Taas kamao para kay Ka Rogelio Posadas! Subli-on ang iya rebolusyonaryo nga optimismo sa pag-agaw sa inisyatiba agud mapat-od ang kadalag-an sang inaway banwa sa isla sang Negros!

Ang artikulo nga ini may salhin sa English

“Ang kasaysayan sang panghimulos nagahambal nga indi ini magbiya sa entablado sang kasaysayan sang iya nga kagustohan. Kinahanglan ini wasakon paagi sa demokratiko-rebolusyonaryong kahublagan sang pumuluyo.” – Ka Rogelio Posadas

Ang Komiteng Rehiyunal sang Partido sa Isla sang Negros (KRPIN) upod ang bug-os nga katapuan sang Partido, ang mga Pulang kumander kag hangaway sang New People’s Army (NPA) kag mga rebolusyonaryong pwersa sa isla sang Negros ang mataas nga nagaalsa sang kamao sa pagsaludo kay Rogelio “Ka Cocoy” Posadas, 62, nga nagtigana sang dako nga bahin sang iya kabuhi bilang matuod nga alagad sang masang ginahimuslan, ilabi na sa isla sang Negros, kutob sa iya kamatayon sa kamot sang berdugo nga Armed Forces of the Philippines (AFP) sadtong nagligad nga Abril 20.

Gin-abdak si Ka Cocoy upod kay Lyngrace Marturillas kag mga drayber sang habal-habal nga sila ni Renel delos Santos kag Denald Mialen sang mga elemento sang 303rd Brigade-Philippine Army samtang nagabyahe sa dalan sang Isabela-Hinigaran sadtong Abril 19, mga alas 6:00 sang gab-i. Pagkatapos sang pila ka oras nga pisikal kag mental nga tortyur, ginbalhin ang iya lawas paagi sa helikopter sa indi matalupangdan nga oras sang masunod nga adlaw didto sa Sityo Cabite, Brgy. Santol, Binalbagan, Negros Occidental kon sa diin naggasto ang AFP sang minilyon agud mapatihan nga si Ka Cocoy ang napatay sa 10 ka minuto nga inaway batuk sa 62nd Infantry Battalion (62nd IB) kag 94th IB. Tubtob subong, ang berdugo nga 303rd Brigade ang nagpakalinong bahin sa pwersahan nga pagkadula sang iya mga kaupdanan.

Ang hinali nga pagpamatay sa mga rebolusyonaryo ang polisiya sang mahuyang sa pulitika nga rehimen pareho sa ila ni Duterte kag Marcos Jr. Ang isla sang Negros may malaba nga listahan sang maayo gid nga mga rebolusyonaryo kaangay ni Ka Cocoy nga ginsalbeyds sang reaksyunaryo nga estado kasubong sang iya kaupod nga Konsultant sang National Democratic Front of the Philippines (NDFP) nga si Ericson Acosta, Tigpamaba sang NPA Negros nga si Juanito Magbanua (Romeo Nanta), kag mga kadre pangrehiyon nga sanday Kerima Tariman (Ka Ella), Marilyn Badayos (Ka Monet) kag Florida Ceballos (Ka Kelly). Sila ang gindakop nga wala sang ikabato antes ginpatay nga wala sang kaluoy pareho sa pagpatay kay Benito Tiamzon (Ka Laan) kag Wilma Austria (Ka Bagong-tao) kag walo ka mga kaupod, Jorge Madlos (Ka Oris), Menandro Villanueva (Ka Bok), kag madamo pa nga iban.

Ginbun-ag si Ka Cocoy sa isa ka pamilya sang manggaranon nga mangunguma halin sa Davao City. Ginpadala siya sa San Carlos Seminary sa Cebu agud magsulod sa pagkapari samtang nagauswag ang First Quarter Storm sadtong tinuig sang 1970. Na-impluwesyahan siya sang nagaibwal nga pungsodnon nga kahublagan sang mga estudyante kag kontra-pasista nga sentimento sa panahon sang Laye Militar. Nakigbahin siya sa pagpangabuhi upod sa sandigan nga mga masa sa imol nga taga-syudad kag sa komunidad sang mga mangunguma nga nagpakita sa iya sang kamatuoran sa kahimtangan pangkatilingban.

