Pahayag para sa ika-55 nga anibersaryo sang Partido Komunista ng Pilipinas sa Disyembre 26 Saulogon ang ika-55 nga anibersaryo sang PKP sa maisog nga pagbato kag padayon nga pagpaslaw sa mas ginpasingki nga atake sang rehimeng US-Marcos II

Mainit nga pagpanamyaw sa tanan nga rebolusyonaryong pwersa kag pumuluyo ang ginapaabot sang Komite sang Partido sa Central Panay sa pagsaulog sang ika-55 nga anibersaryo sang Partido. Pulang saludo sa mga maukod nga kadre kag katapo sang Partido kag mga isganan nga pulang kumander kag hangaway sang Bagong Hukbong Bayan! Ginahalad man naton ang pinakamataas nga pagpasidungog sa tanan nga mga martir kag baganihan sang rebolusyon kag pumuluyong Pilipino.

Sini nga tuig, mas naglala ang dugmok nga kahimtangan sang pumuluyo sa Central Panay humalin sang nagpungko ang rehimeng US-Marcos II. Ginpalala sang pagtimbuok sang presyo sang mga basehan nga balaklunon labi na ang pagkaon, ang gutom nga dala sang manubo nga panubason kag manubo nga presyo sang produktong agrikultura. Sa pihak nga apektado ang produksyon bangud sang mga kalamidad kag pameste kaangay sang African Swine Flu, Banana Bunchy Top Virus kag iban pa, wala man sang ayuda nga ginhatag ang gobyernong Marcos.

Militarisasyon ang nangin sabat sang rehimen sa problema sang pumuluyo. Halin Enero, wala untat ang dalagkuan kag maikit nga mga pinasingki nga operasyon militar sa mga erya nga sakop sang Sentral nga Prente. Duha ka batalyon sang AFP kag CAFGU kag dugang nga pwersa sang PNP ang waay untat nga nagapamuhag sa pumuluyong mangunguma kag tumandok.

Agud pahipuson ang ginagutom nga pumuluyo, duha ka beses nga nanganyon ang AFP sa Barangay Gen.Fullon, San Remegio, Antique sadtong Mayo 28 kag Barangay Cabatangan, Lambunao, Iloilo Sadtong Setyembre 15 nga nagtuga sang kakugmat, naghatag huol sa pangabuhian kag nagtublag sa malinong nga pangabuhi sang pumuluyo.

Madata ang mga kaso sang paglapas sang tawhanon nga kinamatarung nga gintuga sang teroristang AFP, PNP, paramilitar kag mga ahente sini kabahin na ang Ntf-elcac. Ginpatay sang 82nd IB ang sibilyan nga may deperensya sa pamensaron nga si Bombik Vicente sa Jayubo, Lambunao. Patarasak nga ginpalukpan ang pamalay nanday Romnick, Germy Mamon, Baby Jean Lastimoso, Jomarie nga nagresulta sa pagkasunog sang balay ni mamon kag pagkaigo sang bala kay Lastimoso. sa Barangay Aglobong Janiuay, Iloilo sadtong Nobyembre 21. May mga kaso sang pagpanakit sa mga sibilyan sa probinsiya sang Aklan, Capiz kag Iloilo.

Sige-sige ang pilit nga pagpasurender kag pa-clear nga ginahimo sang AFP-PNP kag NTF-ELCAC sa mga sibilyan nga ginadudahan miyembro ukon suporter sang NPA. May madamo nga kaso sang pagpangransak sang pamalay kag pwersahan nga pagpalayas sa mga pumuluyo halin sa ulumhan pakadto sa sentrong baryo nga tuman ka layo sa ila palangabuhian. Dugang nga huol ang paglimita kag pagbawal sa mga pumuluyo nga magkadto sa ila ulumhan. Kahadlok man ang gintuga sa kubay sang pumuluyo sang paggamit sang militar sa mga pampublikong mga pasilidad kaangay sang bario hall, plaza, gym kag mga eskwelahan. May mga gindakop kag gin-interogar nga mga sibilyan kag inoras nga gin-kostudiya sang militar.

May mga kaso sang pamahog sa mga lider masa kag katapuan sang mga organisasyon sang mangunguma kag tumandok. Dugang pa, ginlapas sang militar ang kinamatarung sang pumuluyo sa demokratiko nga proseso sang ila direkta nga pagpasilabot sa pila ka baryo nga sakop sang Central Panay sa panahon sang SK and Barangay Election kag pagred-tag sa pila ka mga kandidato.

Padayon ang lapnagon nga saywar, intimidasyon kag pamahug sa tuyo nga pahipuson kag paludhon ang mga pumuluyo nga nagapanindugan kag nagabato kontra sa rehimen ilabi na gid sa mga pamilya nga nagapanukot sang hustisya sa natabo nga masaker sang mga tumandok sa Tapaz.

Kabutigan kag pagpaniplang ang ginapabugal sang militar, PNP, NTF-ELCAC kag LGU sa paghambal nga cleared na sa presensiya kag impluwensiya sang rebolusyonaryong kahublagan ang pila ka mga baryo sa erya sang Sentral nga prente. Ini ang nangin tungtungan sang ila pabugal nga mga proyekto sa idalum sang Barangay Development Program nga sa aktwal ginahimo nga sorsa sang malapnagon nga korapsyon (sa promisa nga 20M sa pila ka baryo, sa aktwal 4M lang ang nagtupa kag iban asta lang sa promisa).

