Tinatanaw na mas malalaking pakikibaka laban sa rehimeng US-Marcos sa darating na taon

Ang artikulong ito ay may salin sa English

Ipinapaabot ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) ang rebolusyonaryong pagbati sa malawak na masa ng mamamayang Pilipino at lahat ng mga api at pinagsasamantalahang mga mamamayan sa buong mundo sa pagpasok sa bagong taon na 2024 na puno ng ibayong determinasyon na makibaka para sa kanilang pang-ekonomya at pampuliktikang karapatan at isulong ang kanilang adhikain para sa pambansa at demokratikong paglaya.

Ilampung milyong Pilipinong manggagawa, magasaka, at masang malaproletaryado, mga petiburgesya at pambansang burgesya sa Pilipinas ang nagdurusa sa lumulubhang sosyo-ekonomikong mga kundisyon at pampulitikang panunupil sa ilalim ng rehimeng US-Marcos.

Nagtapos ang nakaraang taon na isinusulong ng ilampung libong mga opereytor at drayber ng dyip ang kanilang buhay-at-kamatayang laban para ipagtanggol ang kanilang mga buhay at kabuhayan sa harap ng pagmamatigas ng rehimeng Marcos na i-phaseout ang mga dyip sang-ayon sa patakarang dikta ng imperyalista.

Ang kamakailang mga welga at demonstrasyong masa ay senyal ng mas malalaking pakikibakang masa ng iba’t ibang demokratikong sektor sa darating na taon sa harap ng lumulubhang mga kundisyong sosyo-ekonomiko. Higit silang nagiging determinado na labanan ang rehimeng Marcos at ang anti-mamamayan at mapang-aping mga patakaran at ang napakalaking korapsyon nito.

Sa harap ng pangangayupapa ng rehimeng Marcos sa mga dikta ng militar ng US, lalong aalingawngaw sa darating na mga buwan ang panawagan ng mamamayang Pilipino na buwagin ang lahat ng base militar at pasilidad ng US, at wakasan ang militarisasyon sa South China Sea ng imperyalistang US at China. Ang kahingian para sa pagpapalaya ng mga bilanggong pulitikal at ang pagwawakas sa kampanya ng estado sa ekstra-hudisyal na pagpaslang, pagdukot at iligal na detensyon, tortyur, aerial bombing at panganganyon ay patuloy na igigiit ng dumaraming mga sektor.

Sa pagsalubong natin sa bagong taon, ipinaaabot ng Partido at lahat ng mga pwersang rebolusyonaryo sa Pilipinas ang pakikiisa sa mamamayang Palestino sa kanilang nagpapatuloy na paglaban sa Zionistang henosidyo ng estado ng Israel na suportado ng US. Nakikipagkaisa at nakikipagkapit-bisig rin kami sa mga pakikibakang masa ng milun-milyong manggagawa, magsasaka at iba pang aping mamamayan sa buong daigdig na nagbabangon para ipagtanggol ang kanilang mga karapatan at isulong ang kanilang mga mithiin para sa kalayaan at sosyalismo.

Sa darating na taon, patuloy na pamumunuan ng Partido ang Bagong Hukbong Bayan sa pagsusulong ng rebolusyonaryong armadong pakikibaka sa paglulunsad ng masaklaw at maigting na pakikidigmang gerilya sa batayan na papalawak at papalalim na baseng masa. Determinado ang BHB na bumawi mula sa mga pagkatalo nito at muling itatag ang baseng masa sa pagpapalakas ng ugnay nito sa masang magsasaka at pagtuwang sa paglulunsad ng malawakang mga pakikibang antipyudal, at pagtatanggol sa kanila laban sa pasistang mga pwersa ng estado.

Determinado ang Partido na pangibabawan ang lahat ng mga pagsubok sa panahong naglulunsad ito ng kampanya para iwasto ang mga pagkakamali at komprehensibong palakasin ang hanay nito sa pamamagitan ng Marxista-Leninista-Maoistang kilusang pag-aaral, kampanya sa panlipunang pagsisiyasat, paglalagom at pagpuna sa sarili. Tumatanaw tayo sa darating na taon habang pinangingibabawan ng Partido ang lahat ng mga balakid at isinusulong ang demokratikong rebolusyong bayan.

Tinatanaw na mas malalaking pakikibaka laban sa rehimeng US-Marcos sa darating na taon