Sa pagpangulo sa PKP, tapuson sa katawhan ang tiraniya sa rehimeng US-Duterte

Read in: English

Ipadangat sa National Democratic Front of the Philippines sa NorthEastern Mindanao Region (NDFP-NEMR) ang mainitong pagtimbaya ngadto sa Partido Komunista sa Pilipinas (PKP) sa pagsaulog sa ika-52 nga anibersaryo sa subling pagkatukod niini, karon nga adlaw, Disyembre 26, 2020. Atong ihatag ang taas nga pagsaludo sa tanan mga kadre ug membro sa Partido ug mga rebolusyonaryong pwersa nga naghalad sa ilang kinabuhi alang sa demokratikong rebolusyon sa katawhan.

Atong pahalipayan ang pursigidong pakigbisog ug lig-ong pagbarug sa tanang mga membro sa Partido, Hukbo ug masa sa North Eastern Mindanao Region (NEMR). Tungod kanila, atubang sa walay hunong ug grabe kabangis nga mga atake, pakyas ang rehimeng US-Duterte sa pagpukan sa rebolusyonaryong kalihukan sa NEMR ug tibuok Pilipinas.

Nag-atubang ang kinabag-ang katawhan sa tumang kalisod ubos sa tiranikong rehimen ni Duterte. Namarka ang iyang paghari sa ngilngig nga pagpamatay ug pagpangatake, koraspyon ug paglubong sa kinabag-ang katawhan sa kalisod. Inutil ang rehimen sa pagpugong sa paspas nga pagkanat sa COVID19 sa nasud. Ang militarisado niining mga lakang ug buta nga pagsunod sa mga anaa sa gahum nagresulta sa pagkasakit ug pagkamatay sa daghan ug pagkaguba sa panginabuhian sa katawhan.

Dinhi sa NEMR labihang nipatigbabaw ang lakang militar sa pagpugong sa COVID19 pandemik. Buta nga nagsunod ang mga pulitikong anaa sa gahum sa gipahamtang sa IATF ni Duterte sa Metro Manila ug gihunong ang ekonomikanhong kinabuhi sa rehiyon bisan og wala pa kini gikinahanglan ug wala gihimo ang mass testing ug epektibong contact tracing aron mapugngan ang pagtakodtakod. Bisan wala pa o gamay lamang ang kaso sa COVID lampurnas niining gisubay ang gipahamtang sa National IATF nga paglockdown sa tanan syudad ug halos tanan mga munisipyo nga naghikaw sa panginabuhian sa katawhan. Nanghambug kini sa kakayahan nga hatagan og hinabang ang katawhan nga hilabihang napakyas tungod sa burukrasya, pagpatigbabaw sa badyet alang sa militar ug kapulisan ug korapsyon sa mga ahensya sa gobyerno. Nagpakahilom ang mga opisyales sa lokal nga mga panggamhanan sa kawalay kakayahan nila tungod sa kahadlok sa kasuko sa militarisadong rehiyunal nga IATF ug ni Duterte mismo.

Aron tabunan ang ka-inutil wala tuong giatake sa rehimeng Duterte ang mga kritiko sa gobyerno. Aron tabunan ang grabeng korapsyon sa mga gituboy niining nga mga tawo sa mga ahensya sa gobyerno, nagpataka na kini pagpamakak aron dauton ang mga nagbutyag sa mga pangawkaw ug kahiwi sa panggamhanan. Aron mapugngan ang paghiusa sa katawhan nga maoy makapalagpot kaniya, nigamit kini sa pasismo ug gihimong hingpit nga mga mersenaryo ang AFP ug PNP nga gimandoan niyang mopatay sa mga aktibista, kritiko, nanalipod sa tawhanong katungod, taga-media, abogado, doktor ug mga ordinaryong sibilyan apil na mga tigulang. Sa pasalig ug pagpagara ni Duterte nahubog sa gahum ang kapulisan ug militar nga sayon kaayong mopatay ug molapas sa tawhanong katungod.

