Articles tagged with KM58

Kabataan, sumanib sa pakikibaka ng masang anakpawis! Ibagsak ang ilehitimong rehimeng US-Marcos II! Tumungo sa kanayunan at isulong ang matagalang digmang bayan!
November 30, 2022 | National Democratic Front of the Philippines | Kabataang Makabayan (KM) | Maria Laya Guerrero | Spokesperson |

Maalab na rebolusyonaryong pagbati ang ipinapaabot ng pambansang tanggapan ng Kabataang Makabayan sa lahat ng mga balangay at kasapi nito sa buong bansa kasabay ng ating pagdiriwang sa ika-58 taon ng pagkakatatag ng ating pinakamamahal na organisasyon. Iginagawad natin ang pinakamataas na parangal, pagkilala, at pagpupugay sa lahat ng mga kabataang martir at bayani ng […]

Naturturred, Nasirsirib, #TayoAngKMD
November 30, 2022 | National Democratic Front of the Philippines | Cordillera People's Democratic Front | Kabataang Makabayan – Demokratiko a Tignayan kadagiti Agtutubo iti Kordilyera (KM-DATAKO) |

Nagkakamali ang estado sa pagsasabi nitong magagapi nito ang rebolusyunaryong kilusan. Nagkamali na ang rehimeng US-Duterte sa ambisyon nitong wakasan ang digma sa bansa noong 2017…2018…2019…Hangal at ampaw ang deklasyong wawasakin ng NTF-ELCAC ang CPP-NPA-NDF sa pagtatapos ng 2022. Higit na walang kapararakan ang pagbula ng bibig ng mga pasista’t berdugo sa pagsasabing “nililinlang”, “brainwashed”, […]

Kabataang Mindoreño, paglingkuran ang sambayanan! Isulong ang demokratikong rebolusyong bayan!
November 30, 2022 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Southern Tagalog | NDF-Mindoro | Ma. Patricia Andal | Spokesperson |

Binabati ng NDF–Mindoro ang Kabataang Makabayan (KM) sa ika-58 anibersaryo ng pagkakatatag nito! Pinatunayan ng mahabang kasaysayan ng KM ang kahalagahan ng kabataan sa pagsusulong ng rebolusyon at pagtatransporma sa lipunan. Kinakailangang mahigpit na hawakan ng mga kabataan ang adhikain ng KM, lalo na ngayong nasa rurok ang krisis ng malakolonyal at malapyudal na sistema. […]