Sa gitna ng kaguluhan ng tambalang Marcos-Duterte, Armadong pakikibaka, paigtingin!

Dapat pahigpitin ng mamamayan ang kanilang pagkikipagkaisa sa NPA at higit na palakasin ang armadong pakikibaka sa gitna ng kaguluhan at agawan ng kapangyarihan ng mga pwersang militar at pulis sa pagitan ng paksyong US-Marcos at US-Duterte laban sa mamamayang Pilipino.

Sa simula ng taong 2023, nasaksihan ng bayan ang unprecedented na bilis ng palitan sa pambansang pusisyon ng depensa at seguridad sa ilalim ng rehimeng US-Marcos-Duterte. Noong Enero 14, pinalitan si Clarita Carlos ni Gen. Eduardo Año bilang National Security Adviser. Ginawang kalihim ng Department of National Defense (DND) si Gen. Carlito Galvez Jr. nang magbitiw si Gen. Jose Faustino Jr. bilang officer-in-charge nito noong Enero 9. Nauna pa dito, biglaang pinalitan ang chief-of-staff ng AFP na si Gen. Bartolome Bacarro ni Gen. Andres Centino noong Enero 6.

Nasa likod ng lahat ng ito ang kamay ng US upang konsolidahin pa ang kontrol sa AFP-PNP at rehimeng Marcos-Duterte, para sa pagpapanatili ng paghahari sa malakolonyal at malapyudal na lipunang Pilipino. Sa gitna ng umiigting na tensyon sa pagitan ng US at China-Russia, lalong kailangang pahigpitan ng US ang kontrol nito sa Pilipinas at pigilan ang anumang banta laban sa layunin niyang ito.

Pansinin na sa naganap na palitan, ipinwesto at muling ibinalik ang pinakasagad-saring tauhan ng US-CIA laluna ang mga berdugong heneral na sina Año, Galvez at Centino. Sa palitang ito, malinaw na nakakalamang ang paksyong Duterte sa kontrol sa DND at AFP-PNP kumpara sa paksyong Marcos. Inilalatag nito ang kundisyon ng higit na paglakas ng kapangyarihan ni Sara Duterte laban sa pamilyang Marcos upang muling makontrol ang pambansang kapangyarihan sa mga susunod na panahon. Tiyak na nasa likod ng maniobrahang ito ang matandang Duterte at si General Esperon.

Inihuhudyat din ng mga biglang palitang ito ang nakaambang ibayo pang pagtindi ng pag-atake’t panunupil sa sambayanang Pilipino laluna sa mga rebolusyonaryong pwersa nitong CPP-NPA-NDFP. Ang mga heneral na ito ang mayor na kamay ng imperyalismong US at mga naghaharing uri sa pagsasakatuparan ng walang kaparis na pasismo at pandarahas sa sambayanang Pilipino sa panahon ng tiraniko at teroristang rehimeng US-Duterte.

Sinasalamin ng naganap na pagpapalitan ng mga opisyal ng AFP, PNP at depensa ang mga bitak sa pagitan ng mga sakim na pamilyang Marcos at Duterte at kani-kanilang pangkatin. Sa pagpalit ng mga maka-Duterteng opisyal militar, mistulang piyon lamang si Marcos Jr. ng mga Duterte at ginawang katawa-tawa ang sarili sa pagbibigay-bawi ng mga pusisyon sa gubyerno. Kaugnay nito, hindi na kataka-taka ang ginawang pag-agap ng pangkating Marcos Jr. sa pangunguna ni DILG Sec. Ben Abalos na magsagawa ng “loyalty check” para malaman kung sino ang mga kabig niya sa PNP laban sa iba pang mga kaagaw niya sa kapangyarihang pampulitika.

Ipinapakita ng tunggaliang ito ang tindi ng krisis ng lipunang malakolonyal at malapyudal laluna ang krisis sa ekonomyang malapyudal na naglulugmok sa walang kaparis na kahirapan sa sambayanang Pilipino. Kamakailan lamang pumaimbulog pataas ang presyo ng mga pangunahing bilihin laluna ang sibuyas at itlog gayong napakababa ng presyo ng produktong bukid ng mga magsasaka. Napakataas ng implasyon na walang katulad sa nakaraang mga dekada. Ibinabagsak nito ang tunay na halaga ng sahod ng mga manggagawa, maging ng kawani. Nagagalit ang bayan at nagbabadya ang pagputok ng malalaking paglaban ng sambayanan.

