Saulugon ang ika-54 nga anibersaryo sa PKP-MLM! Saulugon ang rebolusyonaryong kinabuhi ni Ka Joma ug sa tanang rebolusyonaryong martir! Madasigon nga iasdang ang gubat sa katawhan!

Kini nga artikulo adunay hubad sa EnglishHiligaynon

Ang tanan nga rebolusyonaryong pwersa ug higala sa norte nga bahin sa Negros, ang tanang Pulang komander ug manggugubat sa Roselyn Jean Pelle Command – Northern Negros Guerilla Front sa Bagong Hukbong Bayan (RJPC-BHB), kuyog ang tanang katawhang Pilipino, nagsaulog sa ika-54 nga anibersaryo sa pagtukod usab sa Partido Komunista sa Pilipinas – Marxismo-Leninismo-Maoismo (PKP-MLM) karong Disyembre 26, 2022.

Kadungan sa kining kasaulogan, ang mga Pulang komander ug manggugubat sa RJPC-BHB ug tanan nga rebolusyonaryo sa norte nga bahin sa Negros nagpasidungog sa mga giya ug gitudlo sa PKP-MLM Founding Chairman Kaubang Jose Maria Sison, alang sa iyang tibuok kinabuhi nga pag-alagad sa tanang katawhang Pilipino ug sa tanang gipahimuslan ug dinaugdaug nga katawhan sa tibuok kalibutan.

Nagpakita usab ang RJPC-BHB sa ilang Pulang saludo kay kanhi Apolinario Gatmaitan Command – Negros Island Regional Operational Command Spokesperson Ka Juanito Magbanua ug sa National Democratic Front consultant ug bayani sa katawhan Ka Ericson Acosta ug sa tanang rebolusyonaryong martir nga naghalad sa ilang kinabuhi hangtud sa ilahang katapusang ginhawa alang sa mga Negrosanon, sa mga Pilipino ug sa rebolusyong Pilipino.

Taliwala sa nagkagrabeng krisis sa ekonomiya, nakasaksi kining tuiga sa mas maduguon nga Negros isip resulta sa terorismo sa estado nga gipasa sa uhaw-sa-dugo nga si Rodrigo Duterte ngadto sa tikasan nga tandem nga Marcos-Duterte.

Tuig 2022 sa norte nga bahin sa Negros, nakita ang korap ug gutom-sa-promosyon nga 79IB sa AFP, nga gikuyogan sa mangingilad nga 6SAF sa PNP, nga nagwaldas sa pondo sa katawhan sa ilang wala’y undang nga hinalimaw nga operasyong militar nga nag-target sa mga sibilyan sa takuban sa operasyon nga naggukod sa ‘nabilin’ sa BHB.

Ang mga mersenaryong armadong pwersa naghimo og daghan ug mas nagkadaghan nga pagpanglapas sa tawhanong katungod sa ilang paghimo og operasyong kombat sa norte nga bahin sa Negros. Kini nga tuig nagrekord og usa ka pagpataka og pabuto nga nagsamad og duha (2) ka bata ug usa ka ilegal nga pag-aresto sa Marcelo, Calatrava nga bakak nga deklara nga usa daw ka lehitimong engkwentro; ug usa ka peke nga engkwentro sa Minapasuk, Calatrava nga pugos nga nagpabakwit sa 150 nga indibidwal. Ang operasyong kombat para sa mga masa nagpasabot og iligal nga pagkampo pwersa sa estado sa sibilyan nga komunidad ug pampublikong lugar, lakip ang mga yunit sa RCSP sa 79IB sa Sitio Magtuod, Bug-ang ug Sitio Malig-on 2, Bandila sa lungsod sa Toboso; Sitio Barangay Site sa Hilub-ang, Sitio Ekogan ug sa kadugayan sa Sitio Victory sa Minapasuk, Sitio Proper sa Lalong ug sa Sitio Huybesan sa Marcelo sa lungsod sa Calatrava; ug sa Sitio Proper, Gawahon sa syudad sa Victorias. Daghang insidente sa interogasyon nga may nakatutok nga armas (Hinab-ungan ug Marcelo, Calatrava) ang na-rekord, lakip ang usa ka menor-de-edad nga biktima. Pagpangkulata sa unipormadong nag-operasyong tropa nag-numero sa pinaka-ubos 10 ka biktima (Minapasuk, Calatrava). Pugos ug/o ilegal nga pagsulod anaa sa dili muubos sa pito (7) ka panimalay ug ilegal nga pag-utingkay naihap sa pinakaubos 3 ka panimalay (parehong nahitabo sa San Isidro, Toboso ug Macasilao, Calatrava). Daghang biktima sa pagpanglapas sa katungod, nga narekord sa Hilub-ang, Marcelo ug Minapasuk tanan sakop sa lungsod sa Calatrava, ang gipugos nga magpakita isip ‘surenderi’ ug mutambong sa mga rali nga gi-organisa sa NTF-Elcac nga naka-base sa syudad sa Escalante. Tanan nga mga nadokumento nga pagpanglapas sa tawhanong katungod anaa sa pinakaubos nga ihap sa insidente kay daghan ang kinahanglan itaho ug/o susihon.

Ang ekonomikanhong aktibidad ug mga malampusong istorya sa kooperasyon sa katawhan kay nahimo pud nga target sa pasistang pwersa sa estado. Gisuguran sa syudad sa Escalante, daghang nagdagan nga asosasyon o kooperatiba sa mag-uuma ug mangingisda sa Toboso kay gisamuk-samok sa NTF-Elcac ug 79IB ug karon gikambyo ngadto sa organisasyong naka-base sa personalidad o gatasan sa 79IB kay ang maong mga grupo giilisdan og ngalan nga mulakip og Masaligan Farmers’ o Fisher folks’ Association.

