Saulugon ang ika-54 nga anibersaryo sg PKP-MLM! Saulugon ang rebolusyonaryo nga kabuhi ni Ka Joma kg sa tanan nga rebolusyonaryo nga martir! Mapagsik nga iabanse ang gubat sa pumuluyo!

Ang artikulo nga ini may salhin sa EnglishBisaya

Ang bilog rebolusyonaryo nga pwersa kag abyan sa norte nga bahin sang Negros, ang tanan nga Pulang komander kag hangaway sang Roselyn Jean Pelle Command – Northern Negros Guerilla Front sa Bag-ong Hangaway sang Banwa (RJPC-BHB), upod ang bilog pumuluyong Pilipino, nagsaulog sa ika-54 nga anibersaryo sang pagtukod liwat sa Partido Komunista sang Pilipinas – Marxismo-Leninismo-Maoismo (PKP-MLM) subong nga Disyembre 26, 2022.

Upod sini nga kasaulogan, ang mga Pulang komander kag hangaway sang RJPC-BHB kag bilog nga rebolusyonaryo sa norte nga bahin sang Negros nagpasidungog sa mga giya kag gintudlo sa PKP-MLM Founding Chairman Kaupod Jose Maria Sison, alang sa iya bilog kabuhi nga pag-alagad sa tanan nga pumuluyong Pilipino kag sa bilog gipahimuslan kag ginapigos sa bilog kalibutan.

Nagpakita man ang RJPC-BHB sa ila nga Pulang saludo kay kanhi Apolinario Gatmaitan Command – Negros Island Regional Operational Command Spokesperson Ka Juanito Magbanua kag sa National Democratic Front consultant kag baganihan sang pumuluyo Ka Ericson Acosta kag sa bilog rebolusyonaryo nga martir sa paghalad sa ila kabuhi tubtob sa katapusan nga ginhawa para sa mga Negrosanon, sa mga Pilipino kag sa rebolusyong Pilipino.

Sa tunga sa nagkagrabeng krisis sa ekonomiya, nasaksihan sini nga tuig ang mas maduguon nga Negros bilang resulta sa terorismo sa estado nga ginpasa sa uhaw-sang-dugo nga si Rodrigo Duterte pakadto sa manuglimbong nga tandem sa Marcos-Duterte.

Tuig 2022 sa norte nga bahin sang Negros, nakita ang korapto kag gutom-sang-promosyon nga 79IB sang AFP, nga gin-ugyunan sa manugtiplang nga 6SAF sang PNP, nga nagwaldas sa pondo sang banwa sa ila wala untat nga halimaw nga operasyong militar nga nagatarget sang mga sibilyan sa takuban sang operasyon nga naglagas sa ‘sami’ sang BHB.

Ang mga mersenaryo nga armado nga pwersa nagahimo sang madamu kag nagkadamu nga pagpanglapas sa tawhanon nga kinamatarung sa ila paghiwat sang operasyon kombat sa norte nga bahin sang Negros. Sini nga tuig nagrekord sang isa ka pagpaturasak nga pagpinalupok nga nagpilas sa duha (2) ka bata kag isa ka ilegal nga pag-aresto sa Marcelo, Calatrava nga matiplangon nga gindeklara nga isa kuno ka lehitimong engkwentro; kag isa ka peke nga engkwentro sa Minapasuk, Calatrava nga pugos nga nagpabakwit sang 150 ka indibidwal. Ang operasyon kombat sa mga masa naintiendihan bilang ilegal nga pagkampo sa pwersa sa estado sa sibilyan nga komunidad kag pampuliko nga lugar, lakip ang mga yunit sang RCSP sa 79IB sa Sitio Magtuod, Bug-ang kag Sitio Malig-on 2, Bandila sa banwa sang Toboso; Sitio Barangay Site sang Hilub-ang, Sitio Ekogan kag sa dayon sa Sitio Victory sang Minapasuk, Sitio Proper sang Lalong kag sa Sitio Huybesan sang Marcelo sa banwa sa Calatrava; kag sa Sitio Proper, Gawahon sa syudad sa Victorias. Madamo nga insidente sa pag-pang interogar nga may nakatutok nga armas-luthang (Hinab-ungan kag Marcelo, Calatrava) ang na-rekord, lakip ang isa ka menor-de-edad nga biktima. Pagpangkastigo sa unipormado nga nag-operasyon nga tropa nag-numero sa pinaka-nubo 10 ka biktima (Minapasuk, Calatrava). Pilit kag/o ilegal nga pagsulod ara sa indi magnubo sa pito (7) ka panimalay kag ilegal nga pag-utingkay naihap sa pinakanubo 3 ka panimalay (pareho nga natabo sa San Isidro, Toboso kag Macasilao, Calatrava). Madamo nga mga biktima sang pagpanglapas sa kinamatarung, nga narekord sa Hilub-ang, Marcelo kag Minapasuk tanan ara sa banwa sang Calatrava, ang pilit nga magpakita bilang ‘surenderi’ kag mutambong sa mga rali nga gin-organisa sang NTF-Elcac nga naka-base sa syudad sang Escalante. Tanan nga mga nadokumento nga pagpanglapas sa tawhanon nga kinamatarung ang ara sa pinakanubo nga isip sang insidente bangud madamo pa ang kinahanglan mataho kag/o masusi.

Ang ekonomikanhon nga aktibidad kag mga madinalag-on nga istorya sang kooperasyon sa pumuluyo ang nahimo man nga target sang pasistang pwersa sa estado. Gin-umpisahan sa syudad sang Escalante, madamo nga nagadagan nga asosasyon o kooperatiba sang mangunguma kag mangingisda sa Toboso ang ginasabad sa NTF-Elcac kag 79IB kag subong man gikambyo pakadto sa organisasyong naka-base sa personalidad o gatasan sang 79IB sa pag-ilis sang ngalan sa amo nga mga grupo nga maglakip sang Masaligan Farmers’ o Fisher folks’ Association.

