Tutulan at labanan ang tumitinding militarisasyon at presensya militar ng US sa Cagayan Valley

, ,
Ang artikulong ito ay may salin sa Iloco

Talagang sinagadsagad na ni Marcos Jr ang pangangayupapa nito sa imperyalismong US at hinahayaang makaladkad ang Pilipinas at mga Pilipino sa gyera ng US at China. Kamakailan lamang ay nagpasaring si Xi Jinping sa posibilidad ng “military conflict” sa karagatan, na ginatungan naman ng rehimen kahit pa nangangahulugan ito ng kapahamakan sa mamamayang Pilipino.

Noong Marso 11, inanunsyo ni Gov. Marilou Cayco na mayroon na namang itatayong imprastraktura militar sa Batanes sa tabing ng “civilian sea port.” Hiwalay pa ito sa dati nang naval station sa Mavulis Island, para raw “may mapupuntahan ang mga Pilipinong nasa Taiwan kung sakaling pumutok ang krisis.” Magsisimula ang konstruksyon ng nasabing pantalan na popondohan at mismong US ang gagawa sa darating na Abril bilang bahagi ng US-PH Balikatan exercises. Panlilinlang pa ng Philippine Navy, magagamit daw ito ng mga lokal na mangingisda doon gayundin ng mga tropa ng AFP sa mga ilulunsad na humanitarian assistance and disaster response sa panahon ng mga kalamidad. Ang masahol pa, hindi lang ito sa hilagang Luzon bagkus ay sa ibang mga bahagi rin ng bansa na pinaglulunsaran ng Balikatan.

Sa mga pagngangawang ito, isa lang ang malinaw at totoo: bahagi ito ng “first island chain” o estratehiya ng US na palibutan ng US sa China. Tahasang ginagamit ng US ang Pilipinas para sa girian nito sa China sa isyu ng Taiwan at sa pamamagitan ng AFP, ikinokondisyon at ihinahanda na sila para sa gyera. Kasinungalingan ang proklamasyon ng AFP na hindi gagamitin ng mga sundalong Amerikano ang gagawing imprastraktura sa oras na matapos ang konstruksyon. Maghihimpil nga sila sa mga EDCA site na pera ng taumbayan ang nagpondo, mas lalo na kapag nanggaling mismo sa sarili nilang bulsa.

Estratehikong lugar ang Batanes o ang hilagang Luzon sa kabuuan dahil ito ay “choke point” ng China sakaling papasok ng Pilipinas. Kung tutuusin, ginagawang base militar ng US ang buong bansa at target board naman sa mga kalaban nito. Simula nang maupo sa poder si Marcos Jr, lalong sumahol ang dati nang matinding militarisasyon sa buong Cagayan Valley hanggang sa mga maliliit na isla. Maliban sa tatlong bagong EDCA site sa rehiyon na naidagdag noong 2023, sinundan ito ng pagtatayo ng kampo sa Calayan Island, Cagayan na isa rin sa kadalasang pinaglulunsaran ng Balikatan. Mula nang matukoy ang Mavulis Island bilang isa sa mga benyu para sa Balikatan ngayong taon, militarisado na ang lugar at kasalukayan ang pagrerekrut sa mga lokal bilang army reservists.

Mapanganib ito sa mga mamamayan, lalo na sa mga taga-Cagayan Valley na siyang nasa bungad ng China at Taiwan. Tulad ng ginagawa sa ibang bahagi ng bansa, maliwanag na ginagawa ng US ang mga Pilipino na pambala ng kanyon at piyon nito para muling igiit ang hegemonya nito sa mundo. Paraan ito ng US upang hamunin at udyukan ang China, nang sa gayon ay maikatwiran niya ang pamamalagi sa bansa at paglulunsad ng gera.

Ngunit walang kinalaman ang Pilipinas sa girian ng US at China, gayundin na hindi interes ng mamamayang Pilipino ang pagpasok sa inter-imperyalistang gera. Pero dahil neokolonya ng US ang Pilipiinas, nakakaladkad ang bansa sa mga digmaan ng US. Dahil sa mga di-pantay na kasunduan tulad ng Mutual Defense Treat (MDT), naob-obliga ang Pilipinas na maging sunud-sunuran dahil “kung sino man ang kalaban ng US ay kalaban ng Pilipinas.” Tulad na lamang ng gerang agresyon ng US sa Vietnam, Korea, at Iraq kung saan nagpadala ng mga sundalong Pilipino bilang dagdag na pwersa ng Amerika, kahit na hindi naman sila kalaban ng Pilipinas.

Gayundin ang EDCA at VFA na nagpapahintulot sa mga tropa at gamit-pandigma ng US na pumasok sa bansa. Maliban dito, ang mga alyansa-militar na pinamumunuan ng US tulad ng NATO, QUAD, at AUKUS ay kabilang sa mga nahihila sa gera ng US tulad ng France, UK, Canada, Germany, Australia Korea, at Japan.

Dapat buuin ang pinakamalawak na nagkakaisang prente para tutulan at labanan ang ginagawa ng rehimeng US-Marcos Jr na militarisasyon ng mga sundalong Amerikano at na tuta nitong AFP. Kapahamakan at banta ito sa buhay at kalayaan ng mamamayang Pilipino. Dapat na igiit at ipagtanggol ang soberanya ng bansa at ibasura ang lahat ng di-pantay na kasunduan sa pagitan ng US at Pilipinas dahil ito ang nagbibigay sa mga militar ng US ng ekstra-teritoryal na akses at karapatan sa mga soberanong teritoryo ng bansa–kalupaan, karagatan, maging ang himpapawid.

Sinasamantala lamang ng US ang hype laban sa ginagawa ng China sa West Philippine Sea upang igiit ang sarili nitong interes. Hangga’t nakatali ang Pilipiinas sa US, walang kakayahan ang bansa na magdesisyon para sa sarili at magpasya para sa sariling ekonomya, pulitika, militar at sa pakikipag-ugnayan sa ibang mga bansa.

Sa isang panig, pagkakataon din para sa buong rebolusyonaryong kilusan para ang imperyalistang gera ay ibaling sa rebolusyonaryong armadong paglaban para makamit ang tunay na panlipunang paglaya at pambansang demokrasya.

Tutulan at labanan ang tumitinding militarisasyon at presensya militar ng US sa Cagayan Valley