Ang mga benepisyaryong mag-uuma sa mini nga programa sa reporma sa yuta sa reaksyunaryong gobyerno kay gi-atake pud kay ang ilahang kayutaan ang nabalik sa kontrol sa mga haciendero tungod sa kakulang sa nagharing gobyerno sa paghatag suporta sa mga mag-uuma nga napugos ang mga benepisyaryo nga musulod og kasabutan sa mga agalong yutaan ilawm sa pagpa-aryendo. Nagkadaghang benepisyaryong mag-uuma ang nailad sa arendador sa pagpapirma nila og papeles sa kasabutan apan ang tinuod para kato sa pagbaligya sa ilang kayutaan.

Wala nagpahibalo sa katawhan ug sa unsamang mabaw nga rason, ang kalikupan ang gi-atake usab sa desperadong AFP. Ang Trangkal Range sa San Isidro, Toboso nakasinati og gidudahang praktis nga pagpamomba sa Dili Masaligan nga 79IB. Ang ilang planong pagbansay nga pagpamomba sa Mt. Mandalagan sa Minapasuk, Calatrava, kabahin sa Northern Negros Natural Park, ang malampuson nga nababagan sa lokal nga residente, grupong pangkalikupan ug nagpakabana nga lumulupyo.

Ang grabeng militarisasyon sa mga komunidad kay dugang nga palas-unon sa populasyon, hilabi na ang mga mag-uuma ug mamumuo sa kampo, kinsa nag-atubang sa inadlaw-adlaw nga hagit ug epekto sa krisis sa ekonomiya para mapaseguro ang ila pamilya nga may pagkaon sa ila mga lamesa.

Ang mga mamumuo sa kampo, nga nagkomposar sa mayorya sa populasyon sa norte nga bahin sa Negros, nagdawat lang og mumhong suhulan nga Php100 hangtud Php200 kada adlaw nga trabaho, samtang ang mga tapasero, bisan sa bug-at nila nga trabaho, mag-uli lang sa panimalay og Php1,000 kutob Php2,000 matag semana. Ang kasagaran nga mga pamilya sa mamumuo sa katubhan mag-gahin og Php1,000 hangtud Php1,500 para sa konsumo sa panimalay matag semana, wala pa’y labot ang Php1,000 para sa bugas ug ang nahabilin (kung may naa pa) para sa alawans sa estudyante o galastuan sa eskwelahan.

Sa makanunayong pagsaka sa presyo sa mga palaliton, hilabi ang batakang panginahanglanon, ang mga mamumuo sa katubhan ang pugos nga paiguon ang ilang gamay’ng badyet para makapalit sa pinaka-importante sa batakang palalitong o mupalit og ginagmayng ihap nga seguradong dili magkaigo sa ilang semanal nga panginahanglanon.

Sa desperadong kahimtang sa mga mamumuo sa kampo, madugay na nilang nahibaluan nga ang ilang handum nga makakita og kahayag ug disenteng kaugmaon mao ang paglunsad og nasudnong demokratikong rebolusyon nga giasdang sa BHB, ilalum sa absolutong pagpamuno sa PKP.

Ang mga Pulang komander ug manggugubat sa RJPC-BHB, mao pud mga kadre ug katapo sa Partido, kanunay nangita sa giya sa mga natampo, sinulat ug pagtuki sa bantugang Ka Joma, sama sa alang-alang kolonyal ug alang-alang pyudal nga katilingbang Pilipino sa Katilingban ug Rebolusyong Pilipino, ug ang atong kinaiya sa gubat sa katawhan; lakip pud ang mga gipsulod ug kontribusyon ni Ka Ella ug sa iya bana-sa-pakigbisog nga si Ka Ericson sa Kahimtang sa Mamumuo sa Katubhan sa norte nga bahin sa Negros ug ang katugbang nga hagit sa paghaw-as kanila sa ilang kahimtangan karon. Ang wala’y kamatayon nga rebolusyonaryong kinabuhi ni Ka Joma ug tanang rebolusyonaryong martir anaa kanunay sa tanang rebolusyonaryo sa pag-asdang sa gubat sa katawhan.

Ang mga nangulong kadre sa Partido sa RJPC-BHB ang gikinahanglang magpaseguro sa paglambo sa kinabuhing ideyolohikal sa mga katapo sa Partido para muhatag dalan sa epektibong gimbuhatong pulitikal nga kinahanglan muresulta sa mas taas nga ang-ang sa atong organisasyon.

Kadungan sa ika-54 nga anibersaryo sa pagkapundar sa PKP, ang tanang kadre ug katapo sa Partido, mga Pulang komander ug manggugubat ug tanang rebolusyonaryong pwersa sa norte nga bahin sa Negros, nagsaad nga mulampuwas sa tanang babag para i-asdang hangtud kadaugan sa nasudnong demokratikong rebolusyon, pundaron ang sosyalistang kaugmaon ug maabot ang komunistang katilingban.

Mabuhi ang ika-54 nga anibersaryo sa PKP!
Viva CPP – NPA – NDF!
Mabuhi ang mga rebolusyonaryong martir!
Mabuhi ang mga masang nakigbisog!

Saulugon ang ika-54 nga anibersaryo sa PKP-MLM! Saulugon ang rebolusyonaryong kinabuhi ni Ka Joma ug sa tanang rebolusyonaryong martir! Madasigon nga iasdang ang gubat sa katawhan!