Uring manggagawa, pamunuan ang rebolusyon para ibagsak ang imperyalismo!


Nagbibigay-pugay ang Melito Glor Command (MGC)-New Peoples Army Southern Tagalog sa uring manggagawa sa ika-120 taon ng Pandaigdigang Araw ng Paggawa. Kinikilala ng MGC ang makauring papel ng manggagawa bilang hukbong mapagpalaya ng malawak na inaapi at pinagsasamantalahang mamamayan. Ang uring manggagawa, sa pamamagitan ng Communist Party of the Philippines, ang namumuno sa demokratikong rebolusyong bayan. Sa paglahok nila sa rebolusyon, walang mawawala sa kanila kundi ang mga tanikala ng pagkaalipin.

Ang imperyalismo ang ugat ng pambubusabos sa uring manggagawa. Ang pagkaganid ng imperyalismo sa super tubo at pribadong pag-angkin sa yaman ang nagtutulak sa buong daigdig sa pamalagiang krisis. Isang kabalintunaan na lumilikha ang uring manggagawa ng yaman subalit labis siyang naghihirap. Itinali ng kapitalista ang lakas-paggawa ng manggagawa sa napakababang sahod at ipinataw sa kanya ang mga patakarang mapang-alipin.

Sa tulak ng imperyalismo, ipinataw ng papet na lokal na naghaharing uri sa Pilipinas ang mga neoliberal na patakaran laban sa masang manggagawa. Ipinatupad ang mga iskemang kontraktwalisasyon, two-tiered wage system, mababang sahod, pagkakait ng benepisyo at iba pa. Inaalis nito ang anumang probisyon na magbibigay seguridad sa trabaho ng mga manggagawa at iba pa upang makapagkamal ng tubo ang mga kapitalista at pigain ang lakas paggawa ng mga manggagawa. Ipinatupad ang labor export policy upang ilako ang mga manggagawang Pilipino sa mga dayuhang bansa.

Dinaranas ng milyun-milyong manggagawa at mala-manggagawa sa Timog Katagalugan ang napakababa at hindi nakabubuhay na sahod, kawalan ng mga benepisyo, mahirap na kundisyon sa paggawa, kawalan ng seguridad sa trabaho, pagsikil sa karapatang mag-unyon at panunupil. Ipinataw sa rehiyon ang magkakaibang arawang minimum na sahod mula P355 sa MIMAROPA hanggang P470 sa piling engklabo at empresa sa CALABARZON. Samantala, nagmumula sa CALABARZON ang 15.9% ng 12 milyong overseas Filipino workers sa bansa.

Tusong niluluto pa ng gubyernong Marcos-Duterte ang charter change (cha-cha) na magpapahintulot ng 100% pag-aari ng mga dayuhang kapitalista sa likas na yaman ng Pilipinas at higit na magpapalala sa neoliberal na patakarang sisiil sa karapatan ng mga manggagawa. Lalo nitong itatali ang sektor ng paggawa sa pangmatagalang kaapihan at pambubusabos. Walang pananagutan ang mga dayuhang kapitalista sa pagpapahirap at paglabag sa karapatan ng manggagawang Pilipino alang-alang sa ipapasok na dayuhang pamumuhunan.

Habang pinahihirapan ang mga manggagawa, sinusupil ng estado ang makatarungan nilang paglaban. Karaniwang nire-red-tag, dinadakip at pinapaslang ang mga lider manggagawa at mga kasapi ng unyon. Kabilang sa mga biktima ang mga lider manggagawang si Manny Asuncion na isa sa mga pinaslang sa Bloody Sunday Massacre noong Marso 7, 2021 at Dandy Miguel na pinaslang noong Marso 28, 2021. Ang pasistang pang-aatake ng estado sa uring manggagawa ay nakabalangkas sa whole-of-nation approach na nakaayon sa US Counter Insurgency Guide.

