Sa mga nagpapili para sa BSKE: Manindugan para sa civilian supremacy, pamatokan ang pagpangibabaw sang otoridad militar

,
Ang artikulo nga ini may salhin sa English

Pundamental ang papel nga ginatungdan sang mga upisyal sang barangay bilang pinakasandigan nga yunit sang reaksyunaryo nga gubyerno nga magadumala sa pampulitika, sosyo-ekonomiko kag pangkultura nga hambalanon sa komunidad nga ila nasakupan. Sila ang ginasigahum nga tigpasiguro sa kaayuhan sang komunidad tungod yara sila naka-ugat sa katilingban nga gilayon makakita, maka-usisa kag makatuki sang matuod nga kahimtangan sa sakop sang ila ginadumalahan. Sa amo nga higayon, mangin pinakamalapit sila nga dalangpan sang pumuluyo agud mahatagan sang hinanali nga tikang ang mayor nga mga isyu nga ginapangatubang.

Apang nangin kahangawa sang pumuluyo ang kasamtangan nga kahimtangan pampulitika ilabi nga dili ini luwas sa impluwensya sang dunot nga sistema sang korap kag mahigko nga pagdumala sang estado. Sa isla sang Negros, garantiya nga makapungko sa poder ang sin-o man nga uyat kag kontrolado sang mga despotiko nga agalon mayduta, bantug nga kontra-rebolusyonaryo nga mga burukrata kapitalista kag sang mga pasista nga tinawo sang pulis kag militar agud masiguro ang pagpatuman sang mga programa kag proyekto para sa pagkamul sang ganansya halin sa duna nga resorses kag dutang palangabuhian sang pumuluyo.

Katungdanan sang mga upisyal sang barangay nga mahatagan pagtamod ang kinahanglanon kag kinamatarung sang pumuluyo nga makakaon, makabalay, makabisti, maka-angkon sang edukasyon, serbisyo pang-ikaayong lawas kag mabuhi sang tawhay kag linong sa isa ka haom nga komunidad. Apang maathag nga kulang ukon mas malala wala sang bisan ano nga bulig kag serbisyo ang makadangat sa pumuluyo sa pihak sang tuigan nga pagtigana sang gubyerno sang badyet para sa sosyal nga kinahanglanon sang pumuluyo.

Agud maangkon ang kasubong nga mga kinahanglanon, lubos ang pagpaninguha sang pumuluyo paagi sa organisado nga paghulag para idemanda ang kinamatarung sa duta nga palangabuhian, makabuhi nga sweldo kag benepisyo, maayo nga kundisyon sa pagtrabaho, husto nga serbisyo sa edukasyon kag ikaayong lawas, kag iban pa nga mga lehitimo nga mga panawagan, apang ginahingabot ang ila kabuhi kag palangabuhian. Sa pihak sang mga lehitimo nila nga mga panawagan, nangin target sila sang pagpang-atake, ilabi na ang mga komunidad sang mangunguma sa kaumhan, kag pagmarka nga terorista sang mga armado nga elemento sang reaksyunaryo nga estado.

Desperado ang reaksyunaryo nga gubyerno nga dugmukon ang rebolusyonaryong kahublagan sa pungsod nga nangin dalangpan sang pumuluyo nga naghandom sang kabag-ohan sa garok nga sosyedad. Gani, nangin balibad sang mga pasistang militar ang mga programa kag proyekto “pangka-uswagan” nga kuno para sa pumuluyo apang sa matuod alagyan sang dalagku nga korapsyon sang AFP/PNP/NTF-Elcac. Halimbawa sini ang Barangay Development Program (BDP) kag madata nga pilit nga pagpasurender para makuha ang pondo sang E-CLIP. Kasugpon sini amo ang militarisasyon nga nangin tulubdan sang wala-puas nga pagdugang sang kalapasan sa tawhanon nga kinamatarung pareho sang pagpamatay, masaker, abdaksyon, tortyur, interogasyon, pagpangastigo, pagpamahog, tortyur, iligal nga pagpang-ukay kag pagpangdakop, patarasak nga pagpaniro, kag pagpamomba sa mga ulumhan kag kabalayan.