Sa NEMR daw walay pandemikong COVID19 nga nagpadayon ang operisyong militar sa AFP/PNP sa kabukiran. Nagwaldas kini og minilyon, nagdislokar sa mga mag-uuma ug Lumad ug nagguba sa tinubdan sa ilang panginabuhian ug pagkaon pinaagi sa patakang pagpamomba, paggamit sa magasto nga bag-ong pinalit nga mga “abante” kunohay nga himang militar, mga peke nga pagpasurender ug paghatag og ganti sa pagpatay ug pagpatuman sa mga proyektong tinubdan sa pangwarta sa iyang mga opisyales sa militar. Padayon niining gipangpatay, gipasakahan sa tinumotumong mga kaso, gilambigit sa NPA bisan ang mga progresibo aron pahilumon sila. Dili nato limtan ang ngilngig nga pagpatay sa lider mag-uuma nga si Nora Apique ug 3 ka yanong mag-uuma sa Surigao del Sur panahon sa pandemikong COVID19. Gipatay usab bisan ang mga sibilyan nga tigulang nga sila Rolando Leyson, Sr., Josefino Calang ug Ignacio Arevalo sa Surigao del Norte tungod lamang kay adunay kini mga anak o pag-umangkon nga mga membro sa BHB. Gipatay niini ang mga walay ikasukol nga mga Pulang manggugubat sama ni Ka Reb nga gipanamastamasan pa ang patay’ng lawas ug Ka Joaquin Jacinto nga hors de combat tungod sa iyang sakit ug pagkaparalisado.

Luyo niining mga mangtas nga pagpamatay ug nagkalainlaing matang sa pangatake, pakyas ang rehimeng US-Duterte ug iyang AFP/PNP sa pagpukan sa rebolusyonaryong kalihukan sa NEMR. Dili mailad ang katawhan sa mga peke ug pugos nga pagpasurender sa mga yanong sibilyan aron ipakita nga nagkunhod na ang BHB sa rehiyon. Sa tukmang pagpangulo sa PKP, nadepensahan sa mga Pulang manggugubat sa BHB-NEMR ang mga baseng masa ug walay bisan using natarang gerilya sa rehiyon nga naguba. Nahimong mamugnaon ang Partido sa paghiusa sa masa aron atubangon ang epekto sa pandemikong COVID19 ug mangtas nga mga malapason sa tawhanong katungod nga mga pangatake sa kaaway. Sa paggiya sa Partido ang mga Pulang manggugubat ug masa nagkat-on sa mga bag-ong pamaagi ug nagpatigbabaw sa mga kalisdanan. Kanunay nanukad ang rebolusyonaryong pwersa ug mabinantayon sa mga kahigayonan aron mohapak sa hubog sa gahum nga militar ug kapulisan ug hatagan og hustisya ang mga biktima nila.

Kining mga mangilngig nga binuhatan sa rehimeng US-Duterte seguradong mopasamot sa kasilag sa masa sa tiranikong paghari ni Duterte. Mohiusa kini sa nagkaulbong kasuko sa katawhan aron ipalagpot si Duterte ug iyang mga alipures gikan sa gahum ug sukton sila, ilabina ang iyang mga heneral, sa ilang mga sala sa katawhan. Ang kabangis sa iyang rehimen paspas nga nagdamlag sa katawhan sa kahusto sa rebolusyon nga gipangulohan sa PKP ug mopatukmod kanila ngadto sa dalan sa armadong pakigbisog.

Atong saulogon ang anibersaryo sa PKP sa ginagmay ug mamugnaon nga pamaagi samtang atong gilantaw ang mas dinagku ug sadya nga mga kasaulogon sa umaabot!

Mabuhi ang PKP sa ika-52 nga anibersaryo sa subling pagkatukod!
Katawhan, salmot sa nasudnong demokratikong rebolusyon!
Iasdang ang rebolusyon ngadto sa kadaugan!
Maghiusa ug palagputon ang pasistang rehimeng US-Duterte!

Sa pagpangulo sa PKP, tapuson sa katawhan ang tiraniya sa rehimeng US-Duterte