Reyd sa Teresa, Rizal, engrandeng Palabas sa karnabal ng rehimeng US-Duterte, kundenahin!

Mahigpit nating kondenahin at itakwil ang malaking kabulastugan ng mga teroristang elemento ng AFP-PNP sa panrireyd sa isang farm sa bayan ng Teresa, Rizal na idinadawit ang Bagong Hukbong Bayan (NPA) na nagpaplano diumano para sa “Red October,” na isang magarbong “drama” mismo ng Rehimeng US-Duterte.

Mariing pinabubulaanan ng rebolusyonaryong kilusan ang kasinungalingang ipinapakalat ng black propaganda ng AFP-PNP na ang sinasabing presensya ng NPA sa bayan ng Teresa ay may kaugnayan umano sa “Red October”. Ang maliit na hidwaan sa negosyo ng Filipino-Chinese na pamilya Bello at ni Lily Ong ay pinalaki at ginawang madrama upang ikawing sa rebolusyonaryong kilusan ang pagpapakana sa pagpapatalsik umano sa pasistang rehimen ni Duterte.

Hindi magkamayaw ang kaliwa’t kanang paninindak at pagtatakip ng Rehimeng US-Duterte para palabasing “nagkukutsabahan” ang iba’t ibang pwersa para ito ay pabagsakin sa iskemang “Red October”. Hindi rin naman niya mapigilan ang mismong ilang opisyales ng gobyerno sa pagsasabing wala itong katotohanan; gayundin ang mga paglalantad ng mga aktibista at lider ng mga progresibong samahan at partylist na ang nasa likod ng ganitong pagtatangka ay para bigyang katwiran ang rehimen na magdeklara ng Martial Law sa buong bansa.

Tuluyang nalantad ang pagpapanggap ng rehimen na harapin ang yugto ng peace talks para sa nakatakdang 5th round na pag-uusap noong Hunyo 28, 2018. Magpapatibay sana ito sa mga kasunduan sa repormang sosyo-ekonomiko na naglalaman ng libreng pamamahagi ng lupa sa mga magsasaka at pambansang industriyalisasyon na nakapaloob sa binalangkas na Comprehensive Agreement on Socio-Economic Reforms (CASER) na parehong sinang-ayunan ng “negotiating panel” ng CPP-NPA-NDFP at Gobyerno ng Pilipinas (GRP).

Walang plano ang Rehimeng US-Duterte na bigyang kalutasan ang matagal nang problema ng mga magsasaka sa kawalan ng lupa at kahirapang dinaranas ng mga manggagagawa at iba pang aping uri’t sektor. Gayundin, walang planong   magkaroon ng pambansang industriyalisasyon na magpapaunlad sa maliliit na negosyanteng Pilipino. Ang tanging hangad ng Rehimeng US-Duterte ay panatilihin ang kasalukuyang kaayusan kung saan tuloy-tuloy na pinagsasamantalahan ang sambayanang Pilipino ng mga malaking burgesya kumprador, panginoong maylupa, burukrata kapitalista at mga dayuhang kapitalista ng Imperyalismong US.

 

Sobra nang desperado ng estado ni Duterte. Sa direksyon ng among Imperyalismong US, sari-saring palabas ang idinidisenyo ng kanyang mga militaristang direktor at dramaturgo sa engrandeng tanghalan ng panloloko at pandarahas para pagtakpan ang kapasyahang lutasin ang ugat ng kahirapan sa mala-kolonyal at mala-pyudal na sistema ng lipunang Pilipino.

Nagkukumahog si Duterte para humakbang sa landas ng lantarang pasistang diktadura katulad ng Martial Law para ipreserba ang sariling rehimen na puspos ng korupsyon, kabulastugan at pagpapahirap sa masa. “Oplan Kapayapaan” sa pinakaminimum ang tugon ng Rehimeng US-Duterte sa dumadaluyong na diskontento, pagtutol at pagbabalikwas ng mamamayan dahil sa mga pampulitikang panunupil, pamamaslang at panonokhang kasabay ng sumisirit na pagtaas na presyo ng mga bilihin pangunahin na ang bigas at pagkain, kuryente at tubig; mababang sahod at hindi makatarungang mga patakaran sa kilusang paggawa, kontraktwalisasyon; kawalan ng trabaho, tirahan at tunay na reporma sa lupa; hindi abot-kaya at isinasapribadong serbisyong panlipunan; at patuloy na demolisyon sa maralitang komunidad at dislokasyon sa mga pambansang minorya.