Ang mga benepisyaryo nga mangunguma sa peke nga programa sa reporma sa duta sang reaksyunaryong gobyerno ang gi-atake man nga ang ila nga kadutaan ang nabalik sa kontrol sa mga haciendero bangod sa kakulang sang nagharing gobyerno sa paghatag suporta sa mga mangunguma kag napilitan ang mga benepisyaryo nga magsulod sang kasabutan sa mga agalong yutaan idalum sa pagpa-aryendo. Nagkadamo ang benepisyaryo nga mangunguma ang natiplang sa arendador sa pagpapirma nila sang papeles sang kasugtanan pero ang matuod para ini sa pagbaligya sa ila kadutaan.

Wala nagpabalo sa pumuluyo kag sa anoman nga nabaw nga rason, ang kapalibutan ang gi-atake man sa desperado nga AFP. Ang Trangkal Range sa San Isidro, Toboso nakasinati sang gidudahan nga praktis nga pagpangbomba sa Indi Masaligan nga 79IB. Ang ila nga plano sa pagbansay nga pagpamomba sa Mt. Mandalagan sang Minapasuk, Calatrava, kabahin sa Northern Negros Natural Park, ang madinalag-on nga nabalabagan sa lokal nga residente, grupo nga pangkapalibutan kag nagpanghilabot nga pumuluyo.

Ang grabe nga militarisasyon sa mga komunidad ang dungag nga palas-unon sang populasyon, ilabihan na ang mga mangunguma kag mamumugon sa kampo, sin-o naga-atubang sa adlaw-adlaw nga hangkat kag epekto sang krisis sa ekonomiya para maseguro nga ang ila pamilya may ara pagkaon sa ila mga lamesa.

Ang mga obrero sa kampo, nga nagkomposar sa mayorya sa populasyon sa norte nga bahin sa Negros, nagdawat lang sang mumho nga suhulan sa Php100 tubtob Php200 kada adlaw nga pagtrabaho, samtang ang mga tapasero, biskan sa ila bug-at nga trabaho, mag-pauli lang sa ila panimalay sang Php1,000 tubtob Php2,000 matag semana. Ang kalabanan nga mga pamilya sang mamumugon sa katubhan mag-alokar sang Php1,000 tubtob Php1,500 para sa konsumo sa panimalay matag semana, wala pa ini nasakop ang Php1,000 para sa bugas kag ang nahabilin (kung may ara pa) para sa alawans sang estudyande o galastuan sa eskwelahan.

Sa makanunayon nga pag-isa sa presyo sang mga palaliton, ilabi ang sandigan nga panginahanglanon, ang mga obrero sa katubhan ang pilit nga paiguon ang ila magagmay nga badyet para mabakal ang pinaka-importante sa sandigan nga palaliton o mubakal sang dyutay nga segurado indi masibo sa ila semanal nga panginahanglanon.

Sa desperado nga kahimtangan sa mga obrero sa kampo, madugay na nila nahibaluan nga ang ila handum nga makakita sang kahayag kag disente nga bwas damlag, amo ang paglunsad sang nasudnon demokratiko nga rebolusyon nga gilunsad sang BHB, idalum sa absolutong pagpamuno sang PKP.

Ang mga Pulang komander kag hangaway sang RJPC-BHB, amo man ang mga kadre kag katapo sang Partido, pirme nagapangita sa giya sang mga natampo, sinulat kag pagtuki sa dungganon nga Ka Joma, lakip sa mala-kolonyal kag mala-pyudal nga Pilipinong sosyedad sa Sosyedad kag Rebolusyong Pilipino, kag ang aton kinaiya sa inaway banwa; lakip man ang mga ginpa-unod kag kontribusyon ni Ka Ella kag ang iya bana-sang-pakigbisog nga si Ka Ericson sa Kahimtangan sa Mamumugon sa Kampo sa norte nga bahin sang Negros kag ang katimbang nga hangkat sa paghaw-as kanila sa ila nga kahimtangan sa subong. Ang wala sang kamatayon nga rebolusyonaryo nga kabuhi ni Ka Joma kag bilog rebolusyonaryo nga martir ara kanunay sa tanan nga rebolusyonaryo sa pag-abante sang inaway banwa.

Ang mga nangulo nga kadre sang Partido sa RJPC-BHB ang gikinahanglan nga magpaseguro sa pag-uswag sa kabuhing ideyolohikal sang mga katapo sang Partido para maghatag dalan sa epektibo nga hilikuton nga pulitikal kag kinahanglan magresulta sa mas taas nga halintang sa aton organisasyon.

Kadungan sa ika-54 nga anibersaryo sa pagtukod sang PKP, ang tanan nga kadre kag katapo sang Partido, mga Pulang komander kag hangaway kag bilog rebolusyonaryo nga pwersa sa norte nga bahin sang Negros, nagapanaad nga mulampuwas sa tanan nga balabag para i-abanse tubtob kadalag-an sa pungsudnon demokratiko nga rebolusyon, pundaron ang sosyalista ng bwas-damlag kag malab-ot ang komunista nga sosyedad.

Mabuhi ang ika-54 nga anibersaryo sang PKP!
Viva CPP – NPA – NDF!
Mabuhi ang mga rebolusyonaryo nga martir!
Mabuhi ang mga masang naghimakas!

Saulugon ang ika-54 nga anibersaryo sg PKP-MLM! Saulugon ang rebolusyonaryo nga kabuhi ni Ka Joma kg sa tanan nga rebolusyonaryo nga martir! Mapagsik nga iabanse ang gubat sa pumuluyo!