Wala sang untat-lupok kundi aktibo nga awayon kag paslawon ang kampanya sang armadong pagpamigos sang AFP

,

Nangin masinulob-on ang bilog nga pwersa sang Apolinario Gatmaitan Command-New People’s Army Negros Island (AGC-NPA) kag tanan nga rebolusyonaryo nga pwersa sa isla sang Negros sang brutal nga ginpatay sang mga manug-ihaw sang 94th Infantry Brigade, Philippine Army si Ka Juanito Magbanua (Romeo Nanta). Siya ang nagligad nga isganan nga tigpamaba sang AGC-NPA halin 2010 nga nagbuyagyag, naghamulag kag nag-atubang paagi sa baylohanay sang pahayag sa mga panatiko kag manug-torse sang kamatuoran sang mga nagliligad nga rehimen. Ginpaathag man niya sa mga Negrosanon ang ila nga mga pag-antus nga naka-ugat sa mga sandigan nga problema sa sosyedad Pilipino—imperyalismong US, pyudalismo kag burukrata kapitalismo—nga tuman ka athagon sa monocrop nga ekonomiya sang kalamay sa Negros.

Sa masobra isa ka dekada, nangin tingog si Ka Juaning sang masang pigos kag ginhimuslan sa Negros. Segurado nga maghinulsol ang kaaway sa ila ginhimo kay Ka Juaning, tungod sa ila pagpatay sa isa ka rebolusyonaryo nabun-ag ang madamu nga magbulos sa iya.

Sa mga Pulang kumander kag hangaway idalum sang AGC-NPA, mga rebolusyonaryo nga pwersa sa Negros kag sa masang Negrosanon, mag-alagad sa inyo ang bag-o nga tigpamaba sang AGC-NPA nga si Ka Maoche Legislador nga magpadayon sa legasiya ni Ka Juanito Magbanua kag sa mga nauna pa nga mga rebolusyonaryo nga kumander-propagandista kaangay ni Ka Danilo “Maoche” Bertolano sa panahon sang ikaduha nga dungganon nga kahublagan panadlong. Subongman, mangin mapangahason sa rebolusyonaryong hilikuton bilang tigpamaba sang rehiyonal nga kumand sa operasyon sang NPA sa Negros pareho ni Ka Edmundo “Pendong” Legislador nga nagbaton sa hangkat nga matukod ang NPA sa Negros sadtong 1973.

Sa tunga sang nagasingki nga kontrarebolusyonaryo nga kampanya sang rehimen US-Marcos II nga nagdala sang grabe nga kahalitan sa pumuluyo sa Negros, handa ang NPA sa Negros nga mag-atubang sa padayon nga atake sang tropang pangkombat sang AFP sa mga komunidad sang mangunguma kag pungsodnon nga minorya.

Idalum sa absoluto nga pagpamuno sang Partido Komunista sang Pilipinas, ginamandoan sang AGC-NPA ang tanan nga larangan gerilya nga wala sang untat-lupok kundi aktibo nga awayon kag paslawon ang kampanya sang armadong pagpamigos sang AFP samtang nakighiliusa sa pumuluyo sa ila nga pagselebrar sang Paskwa kag sa pagdumdom sa ika-54 nga anibersaryo sang Partido sa Disyembre 26, kag samtang ara kita sa 10 ka adlaw nga pagpangasubo sa pagkapatay sang aton nga palangga nga kaupod, si Jose Maria Sison.

Ginamandoan man ang tanan nga larangan gerilya nga maghatag pasidungog sa aton pinalangga nga lider paagi sa paghanay sa pagbutlak sang adlaw sang Disyembre 26 kag paghimu sang 21-gun salute.

Dugang pa, dapat maglunsar ang NPA sang mga taktikal nga opensiba kontra sa pasistang kaaway sang pumuluyo. Dapat magkonsentrar ang mga yunit sang NPA sang superyor nga pwersa batok sa nahamulag, huyang kag lapyo nga mga yunit sang AFP kag PNP para masilotan ang mga utok-utok kag nagahimo sang nagadamo nga isip sang pasistang krimen.

Kinahanglan ipakita sang NPA sa konsentrado nga porma ang kaakig sang pumuluyo batok sa AFP kag sa pulitikal nga pagpamigos, sosyo-ekonomiko nga pagpanghimulos kag pungsodnon nga pagtraydor idalum sa rehimen US-Marcos II kag pabaskugon ang ila nga determinasyon nga makig-away sa terorismo sang estado kag magsulong sa ila mga rebolusyonaryo nga paghimakas.

Ipadayon ang inaway banwa sa inspirasyon ni Kaupod Jose Maria Sison kag Kaupod Juanito Magbanua!
Pangapinan ang pumuluyo sa pagpanghalit sang AFP/PNP bisan sa kapaskwahan!
Mabuhay ang masang pigos!

Wala sang untat-lupok kundi aktibo nga awayon kag paslawon ang kampanya sang armadong pagpamigos sang AFP