Nagapabilin nga wala unod ang promisa sang gobyerno ni Marcos nga pabaratuhon ang pinakasandigan nga pagkaon kag balaklunon nga amo ang bugas nga panubuon asta 20 pesos kada kilo. Sa baylo, labi pa gid nga nagtimbuok ang presyo sini. Gani nagapakita nga wala sang lauman nga anupaman nga alibyo ukon lubad sa problema ang malapad nga pumuluyo sa idalum sang wala kaluoy kag inutil nga gobyernong Marcos. Ini nga kahimtangan mas ginapalala sang agaway sa poder kag manggad sang mga nagahari nga sahi kag ila paksyon sa pulitika sang grupo nga Duterte kag Marcos. Dugang pa gid ang padayon nga pagsunud-sunuran ni Marcos sa dikta sang iya amo nga imperyalistang US paagi sa pagbaligya sa soberanya, teritoryo kag dunang manggad sang pungsod sa dagway sang pagpahanugot sa mga dumuluong nga kumpanya sang syen porsyento nga pagpanag-iya sang mga negosyo ilabi na gid sang mga makahalalit nga proyekto kaangay sang Jalaur Mega Dam, Pan-ay Mega Dam kag iban pa. Dugang man diri ang pagpahanugot sa pagpasilabot militar sang US paagi sa pagpatuman sa EDCA nga nagahatag sang dugang nga lima ka baseng militar para sa tropa sang kano kag madamo nga balikatan exercises lakip ang mga gintigayon sa isla sang Panay.

Ang ini nga kahimtangan nagadabok sa kaakig sang pumuluyo kag nagatulod sa ila nga padayon nga manindugan kag maghulag sa anuman nga porma sang pagbato. Labaw sa tanan ginatulod mismo sang gobyernong Marcos ang pumuluyo nga pilion ang armadong paghimakas bilang pinakamataas kag pinakamatarung nga porma sang pagpanukot sang ila malawig na nga demanda para sa pag-angkon sang kalubaran sa ila malawig na nga problema sa palangabuhian kag serbisyo pangkatilingban kadungan sang ila pagpanukot sang hustisya sa mga krimen sang subong kag nagligad nga mga rehimen kag pag-angkon sang matarung kag pangmalawigan nga kalinong.

Ang nagligad nga isa ka tuig nagpamatuod sa padayon nga kalig-on sang Partido sa pagpamuno sa BHB kag sa pumuluyo sa padayon nga pagbato sa mas pinasingki nga brutal kag terorista nga kampanya miltar sa ila sustenido nga pagpang-atake sa mga pumuluyo sa Central Panay. Napaslaw ang gobyernong Marcos, 3rdID PA, PNP, NTF-ELCAC, upod ang ginpwersa nga mga LGU sa ila katuyuan nga paludhon kag dugmukon ang rebolusyonaryong kahublagan sa Central Panay ilabi na gid sa ila ginapabugal nga Final Push dungan sa pagtakup sining tuig 2023.

Sini nga tuig, padayon ang aktibo nga pagbato sang pumuluyo kag kahublagan masa sa madamo nga porma kag katuyuan agud suportahan kag pabaskugon ang armadong paghimakas sa Central Panay. Ang padayon nga pagpagsik sang armadong paghimakas, pamatuod sang waay kakapoy kag wala

pagkahubas sang ila suporta kag partisipasyon sa armadong pagbato. Ginpakita ini sang mga naangkon nga kadalag-an sa pila ka mga aksyon militar nga nagtuga sang daku nga kahalitan sa kubay sang terorista kag berdugo nga 3rdID PA, PNP kag nagahari nga sahi.

Nagapanawagan ang Partido kag BHB sa tanan nga pamilya kag katapuan sang CAFGU kag iban pa nga paramilitar nga maghalin na kag untaton ang pagpatiplang kag pagpagamit sa militar kag gobyerno kontra sa interes kag kaayuhan sang pumuluyo. Sa baylo, liwat nga mangin kabahin sa pagpapagsik sang paghiliusa sang pumuluyo batuk sa aton komon kag matuod-tuod nga kaaway.

Nagapanawagan ang Partido sa Sentral nga Prente sa tanan nga rebolusyonaryong pwersa kag pumuluyo nga padayon nga maghimud-os sa pagsulong sang armadong paghimakas agud lubos nga mapaslaw ang mga padihot sang kaaway, liwat nga mag-angkon sang mga kadalag-an kag mapabaskug ang kaugalingon nga kusog tubtob nga malab-ot ang rebolusyonaryong handum sang pumuluyo para sa matuod-tuod nga kahilwayan kag demokrasya.

MABUHAY ANG IKA-55 NGA ANIBERSARYO SANG PKP!
MABUHAY ANG NPA! MABUHAY ANG REBULOSYONARYONG PUMULUYO KAG MASA!
PASLAWON ANG TERORISTA NGA REHIMENG US-MARCOS II! PAMATAN-ON MAGPATAPU SA NPA!

Saulogon ang ika-55 nga anibersaryo sang PKP sa maisog nga pagbato kag padayon nga pagpaslaw sa mas ginpasingki nga atake sang rehimeng US-Marcos II