagsasamantala at pang-aapi sa bayan, laging may mga tulad ni Ka Hunter at Ka Mamay na hahawak ng armas upang wasakin at ibagsak ang marahas na paghahari ng dayuhan at iilan.

Mabuhay ang alaala at pakikibaka nina Ka Hunter at Ka Mamay!
Isulong ang digmang bayan, hanggang tagumpay!
Mabuhay ang sambayanang Pilipino!

Pulang saludo kina Ka Hunter at Ka Mamay, mga tunay na bayani ng sambayanang Pilipino!