Archive of Cagayan Valley

Pinakamataas na pagpupugay at Pulang saludo kay Kadua Daloy, martir ng rebolusyong Pilipino!
February 27, 2024 | Communist Party of the Philippines | CPP Cagayan Provincial Committee |

“Ang katapangan hanggang sa huling hininga ang bumubuhay sa isang martir, higit pa sa kanyang kamatayan.” Naghihinagpis ang buong rebolusyonaryong pwersa, mga kasama, mga kaibigan, mga magsasaka at pambansang minorya sa pagpanaw ng isang tapat at tunay na komunista. Malaking kawalan sa buong rebolusyonaryong lakas ang pagkawala ni Kasamang Gerald Lerio Paredog o mas kilala […]

Patibkeren ti kolektibo a pigsa ti masa! Gubat ti umili, saan a chacha!
February 25, 2024 | NDF-Cagayan Valley | Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid-Cagayan Valley |

Makaapleng ti tagari ken rinnikiar iti agturturay a dasig kanaig iti panaginnagaw iti bileg ken poder, kasta met ti panangbaliw iti reaksyonaryo a konstitusyon (charter change wenno chacha) iti linged ti ubbaw a People’s Initiative tapno ikkan ti dakdakkel a wayawaya dagiti ganggannaet a negosyante a naan-anay a maakses ken matagikua dagiti nainsigudan a kinabakang, […]

Tubngaren ken supiaten ti gandat a Balikatan sadiay Mavulis Islands
February 06, 2024 | New People's Army | Cagayan Valley Regional Operational Command (Fortunato Camus Command) | Guillermo Alcala | Spokesperson |

Agdadata a panangibaddek iti nailian a soberanya ken lalo a panangparangguyod iti Pilipinas iti gerra ti nagbaetan ti imperyalismo a US ken China iti nabiit a panagsarungkar da Northern Luzon Command (Nolcom) Commander Lt. Gen. Fernyl Buca idiay pinakamurdong nga isla ti Batanes idi Enero 30 tapno inspeksyunen dagiti naval detachment sadiay para iti “kadakkelan […]