Wala nagdugay, ginbiyaan ni Ka Cocoy ang personal nga interes nga mangin pari kag sa baylo nangin lubos panahon nga organisador sa sektor sang mga pamatan-on kag estudyante sa Cebu. Sang 1985, nangin kabahin siya sang fact-finding mission nga nag-usisa sang madinuguon nga Escalante Massacre.

Tungod sa wala nagakapalong nga panindugan, narekrut si Ka Cocoy sa Communist Party of the Philippines (CPP) kag sa ulihi nagpatapo sa NPA sa Sentrong Kabisay-an. Nangin kabahin siya sang tim nga nagpatigayon sang Social Investigation and Class Analysis (SICA) sa rehiyon nga nagserbe nga basehan para sa padayon nga pagpalapad kag konsolidasyon sang rebolusyon.

Sa panahon sang pagsipak sadtong ulihi nga bahin sang 1980, si Ka Cocoy ang malig-on nga nanindugan para sa mga sandigan nga prinsipyo sang Partido sa pihak sang rebisyunista nga habyog sang pipila ka katapo sang pamunuan sang CPP. Sadtong temprano nga bahin sang 1990, nagbulig siya sa pag-edukar sa mga kadre sang Partido, Pulang hangaway kag mga masa sa Sentrong Kabisay-an may kaangtanan sa Ikaduha nga Dungganon nga Kahublagan Panadlong.

Gindeploy si Ka Cocoy sa isla sang Negros sadtong 1998 kag, bilang katapo sang Probisyunal nga Komiteng Tigpatuman sa isla, ginpasiguro niya ang hilikuton sa edukasyon sa Larangan Gerilya 1 (Central Negros Front sa subong). Ang hugot niya nga pag-uyat sa Marxista nga estilo sang pagtuon ang nagresulta sa iya mga positibo nga amot sa pagrekober, pag-abante kag liwat nga pagpapagsik sang rebolusyonaryo nga kahublagan sa Negros.

Sang natukod ang KRPIN sadtong 1999, nangin kabahin siya sang rehiyonal nga kalihiman bilang ikaduha nga sekretaryo para sa edukasyon. Sang 2000, nangin sekretaryo siya sang Larangan Gerilya 2 (South Central Negros Front sa subong) kag nanguna sa ekspansyon kag pagrekober padulong sa southwest Negros. Matapos ang lima ka tuig, nangin Political Commisar siya sang Apolinario Gatmaitan Command, ang Regional Operational Command sang NPA sa isla sang Negros.

Sa dalayon, nangin sekretaryo si Ka Cocoy sang North Negros Front (NNF) sadtong 2006 tubtob sang iya pagkabilanggo sa San Carlos City, Negros Occidental sang 2014. Paagi sa giya sang Partido kag iya nga pagpamuno bilang sekretaryo sang NNF, komprehensibo nga napauswag ang tatlo ka integrado nga sangkap sang inaway banwa—pagtukod sang baseng masa, armado nga paghimakas kag rebolusyon agraryo.

Madamo sang madinalag-on nga anihilatibo nga taktikal nga opensiba ang nalunsar lakip ang reyd sa detatsment sang AFP sa Sityo Pulupangyan, Brgy. Bug-ang, Toboso kag Sityo Minabuno, Brgy. Malasibog, Escalante City sa Negros Occidental nga nakakuha sang kabilugan nga 25 ka matag-as nga riple. Ang mga kontra-pyudal nga kampanya nga nagpatuhaw sang mga rebolusyonaryo nga organisasyon masa kag nagpahapos sa pagtukod sang baseng masa naglapnag sa anum ka syudad kag tatlo ka banwa kon sa diin may mga bungkalan nga nagsakop sang 62 ka asyenda kag masobra 2,000 ka ektarya nga napuslan sang 3,000 ka mga mangunguma kag mamumugon sa uma. Sa paglab-ot sang tatlo ka integrado nga sangkap, dugang nagbakod ang Roselyn Jean Pelle Command sang NPA sa diin ang larangan gerilya nagdako sa tatlo ka platun.

