4 na ar­mas,na­sam­sam ng BHB-NEMR

,

Nasamsam ng Bagong Huk­­bong Ba­yan-Northe­as­tern Min­da­nao Re­gi­on (BHB-NEMR) ang apat na ma­ta­as na ka­lib­reng ar­mas (da­la­wang M16, isang M14 at isang R4) ma­ta­pos nitong tambangan ang mga ele­men­to ng CAFGU sa Barangay San Anto­nio, ba­yan ng Re­me­di­os T. Ro­mu­al­dez, Agu­san del Nor­te noong Nob­yembre 29, alas-5 ng uma­ga. Apat ang na­pa­tay sa pa­nig ng kaa­way, ka­bi­lang ang sar­hen­tong na­mu­mu­no sa ka­ni­la, at da­la­wa ang na­su­ga­tan. Isang ele­men­to na­man ng CAFGU ang di­na­kip at ka­sa­lu­ku­yang na­sa kustodiya ng mga Pu­lang man­di­rig­ma.

Sa Misamis Oriental, nakasagupa ng mga Pulang mandirigma sa Sityo Lakbangan, Barangay Minalwang sa bayan ng Claveria ang mga nag-ooperasyong tropa ng AFP noong Disyembre 6. Dalawang sundalo ang napatay.

Sa Neg­ros Occi­den­tal, isang sun­da­lo ang na­pa­tay nang pa­pu­tu­kan ng BHB ang pat­rol ba­se ng 15th IB sa Sit­yo Bug­tong Ka­hoy, Ba­ra­ngay Asia sa ba­yan ng Hi­no­ba­an noong Nob­yembre 27, alas-8 ng uma­ga. Na­su­ga­tan na si S/Sgt. Ricky Ignacio, ku­man­der ng na­tu­rang de­tatsment. Ang ope­ra­syon ay tu­gon ng BHB sa hi­ling ng mga re­si­den­te na wa­ka­san na ang mi­li­ta­ri­sa­syon ng AFP sa ka­ni­lang mga lu­gar. Anang BHB-Neg­ros Occi­den­tal, ma­ra­mi nang ulat kaug­nay ng pag­ka­kam­po ng mga sun­dalo sa mga eskwe­la­han, ba­ra­ngay hall, pa­leng­ke at ka­hit sa ba­hay sa ko­mu­ni­dad.

Nag­la­bas din ng lis­ta­han ang 15th IB ng mga residenteng “pi­na­su­su­ren­der” at nag­pa­taw ng curfew. Ipi­nag­ba­wal ang pag­pun­ta ng mga re­si­den­te sa ka­ni­lang mga sa­ka­han sa la­bas ng bar­yo. Pininsala rin ang ka­ni­lang mga pa­na­nim, ga­mit-pan­sa­ka at mga a­la­ga­ng ha­yop.

Sa Sa­mar, apat na mag­ka­ka­su­nod na ar­ma­dong ak­syon ang ini­lun­sad ng BHB-Eas­tern Vi­sa­yas noong Nob­yembre 9-20. Hi­na­ras ng mga Pu­lang man­di­rig­ma ang mga tropa ng 14th IB na pa­pun­ta sa Ba­ra­ngay Concepcion sa Pa­ra­nas noong Nob­yembre 20. Ba­go ni­to, ina­ta­ke ng BHB ang na­ka­kam­pong tro­pa ng 52nd IB at CAA sa Ba­ra­ngay Bue­navis­ta, San Jor­ge noong Nob­yembre 18. Da­la­wang ele­men­to ng CAFGU ang na­pa­tay at isa ang na­su­ga­tan.

Noong Nob­yembre 10, hi­na­ras ng isang yu­nit ng BHB ang mga nag-oo­pe­ra­syong mga tropa ng 14th IB sa Ba­ra­ngay Salvacion, Can-avid, Eas­tern Sa­mar ha­bang hi­na­ras na­man ng isa pang yu­nit ang mga tro­pa ng 63rd IB sa Sit­yo Ga­lu­tan, Ba­ra­ngay San Nico­las, San Jo­se de Buan noong Nob­yembre 9.

4 na ar­mas,na­sam­sam ng BHB-NEMR