Serye ng mga pag-aaral at talakayan matagumpay na nailunsad!

Magkakasunod na pag-aaral at talakayan ang matagumpay na nailunsad ng Bagong Hukbong Bayan (BHB) sa probinsya ng Agusan del Sur sa unang kwarto ng taong 2024. Bunga ng marubdob na pagtanggap ng komite at mga kasapi ng Partido sa panawagan ng Komite Sentral sa kilusang pagwawasto sa gawaing pang ideolohiya, pinagsikapan at determinadong inilunsad ng BHB sa probinsya ang nasabing pag-aaral at talakayan sa kabila ng sustenidong operasyon ng kaaway.

Sinimulan ang pag-aaral sa pahayag ng Partido sa ika-55 anibersaryo nito, tatlong batch ang nakapagtapos sa istagard na pag-aaral sa nasabing dokumento. Ang unang batch ay pinangunahan at dinaluhan ng mga kasapi ng komiteng seksyon at larangang gerilya. Karamihan sa mga dumalo ay mga nakababatang kadre na bumubuo sa 74% at 26% naman ang nakatatandang kadre habang 60% sa mga ito ay 5 hanggang 10 taon ang tagal sa serbisyo sa hukbo at 40% naman ang may tagal na 11 taon pataas.

Tumagal ang buong pag-aaral ng 18 oras at 30 minuto. Basa-talakay at chalk talk ang ginawang paraan sa pagtalakay ng mga kasama, sa kolektibong diskusyon, naging buhay ang talakayan ng mga kasama dahil sa pagbabahagi sa kanilang mga karanasan sa pagpukaw, pag-organisa at pagpapakilos sa masa at kung paano pinamunuan ang pagsusulong ng digmang bayan sa probinsya kasabay ng mapagkumbabang pagsuri at pagtanggap sa mga partikular na kahinaan at kakulangan na nagresulta sa ilang mga kabiguan sa pagharap sa atake ng kaaway.

Samantala, masiglang sinimulan ng mga kasama ang ikalawang batch ng pag-aaral na binubuo ng lahat ng kasapi ng Partido sa loob ng hukbo mula sa mga kandidatong kasapi na 40% at 60% naman ang ganap na kasapi, nagsilbing instruktor nila ang mga kasamang una nang nakapagtapos. Pinagsikapang mapagaan ang daloy ng talakayan sa paglikha ng mga simpleng biswal katulad ng drowing sa mapa ng daigdig upang mas madaling mailarawan sa mga mag-aaral ang mga bansang imperyalista at kung saan ito naglulunsad ngayon ng proxy war, naipakita rin sa mga kasama ang latag ng mga bansang atrasado o kolonya at semi-kolonya na nagsusulong ng armadong pakikibaka. Bagama’t chalk talk at basa-talakay parin ang ginawang paraan sa pag-aaral, mas maagang natapos o napaikli na ang kabuuang tagal ng talakayan sa 16 na oras at 21 minuto. Sa ikatlong batch naman ay mapangahas na tinanggap ng ilan sa mga kasamang may potensyal sa pagtuturo ang tungkulin na magsanay na magsilbing instruktor para sa huling batch na binuo ng mga Pulang mandirigma na hindi pa kasapi ng Partido.

Ayon sa mga kasama, malaki ang naitulong sa kanila ng nasabing pag-aaral sa pahayag ng Partido. Nakapagbigay ito ng panibagong lakas at dagdag na tatag upang mas pagtibayin ang kapasyahang lumaban at magpatuloy sa armadong pakikibaka. Ayon naman kay kasamang Del, mas naging kongkreto sa kanila ang pagiging gabay ng Partido upang mas maunawaan ang mabilis na pagbabago ng kalagayan, nagsilbing tanglaw rin ito sa mga kasamang pinaghinaan ng loob at inagapan din silang bumangon mula sa pagkakalugmok sa mga negatibong kaisipan tulad ni Ka Maja na isang inang nangungulila sa kanyang mga anak. Nagsilbing hamon naman kay Ka Che na mas magpakatatag at harapin ang mga pagsubok sa paggampan sa komprehensibong gawain. “Dama ko rin ang pangangailangang dobleng magsikap upang sumulong at tumibay bilang kasapi ng Partido” dagdag pa niya.

Ang sumunod na mga talakayan ay bahagi ng functional na pag-aaral mula sa mga topiko sa PADEPA upang muling alalahanin at unawain ang mga partikular na tungkulin lalo na sa hanay ng komite ng Partido at buong kasapian maging ng gawain sa platun at mga katuwang nito. Sinimulan rin ang kampanyang pag aaral at balik pag aaral sa kurso sa padepa bilang paghahanda sa planong maglunsad ng Batayang Kurso ng Partido (BKP).

Sa kabuuan, masaya at masigasig ang bawat kasama sa pagharap sa mga hamon at naabot ang layuning simulan ang kilusang pagwawasto, magkonsolida, tukuyin ang bawat partikularidad kung saan nagkulang at nagkamali at determinadong igpawan ang mga kahinaan upang mas higit pang sumulong sa susunod na mga panahon.

Serye ng mga pag-aaral at talakayan matagumpay na nailunsad!