Archive of CPP Negros Island Regional Committee

Ipatuman ang kahublagan panadlong! Manikasog para mapasulong ang inaway banwa sa isla sang Negros!
March 29, 2024 | Communist Party of the Philippines | CPP Negros Island Regional Committee |

Pareho sang kasingkal sang init sang El Niño phenomenon subong, ang Komiteng Rehiyunal sang Partido sa Isla sang Negros (KRPIN) nagatanyag sang iya mainit kag rebolusyonaryong pagpanamyaw kag taas inumol nga pagsaludo sa tanan nga mga Pulang kumander kag hangaway sa idalum sang Apolinario Gatmaitan Command-New People’s Army Negros Island Regional Operations Command (AGC-NPA), subong […]

Atubangan sa nagkagrabeng krisis ug pasistang kabangis, iisa ang Pulang bandera sa pagsukol ug padilaabon ang armadong rebolusyon!
December 26, 2023 | Communist Party of the Philippines | CPP Negros Island Regional Committee | CPP North Negros Party Committee |

Sa okasyon sa ika-55 ka tuig nga anibersaryo sa subling pagtukod sa Partido Komunista sa Pilipinas (PKP), kami, sa Komite sa Partido sa Larangang Gerilya sa Northern Negros nagpaabot sa among pinaka-militante nga rebolusyonaryong pagtimbaya sa tanang membro ug kadre sa Partido sa mga sanga ug komite sa Partido sa lokalidad ug sa mga yunit […]

Taas kamao para kay Ka Rogelio Posadas! Subli-on ang iya rebolusyonaryo nga optimismo sa pag-agaw sa inisyatiba agud mapat-od ang kadalag-an sang inaway banwa sa isla sang Negros!
July 20, 2023 | Communist Party of the Philippines | CPP Negros Island Regional Committee |

“Ang kasaysayan sang panghimulos nagahambal nga indi ini magbiya sa entablado sang kasaysayan sang iya nga kagustohan. Kinahanglan ini wasakon paagi sa demokratiko-rebolusyonaryong kahublagan sang pumuluyo.” – Ka Rogelio Posadas Ang Komiteng Rehiyunal sang Partido sa Isla sang Negros (KRPIN) upod ang bug-os nga katapuan sang Partido, ang mga Pulang kumander kag hangaway sang New […]

Raise our fist high for Ka Rogelio Posadas! Succeed his revolutionary optimism in seizing the initiative to ensure the victory of the people’s war on Negros Island!
July 20, 2023 | Communist Party of the Philippines | CPP Negros Island Regional Committee |

“The history of exploitation says that it will not abandon the stage of history of its own volition. It needs to be destroyed by the democratic-revolutionary movement of the people.” – Ka Rogelio Posadas The Negros Island Regional Party Committee (NIRPC) with the entire membership of the Party, the Red commanders and fighters of the […]

Militarization in Negros leads to 55 HRV cases in Q1
April 27, 2023 | Communist Party of the Philippines | CPP Negros Island Regional Committee | Ang Paghimakas | Frances Fernandez | Editor-in-Chief |

DOWNLOADCommunist Party of the Philippines (CPP)-Negros newsletter Ang Paghimakas published a special report today tackling militarization and the human rights situation on the island in the first quarter of the year. It gave details on 55 cases of human rights violations on the island within the first quarter of the year that affected not less […]

CPP Negros newsletter celebrates golden anniversary
March 22, 2023 | Ang Paghimakas |

Communist Party of the Philippines (CPP)-Negros calls for the proliferation of cultural and propaganda groups and cultural work amid heightened repression and suppression as its regional publication, Ang Paghimakas, celebrates its 50th anniversary. Ang Paghimakas was first published a few months after the declaration of martial law in September 1972 which, according to CPP Negros, […]

Ericson Acosta, modern-day Bonifacio – CPP Negros
March 03, 2023 | Communist Party of the Philippines | CPP Negros Island Regional Committee | Ang Paghimakas |

Ericson Acosta was a champion of the cause of peasants and farm workers on Negros Island, according to the tribute statement released recently by the Negros Island Regional Party Committee of the Communist Party of the Philippines (NIRPC/CPP Negros). CPP Negros called Acosta a modern-day Bonifacio. “We regard him in high esteem as he joins […]

Negrosanons suffer gravely under current US-Marcos regime–CPP Negros
February 19, 2023 | Communist Party of the Philippines | CPP Negros Island Regional Committee | Ang Paghimakas |

Communist Party of the Philippines (CPP)-Negros said that neoliberal dictates implemented by the US-Marcos regime such as sugar importation, and land use and crop conversion seriously affected farmers and sugar workers on the island. Its statement was released on Wednesday, through its newsletter Ang Paghimakas (The Struggle). “Big comprador-landlords monopolizing thousands of hectares of sugarcane […]

CPP leading rev movement in Negros
February 18, 2023 | Communist Party of the Philippines | CPP Negros Island Regional Committee | Ang Paghimakas |

Communist Party of the Philippines’ Negros Island Regional Party Committee (NIRPC or CPP Negros) gave a situationer on the revolutionary movement in Negros in its statement for the 54th anniversary of the CPP released on Wednesday, through its newsletter Ang Paghimakas (The Struggle). It stressed the need to confront intense and sustained enemy attacks and […]

CPP Negros pays tribute to NPA spox in latest Ang Paghimakas issue
November 22, 2022 | Communist Party of the Philippines | CPP Negros Island Regional Committee | Ang Paghimakas |

The Communist Party of the Philippines’ Negros Island Regional Party Committee (CPP Negros) offered its “firmest red salute” to Ka Juanito Magbanua whom it called a “hero of the Negrosanon and Filipino people” and “inspiration in the fight for national liberation and social emancipation.” Romeo Nanta, 64 years old, well-known for his nom de guerre […]