Ulat sa mamamayang Masbatenyo: Panibagong mga tagumpay sa ating ilang-dekadang rebolusyonaryong armadong paglaban!

,

Matagumpay ang ating armadong kampanya ngayong Marso, mga kababayan! Dalawampu ang napatay na militar, pulis at CAFGU sa mga isinagawang taktikal na opensiba ng mga kasama mula Marso 22 sa iba’t ibang bayan sa ating prubinsya.

Inambush ng mga kasama ang mga nag-ooperasyong militar at pulis sa Brgy. Gaid, Dimasalang at Brgy. Locso-an, Placer. Pinasabugan natin ang kampo ng CAFGU at Army sa Brgy. Manlut-Od noong Marso 24. Hindi rin pinalampas ng Hukbo ang mga pulis na inatasan ni Marcos na maghasik ng terorismo sa eskwelahan kung saan pinasabugan ng mga kasama ang konboy ng pulis sa Brgy. Marcella, bayan ng Uson.

Bakit natin ilinunsad ang mga taktikal na opensibang ito? Ito ay dahil nais nating ipakita sa kaaway na handa tayong lumaban at panagutin sila sa walang kaparis na pang-aapi’t pagsasamantalang dinanas natin sa kamay nila.

Marami tayong napagtagumpayan sa mga ilinunsad na armadong aksyon ng Hukbo ngayong Marso. Una, matagumpay nating binulabog ang kanilang pakanang maglunsad ng malaking operasyong militar. Napatunayan din nating bahag ang buntot ng mga asal-halimaw na militar at pulis. Binasag natin ang hibang na ilusyong nagtatagumpay sila sa paghaharing militar sa Masbate.

Lahat ng ito ay bahagi ng ating kampanya upang parusahan ang mga berdugo at teroristang AFP-PNP-CAFGU dahil sa kanilang mga pasistang krimen. Patuloy tayong nagkakamit ng hustisya mula sa kanilang malawakang pananakot, sapilitang pagpapasurender, pagsasamantala sa kababaihan, laganap na pagsira sa kabuhayan, pagwasak sa mga organisasyong masa at maramihang pagpatay sa mga sibilyan.

Matagumpay din nating binigyan ng babala ang rehimeng Marcos – Duterte at kasabwat na mga mandarambong tulad ng Filminera, Empark, mga malalaking rantsero’t iba pang lokal na naghaharing-uri na itigil ang pang-aagaw ng lupa at pagdambong sa ating likas na yaman.

Siyempre, tuso ang kaaway. Taktika nilang maghasik ng teror at ibintang ito sa kilusan. Sa takot na maambus muli ng mga kasama, sinalakay at ginawang human shield ng kaaway ang mga eskwelahan at nagpakalat ng mga peke at “Maritess” na mga balitang puntirya umano ng mga kasama na atakehin ang mga sibilyang pasilidad. Nagkalat sila ngayon sa mga eskwelahan upang siraan ang kilusan.

Tiyak ding gagamitin ng rehimeng Bongbong Marcos at Sara Duterte ang mga tagumpay natin sa Marso upang itulak ang kanilang adyendang militar at bigyang-matwid ang pagpapatindi ng kanilang gera kontra mamamayan.

Pilit nilang pinagtatakpan ang malaking kabiguan sa paninira at pagpapalabas na terorismo ang makatarungan nating pag-aarmas. Higit sa lahat, desperado silang lunurin kayo sa takot upang mailayo kayo sa pagsuporta sa armadong pakikibaka.

Subalit sa ilang dekada nang pagsusulong ng armadong pakikibaka sa Masbate, kayo mismo ang makapagpapatunay na wasto, makatao, makatarungan at kinakailangan ang ilinulunsad nating rebolusyonaryong digma. Ang kasaysayan ng Masbate ay kasaysayan ng rebolusyonaryong paglaban ng mamamayang Masbatenyo.

