Rebolusyon, hindi isang hungkag na eleksyon ang sagot sa pagwawakas ng teroristang paghahari ng rehimeng US-Duterte

Pinatunayan ng resulta ng katatapos na Mayo 13 eleksyon ang malaon nang tindig ng rebolusyonaryong kilusan na imposible ang isang malaya, mapagkakatiwalaan at malinis na eleksyon sa ilalim ng lipunang malakolonyal at malapyudal, laluna sa ilalim ng isang pasista, taksil, korap at buhong na presidente. Ang mga eleksyong ito ay reaksyunaryo at pinagsisilbi lamang para sa pagpapanatili ng paghahari ng uring mapagsamantala at mapang-api sa lipunang Pilipino.
Batbat ng iregularidad—pamimili ng boto, pandaraya, pamimilit at karahasan—ang katatapos na eleksyon.  Walang kahihiyang ginamit ni Duterte ang buong makinarya at rekurso ng estado para lansakang dayain at manipulahin ang resulta ng halalan.  Ipinagtanggol pa ni Duterte ang pamimili ng boto bilang isang normal na kairalan sa burges na eleksyon. Nilabag ng AFP at PNP ang mga pagbabawal ng Comelec sa kampanya at walang pakundanga’t kahihiyan ang ginawang paninira at demonisasyon ng mga ito sa mga kandidato ng oposisyon at mga progresibo.
Magkasabwat ang mersenaryong Comelec at Smartmatic upang manipulahin ang resulta ng automated election para paboran ang mga kandidato ng rehimen, nakawin ang boto ng mga kandidato ng oposisyon at ng progresibo at makabayang kilusan—at sa dulo salaulain ang popular na kagustuhan ng bayan.  Lubhang kaduda-dudang na wala man lamang isang kandidato ng mga oposisyong partido ang nakalusot sa Magic 12 sa Senado.
Walang mapagsidlan ng galit ang buong komunidad ng information technology sa garapalan at pakyawang pandaraya ng Comelec at Smartmatic para baguhin ang resulta ng botohan sa mismong main server. Samantala, di mapasusubalian ang mga naidokumento bidyo ng pre-shading sa mga balota bago pa man magsimula ang botohan gayundin ang pamamahagi ng mga pulis sa loob ng mismong voting precinct ng propaganda ng paninira sa mga kandidato ng oposisyon at progresibo at ang ginagawang pangangampanya ng mga elemento ng AFP sa loob ng perimetro ng mga voting precinct para di iboto ang mga progresibo.
Nangibabaw ang laganap na pandaraya at bilihan ng boto kahit sa mismong tungki ng ilong ng mga Komisyoner ng Comelec. Patotoo lamang na ang ehersisyong pulitikal sa bansa ay para lamang sa mga makapangyarihan, masalapi at maimpluwensya. Mga korap, tiwali, mandarambong at anti mamamayan ang mayorya ng mga nahalal sa senado at kongreso na pawang nagmula sa mga dinastiyang pulitikal. Nananatiling isang rubber stamp at sunudsunuran ang kongreso sa dikta ng Malakanyang. Mabilis lamang magpalit ng balat ang mga hunyangong pulitiko at maglangis sa rehimeng US-Duterte kapalit ang mga makasariling ganansya sa kapinsalaan ng taumbayan.
Nais kupuhin ni Duterte ang kontrol sa kapangyarihan sa buong makinarya ng reaksyunaryong estado—ang ehekutibo, lehislatibo at hudikatura—upang maisulong ang buktot na hangaring itayo ang pasistang diktadura sa tabing ng pederalismo. Sa pederalismo, higit na palalaganapin at patatagin sa mga rehiyon at probinsya ang dinastiyang pulitikal ng kanyang pamilya, mga kroni at kaalyado sa pulitika habang nanatiling nasa kanyang kontrol ang sentral na gubyerno. Ito ang nasa likod ng malawakang pandaraya, pandarahas, pagsikil sa mga kaaway niya sa pulitika.
Saksi ang mamamayang Pilipino sa nilutong eleksyon ng rehimeng US-Duterte. Halos walang pinagkaiba ang resulta ng mga bayarang sarbey sa resulta ng eleksyon. Naging isang malaking karnabal ng mga payaso sa reaksyunaryong pulitikang burges ang reaksyunaryong eleksyon kung saan batbat ng panggagantso at sirang plakang mga pangako na hindi kailaman magkakaron ng katuparan.
Walang maihahatid na katiyakan at pagbabago ang eleksyon sa sambayanang Pilipino. Pangitang-pangita ng mamamayang Pilipino na ang nakaraang eleksyon ay laro ng mga naghaharing-uri kung saan kontrolado ng huli ang mismong halalan para matiyak ang patuloy nilang paghahari. Kailangang ibaling ng sambayanan ang pagkilos para sa isang makatarungan at radikal na pagbabago ng lipunan.
Tanging ang Demokratikong Rebolusyon ng Bayan ang solusyon sa dantaong kaapihan at pagkaduhagi ng sambayanang Pilipino. Tinatawagan namin ang mamamayan na lumahok sa iba’t ibang anyo ng pagkilos—hayag, lihim, armado at di armado—para ibagsak ang pasista at tiranikong rehimeng US-Duterte at itayo ang isang demokratikong gubyernong bayan na may sosyalistang hinaharap.###
Rebolusyon, hindi isang hungkag na eleksyon ang sagot sa pagwawakas ng teroristang paghahari ng rehimeng US-Duterte