Magluwas sa paglagas sa rebolusyonaryong kahublagan sa kabukiran kag kasyudaran, ang mga militar, kakonsabo ang mga nagpa-idu-ido nga mga opisyales sang barangay, ang nangin instrumento sang dumuluong kag lokal nga mga dalagko nga negosyante kag agalon mayduta sa pagpatuman sang mapanumpo nga tikang sa pagprotekta sa mga proyektong pang-imprastraktura nga magahatag dalan sa mga minahan, plantasyon kag iban pa nga negosyo pang eksport nga nagapanguna sa pagguba sa kinaiyahan kag nagahalit sa palangabuhian sang malapad nga pumuluyo sa kabukiran.

Subong nga Eleksyon para sa Barangay kag Sanggunian Kabataan (SK), ginalauman ang interbensyon sang militar. Target sang AFP, PNP kag National Task Force (NTF)-Elcac nga sudlon ang kubay sang pamunuan sang barangay agud nga iduso ang makangilil-ad nga kampanya kontra-insurhensya kag ang pang-ekonomiko nga interes sang naghari nga sahi.

Gingamit man sang estado ang mainstream media, lakip na ang binayran nga mga media outlet kag account sa social media, agud pasulit-sulit nga markahan nga terorista ang mga lehitimo, progresibo kag makipungsodnon nga mga indibidwal kag grupo nga nagabuyagyag sa brutal kag pasista nga mga hinimuan sang mga berdugo nga AFP kag PNP. Nagpalapnag ang mga manogtaghol sang AFP, PNP kag NTF-Elcac sang mga kabutigan kaangay sang “extortion activities sang NPA” kag “permit to campaign” sa eleksyon nga tuyo nga ikampanya sa pumuluyo nga indi pagsuportahan ang mga kandidato nga ginadudahan kag ginamarkahan nga konektado sa CPP-NPA. Kasugpon sang maduguon nga kampanya batuk sa pumuluyo, pilit sa gihapon nga ginapalamon nga ang ginapatigayon nga mga focused military operation ang epektibo nga tikang agud itiklod sa bibi sang kapaslawan ang rebolusyonaryo nga kahublagan.

Dako nga hangkat sa mga bag-ong napili nga mga upisyal sang barangay nga tumanon ang katungdanan bilang mga alagad sang pumuluyo, ilabi na ang mga kabus kag nagakinahanglan. Manindugan para sa ikaayo kag ikauswag sang pumuluyo paagi sa pagpatuman sang mga maki-pumuluyo, maki-kinaiyahan kag maki-pungsodnon nga mga programa.

Dapat ang mga opisyales sang barangay manindugan para sa iya civilian supremacy kag pamatokan ang pagpangibabaw sang otoridad militar. Dapat manguna sa pagpangapin sa kinamatarung sang pumuluyo kag mga nagatindog nga organisasyon sang mga mangunguma, mamumugon, kababainhan, pamatan-on kag iban pa nga sektor batuk sa pagpamahog, pagpangharas kag intimidasyon sang mga militar. Makig-isa sa panawagan sa pagpamatok sa militarisasyon sa kabukiran, sa pagsulod sang mga makahalalit nga mina, plantasyon kag iban pa nga proyekto pang-ekonomiya nga naga-agaw sa palangabuhian sang pumuluyo.

Ang rebolusyonaryo nga gobyerno nga nakabase sa kaumhan handa sa pakigbinuligay sa mga matuod nga maki-pumuluyo nga mga opisyales sang barangay. Ang makatarunganon nga armadong rebolusyon nga ginalunsar sang pumuluyong pigos kag ginhimuslan ang makahulusga sa pag-angkon sa hustisya sosyal, matuod nga pungsodnon nga kahilwayan kag demokrasya.###

Sa mga nagpapili para sa BSKE: Manindugan para sa civilian supremacy, pamatokan ang pagpangibabaw sang otoridad militar