Salubungin ng puspusang paglaban ang ekspansyon ng Filminera-Masbate Gold Project at iba pang agresibong pakana upang dambungin ang Masbate

Nananawagan ang Jose Rapsing Command-Bagong Hukbong Bayan Masbate sa lahat ng nagmamahal sa prubinsyang Masbate na magkaisa at hadlangan ang agresibong pagdambong sa lupa at yamang likas ng prubinsya. Pinangungunahan ito ng nakaambang pagpapalawak ng malaking operasyong minang Masbate Gold Project ng dambuhalang kumpanyang Filminera.

Sa hudyat ng sagarang pagpapakatuta ng rehimeng Marcos Jr-Duterte sa imperyalismong US, nabigyang lisensya ang mga malalaking dayuhang kumpanya, burges kumprador at panginoong maylupa upang itodo ang pagwasak sa Masbate. Kasabay ng pagpapalawak ng Filminera ang pagtatangka ng mga malalaking rantsero tulad ng pamilyang Borga na maagaw muli ang lupa sa mga magsasaka.

Sa loob ng higit dekadang operasyon, nilimas ng Filminera ang higit 63 tonelada ng ginto at kumita nang humigit-kumulang ₱130 bilyong piso. Sa kabilang banda, malawakang pagkasira ng kalikasan, pagkakalbo ng mga bundok at kagubatan, pagkawasak ng kabuhayan at pinsala sa buhay ang idinulot ng Filminera-MGP sa mga Masbatenyo.

Kasabwat ang berdugong militar, naglunsad ng kampanyang dahas at terorismo ang Filminera upang sindakin sa takot ang mga mamamayang sasaklawin ng pagpapalawak. Pinakatampok dito ang serye ng mga pagpatay kabilang ang bigong pagpaslang sa punong barangay ng Barag, bayan ng Mobo na si Rodolfo Igot at pagpatay sa magsasakang si Randy Mahinay. Daan-daang tropa ng militar ang kasalukuyang nakakonsentra sa mga bayan ng Mobo, Milagros at Uson upang i-clear at i-secure ang pagpasok ng mga equipment at tauhan ng naturang kumpanya. Nakikinabang din sa atakeng militar na ito ang pamilyang Borga at si Masbate Gov. Antonio T. Kho upang maagaw sa mga magsasaka ang malalawak na pastuhan sa ikalawang distrito ng prubinsya.

Hindi matatawaran ang halaga sa mga mamamayan ng Mobo, Milagros at Uson ang mga bulubunduking tumatahi sa naturang mga bayan. Sa tangka ng Filminera na patagin ang naturang lugar, tuluyang mawawalan ng pinagkukunang tubig at kabuhayan ang mamamayan. Tulad sa bayan ng Aroroy at Baleno, magiging bulnerable ang naturang mga bayan sa mas matinding epekto ng mga kalamidad. Wala nang matitira sa susunod pang henerasyon ng mga Masbatenyo kundi pagkawasak at lalong paghihirap.
Responsable sa mala-halimaw na katakawan ng Filminera si Masbate Gov. Antonio T. Kho sampu ng iba pang burukrata sa antas prubinsya at rehiyon na binayaran ng kumpanya ng ilang bilyon upang pahintulutan ang walang hadlang na pamiminsala ng kumpanya.

Sa darating na ikalawang State of the Nation Address ni Marcos Jr., dapat magkaisa ang mamamayang Masbatenyo upang tutulan ang agresibong neoliberal na pagdambong sa Masbate. Kailangang pagbayarin ang Filminera at mga kasabwat na mga lokal na naghaharing-uri sa inutang nilang dugo at pagwasak sa kalikasan at kabuhayan ng mga mamamayan ng prubinsya.

Dapat panagutin si Bongbong Marcos bilang bagong punong arkitekto ng maka-dayuhang ekonomya ng bansa. Isang taon sa kanyang termino, itinulak niya ang sagarang pagdambong sa lakas-paggawa, yamang lupa at iba pang yamang likas ng Pilipinas.

Panata ng Jose Rapsing Command – Bagong Hukbong Bayan Masbate na paigtingin ang paglulunsad ng mga taktikal na opensiba upang pagbayarin ng mahal ang mga mapaminsalang operasyong neoliberal sa prubinsya at bigyang-inspirasyon ang mamamayang Masbatenyo upang magbuklod at labanan ang pang-aatake sa kanilang lupa, kabuhayan at buhay.

Salubungin ng puspusang paglaban ang ekspansyon ng Filminera-Masbate Gold Project at iba pang agresibong pakana upang dambungin ang Masbate