Kabataang Mindoreño, paglingkuran ang sambayanan! Isulong ang demokratikong rebolusyong bayan!

Binabati ng NDF–Mindoro ang Kabataang Makabayan (KM) sa ika-58 anibersaryo ng pagkakatatag nito! Pinatunayan ng mahabang kasaysayan ng KM ang kahalagahan ng kabataan sa pagsusulong ng rebolusyon at pagtatransporma sa lipunan. Kinakailangang mahigpit na hawakan ng mga kabataan ang adhikain ng KM, lalo na ngayong nasa rurok ang krisis ng malakolonyal at malapyudal na sistema. Malaki ang papel ng mga kabataan sa paghuhubog at pagkakamit ng mas maaliwas na bukas para sa sambayanan.

Mula kanayunan hanggang kalunsuran, danas ng kabataan ang bigwas ng tatlong salot sa ating bayan. Sa Mindoro, lugmok ang kabuhayan ng kabataang magsasaka dahil sa mababang presyo ng kanilang mga produktong bukid. Biktima rin sila ng mataas na upa sa lupa, barat na pasahod at masahol na kalagayan sa paggawa bilang mga kasamang magsasaka, manggagawang bukid at manggagawa sa industriya at serbisyo. Sa eskuwelahan, nananatiling limitado ang kanilang oportunidad sa de-kalidad na edukasyon dahil sa mahal na matrikula at pangangailangan sa pag-aaral.

Biktima rin ang kabataang Mindoreño ng matinding pasismo mula sa mabangis na kampanyang supresyon ng pasistang 203rd Bde-PNP-MIMAROPA sa isla. Binobomba ang kanilang mga komunidad lalo na ang mga pamayanang katutubo. Ipinapailalim sila sa matinding panggigipit, tulad na lang ng kaso ni Raffy “Pingping” Bago, isang kabataang-estudyante mula sa Brgy. Bonbon, Mansalay, Oriental Mindoro, na bininbin ng mga militar at binalandrang “NPA surenderee” noong Nobyembre 9. Nagkakailan din ang kaso ng pagpatay sa mga kabataan, tulad ng kaso ng isang menor de edad na napaslang sa istraping ng AFP-PNP sa Sitio Tauga Daka, Brgy. San Vicente, Roxas noong Hulyo 4.

Madilim ang kinabukasan ng kabataang Mindoreño sa ilalim ng kasalukuyang nabubulok na. lipunang nilulukuban ng pyudalismo, burukrata kapitalismo at imperyalismo. Kailangang bunutin ang mga salot na ito para matamo ng mga kabataan ang kanilang karapatan at makahulagpos sa pang-aapi’t pagsasamantala. Sa rebolusyon lamang makakamit ng mga kabataan ang isang tunay na makatarungan at masaganang lipunan.

Pinatunayan na ng mahabang kasaysayan ang ambag ng kabataang Mindoreño sa pagsulong ng rebolusyonaryong kilusan sa isla. Bahagi ang mga kabataan sa paglalatag ng pundasyon ng rebolusyon sa Mindoro, mula pa sa simulain ng mga kabataang estudyanteng tulad nina Rey Andal at Lucio De Guzman. Habambuhay nating dadakilain ang mga kabataang martir ng rebolusyon na walang pag-iimbot na nag-alay ng buhay para sa pagpapalaya ng aping sambayanan.

Hanggang sa kasalukuyan, malaki ang ambag ng kabataang Mindoreño sa pagpupunyagi ng rebolusyon sa isla. Sa kabayananan at kanayunan, masugid na nagmumulat ang mga rebolusyonaryong kabataang Mindoreño ng kapwa nila kabataan upang yakapin ang wastong linya ng demokratikong rebolusyong bayan. Puspusan nilang itinataguyod ang siyentipikong pag-aaral ng lipunan at inoorganisa ang mga balangay ng Kabataang Makabayan para magsilbing malakas na katuwang sa pagrerebolusyon. Ang pinakamabubuting anak ng bayan ay humahawak ng sandata at sumasapi sa Bagong Hukbong Bayan.

Sa ika-58 taong anibersaryo ng Kabataang Makabayan, hinihimok natin ang malawak na hanay ng kabataang Mindoreño na tumugon sa tawag ng panahon at isulong ang dakilang adhikain ng pambansa-demokratikong rebolusyon. Ang paglahok sa rebolusyon ay malaking hamon na dapat tugunan ng mga kabataan. Taglay nila ang positibong katangian ng mga tunay na pag-asa ng bayan: malakas na pangangatawan, masisiglang isip, bukas sa mga radikal na ideya, at handang magsakripisyo para sa dakilang adhikain ng paglilingkod sa bayan. Dapat patuloy nilang armasan ang kanilang sarili upang maging ganap na makapangyarihang pwersang magtataguyod ng rebolusyon. Nararapat nilang isanib ang kanilang pwersa sa mga magsasaka, manggagawa, katutubo at iba pang aping uri’t sektor ng lipunan. Dapat pangunahan nila at dalhin sa mas mataas na antas ang pambansa-demokratikong kilusang propaganda upang imulat, organisahin at pakilusin ang sambayanang Pilipino. Paglingkurin ang lakas ng Kabataang Makabayan sa armadong pakikibakang inilulunsad ng Bagong Hukbong Bayan. Paramihin ang mga kabataang sasampa sa BHB hanggang makamit natin ang sapat na lakas na tuluyang wawasak sa tanikala ng imperyalismo, pyudalismo at pasismo. Sa pamamagitan lamang nito tunay na magkakaroon ng isang malaya, maaliwalas at masaganang bukas ang mga kabataan at ang mga kasunod na henerasyon ng kabataan at sambayanang Pilipino.

Mabuhay ang Kabataang Makabayan!
Isulong ang digmang bayan hanggang sa tagumpay!
Kabataang Mindoreño, tumangan ng armas! Sumapi sa NPA!

Kabataang Mindoreño, paglingkuran ang sambayanan! Isulong ang demokratikong rebolusyong bayan!