Nangahulugan ng higit pang karahasang militar sa lungsod at kanayunan ang “Oplan Kapayapaan” ng notoryus ng mga batalyon ng 202nd IBPA sa pamumuno ni Brig. Gen. Marcelo Burgos, Jr. , mga teroristang elemento ng 80th IBPA sa ilalim ni Lt. Col. Melencio Ragudo,   na pinangangasiwaan ng 2nd ID na nakabase sa Camp Capinpin, Tanay, Rizal na dinidirihe ni Major Gen. Rhoderick Paryno. Madaling-madali lang nilang idinadamay ang rebolusyonaryong kilusan sa kanilang mga kasinungalingan at panlilinlang, pati mga sibilyan na binubugbog, ikinukulong at pinapaslang na pinalalabas na mga NPA umano para bigyang-katwiran ang kanilang panunupil.

Sa lalawigan ng Rizal, ang kahirapan ng mga mangaggawa, magsasaka, mangingisda, katutubong Dumagat at Remontado at iba pang inaaping uri at sektor ay dulot ng mga pambansang patakaran at programa na ipinapatupad ng lokal na pamahalaan ng Rizal tulad ng malaganap na pangangamkam ng lupa at dislokasyon ng mamamayan sa kanilang lupa at tirahan para pagtayuan ng mga maka-dayuhan, kontra-kalikasan at kontra-mamamayang programa tulad ng WAWA-VIOLAGO DAM sa Antipo City at Rodriguez, CENTENNIAL WATER SOURCE/LOWER KALIWA-KALIWA-KANAN O LAIBAN DAM sa Tanay, ATN-SOLAR ENERGY PROJECT sa Rodriguez, WIND POWER PROJECT sa Pililia, Rizal.

Hinding-hindi maloloko ng Rehimeng US-Duterte ang sambayanang Pilipino. Higit na dumarami at lumalakas ang NPA bilang tugon ng karaniwang tao na naniniwalang walang katubusan sa ganitong sistemang nagsisilbi para sa interes ng naghaharing uri at ginagamit ang terorismo ng estado habang sila ay abala sa pangungurakot sa kaban ng bayan at pandarambong ng yamang kalikasan at murang lakas-paggawa sa ating bansa.

Laging mabibigo ang mga director at payaso ng katulad na pakanang “Red October” na imbing iskema ng estado, ng “Oplan Kapayapan” na kulapol ng mga kontra-kapayapaang kondukta ng AFP-PNP-CAFGU at bangis ng “Martial Law” sa buong karnabal ng paghahasik ng terorismo ng estado ng Rehimeng US-Duterte. Mabibigo ito hindi dahil sa mga reyd na katulad ng naganap sa Teresa, Rizal kundi dahil sa mismong marahas at bangkaroteng sistema na nagiging batayan ng pag-aalsa ng bayan.

Ngayon at sa mga susunod pang panahon, lalong higit na nagiging makatarungan at makatwiran ang paglahok at pagtataguyod ng sambayanan sa pagsusulong ng Digmang Bayan na inilulunsad ng NPA sa pamumuno ng Partido Komunista ng Pilipinas (MLM), para ibagsak ang Rehimeng US-Duterte!

 

MABUHAY ANG BAGONG HUKBONG BAYAN!

MABUHAY ANG PARTIDO KOMUNISTA NG PILIPINAS (MLM)!

MABUHAY ANG NDFP!

MABUHAY ANG SAMBAYANANG LUMALABAN!

 

Reyd sa Teresa, Rizal, engrandeng Palabas sa karnabal ng rehimeng US-Duterte, kundenahin!