Sa tunga sang todo-gyera sang rehimen Duterte sadtong 2019, si Ka Cocoy ang nangin sekretaryo sang KRPIN. Isa man siya sa mga kadre nga nagpanguna sa madinalag-on nga pagsumada sang 25 ka tuig nga inagihan sang rehiyon sa paglunsar sa pungsodnon demokratiko nga rebolusyon. Siya ang nagapahulag nga pwersa sang komprehensibo nga mga kampanya kontra-ensirkulo kag permi nga nagaduso nga magtuon sa pakig-away paagi sa pagpakig-away. Sang ginpasingki sang AFP kag Philippine National Police (PNP) ang ila mga focused military operation sa idalom sang subong nga ilehitimo nga rehimen Marcos, nagtinguha siya nga pangunahan ang KRPIN sa pagsolbar sa mga problema kag mga kahuyangan nga nakasablag sa rebolusyonaryong kahublagan sa Negros nga lubos mapa-nginbabawan ang atake sang kaaway kag pataason ang halintang sang inaway banwa sa isla.

Si Ka Cocoy ang mapainubuson kag masinadyahon nga kaupod, masami nga nagalibot sa kampo para mangita sang tugalpo kag layaw nga uhong para makaon. May yara siya sang kinaiya nga pagkapalalahog samtang nagahuna-huna man sa kabudlayan sang mga kaupod. Bukas siya kag tampad, maukod sa pagduso sang husto nga ideolohikal, pampulitika kag organisasyonal nga linya kon kinahanglan. Maayo siya sa kritikal nga kinaiya sa pagtuon sang teorya. Nagapaninguha siya nga makigbahin sa pagpraktika sang rebolusyonaryong hilikuton ilabi na sa pagbulig nga malubad ang krusyal nga mga hambalanon nga, kung indi malubad, makahatag sang kabudlayan sa dalayon.

Magagahin siya sang oras kag pasensya sa pagbahin sang iya rebolusyonaryo nga inagihan sa mga lamharon nga mga kadre kag tudluan sila bahin sa Marxista nga pilosopiya. Sa pihak sang kaabanse sa edad, wala nakapaluya kay Ka Cocoy ang mga sakripisyo kag kabudlayan. Sa mabudlay nga tion, nangin giya siya sang rebolusyonaryo nga optimismo; nagapahanumdom sa mga kaupod nga dapat handa sa opensiba, nga permi kuhaon ang inisyatiba kag mangin mahinalungon sa pagbasa sa kahimtangan agud mapat-od ang pag-angkon sang kadalag-an.

Tubtob sa ulihi niya nga ginhawa, isa ka rebolusyonaryo si Ka Cocoy. Isa siya ka Marxista nga ginkabuhi ang ginahambal nga bug-os tagipusuon nga ihalad ang kabuhi sa pag-alagad sa pumuluyo—ilabi na ang mga mangunguma kag mamumugon sa uma sa Negros—nga gin-updan niya para hibaluon ang ila kabudlayan, makigbato upod sa ila kag pangunahan sila agud maangkon ang katilingban nga may matuod nga kahilwayan kag makatarunganon kag pangmalawigon nga kalinong.

Mahimo nga napatay ang lawas ni Rogelio Posadas apang ginbilin niya ang buhi nga legasiya sang halangdon nga mga kadalag-an kag leksyon nga magagiya sa bag-o nga henerasyon sang mga rebolusyonaryong Negrosason paano isulong ang pungsodnon demokratiko nga rebolusyon. Ginpasa niya sa lamharon nga mga kadre ang husto nga panindugan, panan-awan kag pamaagi sa pag-atubang sa komplikado kag mabug-at nga mga pangkatilingban nga kamatuoran sang pungsod, sang kasaysayan kag sang paghimakas sang pumuluyo. Ang iya nga kabuhi isa ka libro sang dungganon nga mga estorya kon ano ang pagpalangga kag paano palanggaon ang pumuluyong Pilipino. Puno sa diwa ni Ka Cocoy, liwat nga mapaslaw sang mga Negrosanon ang lutaw nga handum sang kaaway nga wasakon ang NPA sa Negros kag, sa proseso, mapasaglab kag mapalapta ang kalayo sang inaway banwa sa isla!

Taas kamao para kay Ka Rogelio Posadas! Subli-on ang iya rebolusyonaryo nga optimismo sa pag-agaw sa inisyatiba agud mapat-od ang kadalag-an sang inaway banwa sa isla sang Negros!