Makatao ang ilinulunsad nating digmang bayan dahil nakasalalay ito sa paglahok at pagkilos ng lahat upang ibagsak ang mapagsamantala at mapang-aping sistema. Likas nitong katangian ang pagsaalang-alang sa kapakanan at interes ng mamamayan sa lahat ng sandali. Halimbawa, sa naganap na labanan sa Villahermosa, pinigilan ng mga kasama ang militar sa patuloy na pagpapaputok sa eskwelahan.

Patunay ang mga naabot na tagumpay ng digmang bayan sa prubinsya sa pagiging makatarungan nito. Sa pagsusulong ng rebolusyong agraryo, nabawi ng mga magsasaka ang lupa mula sa mga panginoong maylupang rantsero. Mula sa ating rebolusyonaryong pagkakaisa, naitayo natin ang binhi ng sariling mga rebolusyonaryong “gubyerno sa bukid” na kumontra sa kurakot, papet at kontra-mamamayang reaksyunaryong gubyerno. Lahat ng tagumpay na ito ay nakasandig sa lakas ng ating New People’s Army at armadong pakikibaka laban sa armadong pang-aapi at pagsasamantala.

Sa katunayan, naipakita natin sa rehimeng Marcos – Duterte na nananatiling malakas ang ating rebolusyonaryong pagkakaisa at determinasyong isulong ang digmang bayan. Handa nating alisin ang takot at palitan ito ng rebolusyonaryong paglaban! Nangangamba ngayon ang Filminera, Empark mga malalaking rantsero at iba pang naghahari-harian sa prubinsya sa ating lakas!

Mas maraming Masbatenyo para sa digmang bayan! Ipagpatuloy natin ang armadong paglaban sa nagpapatuloy na atakeng militar at neoliberal sa ating lupa, kabuhayan, karapatan at buhay!

Isulong ang pakikidigmang gerilya ng mamamayan! Lahat ng pwedeng sandata ay gamitin laban sa kaaway! Kailangan natin ng mas maraming boluntir na mag-uulat sa kilos at pinagtataguan ng kaaway, look-out sa mga dumadaang tropa at intel sa kanilang mga plano. Kailangan natin ng mga boluntir para agawan ng armas ang kaaway! Nananawagan kami sa mga milisyang bayan na sumabay sa mga aksyong gerilya ng Hukbo! Nanawagan din kami sa mga kasapi ng CAFGU na nagngangalit sa kanilang mga upisyal na ipagpatuloy ang pagtulong sa Hukbo tulad ng kanilang ginawang pagtulong sa Brgy. Manlut-Od.

Panata ng Hukbo na paigtingin ang armadong paglaban. Targetin natin ng ambush at demolisyon ang mga nahihiwalay na tropa at detatsment ng kaaway. Agawan ng armas laluna ang mga lasing at tutulug-tulog. Pasabugan sila ng command detonated explosive at hagisan ng granada. Isabotahe ang kanilang mga plano at operasyon. Parusahan ang mga pinakapusakal at kriminal sa kanilang hanay. Patawan ng aksyon ang mga mapaminsalang mina, ekoturismo, rantso at iba pang pakana upang agawan ng lupa at kabuhayan ang magsasaka.

Gawing inspirasyon ang armadong paglaban ng Hukbo upang isulong ang ating mga pakikibaka. Itaas ang presyo ng ating produkto! Labanan natin ang pang-aagaw ng lupa! Tutulan ang ekspansyon ng mapaminsalang Filminera, Empark at paglawak ng mga rantso!

Paghandaan ang ganting atake ng kaaway. Depensahan ang inyong mga komunidad. Ilantad ang mga abusong militar. Labanan ang pananalakay at panghihimasok nila sa ating mga eskwelahan, hospital, simbahan at pamayanan. Magprotesta!

Higit sa lahat, nananawagan ang NPA – Masbate sa sinumang 18 taong gulang pataas, may malusog na isip at pangangatawan, may masidhing pagnanais na magsilbi sa sambayanan, na sumapi sa New People’s Army at lumahok sa rebolusyonaryong digma!##

Ulat sa mamamayang Masbatenyo: Panibagong mga tagumpay sa ating ilang-dekadang rebolusyonaryong armadong paglaban!