(Padepa Primer) Ang Bagong Hukbong Bayan

,


DOWNLOAD

Ang praymer na ito ay bahagi ng ikalawang kategorya (Hinggil sa mga Patakaran at Paninindigan ng Rebolusyonaryong Kilusan) sa kurikulum ng Pambansa-Demokratikong Paaralan o PADEPA. Layon ng pangmasang araling ito na ipakilala, sa maikli subalit kumprehensibong paraan, ang batayang mga patakaran at paninindigan hinggil sa Bagong Hukbong Bayan bilang siyang pangunahing sandata ng Partido Komunista ng Pilipinas at ng sambayanang Pilipino para sa armadong pakikibaka sa balangkas ng demokratikong rebolusyong bayan. Ibinibigay ito sa mga nakapag-aral na ng MKLRP (Maikling Kurso sa Lipunan at Rebolusyong Pilipino) at ng mga ESKUM (mga Espesyal na Kursong Masa para sa rebolusyonaryong kilusan ng magsasaka, kababaihan at kabataan). Inaasahang sa paggamit ng angkop at mapanlikhang mga pamamaraan, epektibong maituturo ang praymer sa loob lamang ng tatlo hanggang apat na oras.

BALANGKAS:

1. Ano ang Bagong Hukbong Bayan (BHB)?
2. Bakit absolutong pinamumunuan ng Partido Komunista ng
Pilipinas ang BHB?
3. Ano ang pagkakaiba ng BHB sa Armed Forces of the
Philippines (AFP)?
4. Ano ang kaibahan ng BHB sa kontrarebolusyonaryong mga
hukbong itinayo ng rebisyunistang mga taksil?
5. Bakit isang hukbong magsasaka sa saligan ang BHB?
6. Paano itinatag ang BHB? Paano ito nakapagpalakas sa harap ng
matinding panunupil ng imperyalismong US at papet na estado?
7. Anu-ano ang mga batayang prinsipyong gumagabay sa
gawaing pampulitika ng BHB?
8. Ano ang katangian ng disiplinang pinaiiral sa loob ng BHB?
9. Ano ang demokrasya sa tatlong larangan?
10. Sino ang maaaring maging Pulang mandirigma at paano sumapi
sa BHB?
11. Ano ang pangunahing tungkulin ng BHB sa kasalukuyan?
Paano tinitiyak ng BHB ang wasto at matagumpay
napagsusulong nito?
12. Ano ang milisyang bayan?

(Padepa Primer) Ang Bagong Hukbong Bayan