Sa mga biglaang pagpapalit, umaalingasaw ang bulok na sistemang padrino at korapsyon sa loob ng AFP-PNP at reaksyunaryong gubyerno. Nag-uunahan ang mga opisyal militar na sumipsip pangunahin sa US at naghaharing pangkatin upang makakuha ng matataas na posisyon kapalit ang katapatan sa mga ito. Walang hanggan ang kasakiman ng matataas na heneral nang sa gayo’y makopo ang kikbak sa malalaking pondo, proyekto sa modernisasyon at iba pang programa ng AFP-PNP at DND.

Pinalala nito ang paksyunalismo sa hanay ng mga opisyal militar na may kani-kanyang mga patrong pulitiko. Nasagasaan ng pangyayari ang interes nina Gen. Faustino at Carlos na hindi inimpormahan sa pagbabago sa chain-of-command kahit na sila ay mga opisyal na may hurisdiksyon dito. Patunay itong hindi sila kasama sa mga mas pinapaboran ng imperyalismong US at ng mas makapangyarihang pangkatin na nagbunsod ng pagbibitiw ni Faustino sa pwesto at pagpalit at paglilipat kay Carlos sa ibang ahensya.

Tiyak na maraming opisyal ng AFP rin ang nasusuklam at hindi pabor sa pagpapalit ng chief-of-staff lalo’t tumaliwas ito sa ipinasang batas ng rehimeng Duterte na RA No. 11709 kung saan tatlong taon ang dapat na itatagal ng walong pinakamataas na pwesto sa AFP. Umugong ang disgusto sa anyo ng mga pailalim na banta ng kudeta at destabilisasyon. Katunayan, mayroong nakastandby na mga tangke ng PNP sa Camp Crame na general headquarters ng AFP habang isinasagawa ang seremonya ni Centino noong Enero 6. Kahit magpalusot pa ang PNP, malinaw na hakbangin ito para manmanan at pigilan ang anumang plano ng mga sundalong tutol sa pag-upo ni Centino. Pilit inaapula ng AFP ang diskuntento ng mga pwersa nito sa mga pakitang-taong pahayag na “nagkakaisa” sila at pinakahuli, ang paglulunsad ng command conference sa ilalim nina Centino at Galvez para isubo ang kanilang pamumuno.

Habang itinataguyod ng matataas na opisyal ng AFP-PNP ang interes ng imperyalismong US at mga naghaharing uri, lumalaganap ang diskuntento sa mga mababang ranggong kawal na isinusubo sa mga walang tigil na operasyon at maruruming krimen. Ilan sa kanila’y nasusuya na sa kawalang kabusugan ng mga opisyal-militar sa suhol at kurakot. Katunayan, nagrehistro na ang ilang mga yunit ng AFP nitong Disyembre na pagod ng kagustuhang pumasok sa tigil-putukan sa CPP-NPA para makapagpahinga.

Nananawagan ang Melito Glor Command-NPA Southern Tagalog sa mga nakabababang opisyal at karaniwang mga kawal ng military at pulis na itakwil ang kanilang mersenaryong tradisyon at humanay sa nakikibakang mamamayan. Hindi sila dapat pumayag na maging instrumento ng panunupil sa mamamayan. Umanib sila Lt. Crispin Tagamolila Movement, ang rebolusyonaryong pambansa-demokratikong organisasyon ng mga tunay at makabayang sundalo at pulis.

Dapat paghandaan ng bayan ang higit na pag-igting ng pasista-teroristang panunupil ng estado laban sa nakikibakang mamamayan at rebolusyonaryong pwersa resulta ng mga palitang ito. Kasabay nito, dapat magpunyagi ang rebolusyonaryong pwersa sa rehiyon at biguin ang anti-komunistang gera ng estado. Kailangang maglunsad ng mga opensiba ang mga yunit sa ilalim ng MGC-NPA ST laban sa maliliit at nahihiwalay na yunit ng AFP-PNP. Bigwasan sila at tanggalan ng kapasidad na lumaban. Durugin ang estado upang maitayo ang gubyernong bayang tunay na naglilingkod sa sambayanan.###

Sa gitna ng kaguluhan ng tambalang Marcos-Duterte, Armadong pakikibaka, paigtingin!