Ang kasakiman ng imperyalismo sa tubo ang motibo sa likod ng karahasang inihahasik nito sa daigdig. Nag-aagawan ang mga imperyalistang bansa sa kontrol sa kapital at mga teritoryo sa daigdig. Kung kaya’t laging kakambal ng imperyalismo ang gera. Saksi ang daigdig sa mga gera ng imperyalismo na World War I at World War II. Higit nitong pinagdurusa ang uring manggagawa at mga mamamayan sa kabi-kabilang pamamaslang, kagutuman, kawalan ng trabaho at kakulangan sa pagkain.

Nararanasan ngayon ng masang anakpawis ang labis na kahirapan na pinalala ng mga pakanang sangsyon at epekto sa ekonomya ng proxy war ng US-NATO at Russia sa Ukraine. Lumalala pa ang krisis sa pandaigdigang suplay. Sumirit ang presyo ng langis, nanganganib ang suplay ng butil, mga sangkap sa fertilizer at iba pang pangangailangan ng mamamayan. Ngayon naman, niluluto ng US ang isang inter-imperyalista o proxy war sa Asia Pacific sa pang-uupat nito sa sigalot sa pagitan ng China at Taiwan at pagdadawit sa Pilipinas gamit ang usapin sa West Philippine Sea. Itinakda ng US na kabilang sa first island chain ang Pilipinas sa plano nitong gera laban sa China.

Ang sumisidhing krisis at ang rurok ng pagkabulok ng imperyalismo ay nagtutulak dito na maging mas mabangis subalit ginagawa nitong paborable ang kalagayan upang lumaban ang mamamayan. Pumuputok ang mga welgang bayan maging sa loob ng mga imperyalistang bansa. Ilan sa mga ito ang welga ng mga manggagawa ng kumpanyang Amazon na isa sa pinakamalaking kumpanya sa computer sa daigdig; welga ng mga nars at guro sa US at UK at welga ng mga manggagawa sa riles sa US at UK at pangmasang demonstrasyon ng mamamayan ng France para ipaglaban ang kanilang pensyon. Tinututulan at nilalabanan din nila ang imperyalistang agresyon sa daigdig.

Nararapat makipagkaisa ang manggagawang Pilipino sa lahat ng mga manggagawa at mamamayang inaapi at pinagsasamantalahan sa daigdig. Dapat palakasin ang kilusang paggawa sa Pilipinas. Iputok ang mga welgang manggagawa at iba pang paglaban ng mamamayan. Igiit ang pagpapataas ng sahod, regularisasyon, paggagawad ng benepisyo at iba pa. Tutulan at labanan ang mga neoliberal na polisiya ng estado. Makipagkapit-bisig sa mga magsasaka, petiburgesya at iba pang uri at sektor na pinagsasamantalahan at inaapi para igiit ang karapatan sa paggawa at labanan ang panghihimasok ng imperyalistang China at pang-uupat ng gera ng imperyalismong US sa Asia Pacific.

Ganap lamang na makakamit ng mga manggagawa ang kanilang karapatan sa landas ng DRB na may sosyalistang perspektiba. Kasabay ng pagmumulat, pag-oorganisa at pagpapakilos sa mga manggagawa, nararapat na itaas ang kanilang pang-ideolohiyang pananaw alinsunod sa kanilang makauring interes. Patuloy na palakasin ang Partido sa pagpapaloob ng dumaraming bilang ng manggagawa.

Sa gitna ng tumitinding pasismo at inter-imperyalistang gerang agresyon, higit na nararapat na pasiglahin ng uring manggagawa ang kanilang suporta sa armadong pakikibaka. Bukas ang mga larangang gerilya sa rehiyon para sa mga manggagawang handang humawak ng armas para ipaglaban ang pambansang kalayaan at demokrasya.

Mabuhay ang uring manggagawa!
Sumapi sa NPA!
Labanan ang imperyalistang agresyon, ipagwagi ang digmang bayan!#

Uring manggagawa, pamunuan ang rebolusyon para ibagsak ang imperyalismo!