35 ar­mas, nasamsam ng BHB sa Kali­nga at Samar

,

Tatlumpu’t limang ma­ta­ta­as na ka­lib­reng ar­mas ang na­sam­sam ng Ba­gong Huk­bong Ba­yan (BHB) sa mag­ka­ka­su­nod na tak­ti­kal na open­si­ba noong Di­sye­mbre 18 hang­gang 23, 2018. Kung ida­rag­dag ang 24 na ma­ta­ta­as na ka­lib­reng ar­mas na na­sam­sam ng BHB noong Di­sye­mbre 19 sa Su­ri­gao del Sur na nau­nang iniu­lat ng AB, aa­bot sa ka­buuang 59 na ma­la­la­kas na ba­ril ang na­ku­ha ng BHB noong Di­sye­mbre.

Ang mga ito ay tu­gon ng BHB sa pa­na­wa­gan ng Par­ti­do Ko­mu­nis­ta ng Pi­li­pi­nas na tu­luy-tu­loy na paig­ti­ngin ang mga tak­ti­kal na open­si­ba bi­lang sa­got sa pag­pa­pa­la­wig ng ba­tas militar sa Min­da­nao at upang gu­ni­ta­in ang ika-50 ani­ber­sar­yo ng Par­ti­do sa pa­ma­ma­gi­tan ng pag-i­ba­yo ng ar­ma­dong pa­ki­ki­ba­ka

Ma­ta­gum­pay na si­na­la­kay ng BHB-Ka­li­nga (Lejo Ca­wi­lan Com­mand) ang de­tatsment ng CAFGU sa Sit­yo Ag-a­ga­ma, Barangay Wes­tern Uma, Lu­bua­gan noong ma­da­ling araw ng Di­sye­mbre 23, 2018. Na­sam­sam ng BHB ang 30 ma­ta­ta­as na ka­lib­re ng ar­mas: pi­tong M16, pi­tong M14, da­la­wang M4 at la­bing-a­pat na Ga­rand, at li­bu-li­bong ba­la.

Na­pa­tay sa reyd si Sgt. Elon Ba­yang, ang ku­man­der ng de­tatsment, sa­man­ta­lang su­ga­tan ang tat­long elemento ng CAFGU.
Bi­nig­yan ng pi­na­ka­ta­ma­as na pag­pu­pu­gay ng BHB-Ilocos Cor­dil­le­ra Re­gi­on (Chad­li Mo­lin­tas Com­mand) si Roy Tongdo (Ka BK) mu­la sa Bal­ba­lan, Ka­li­nga ma­ta­pos na namartir sa isi­na­ga­wang open­si­ba.

Da­la­wang taon nang na­na­na­la­sa ang de­tatsment sa Si­tio Ag-a­ga­ma, Barangay Wes­tern Uma. Sa­pi­li­tang iti­na­yo ng mga sun­da­lo ang de­tatsment sa lu­gar noong Set­yembre 2016 pa­ra su­pi­lin ang pag­la­ban ng mga pam­ban­sang mi­nor­ya at mag­sa­sa­ka sa ope­ra­syon ng mga da­yu­hang kum­pan­yang Chevron-Ara­gorn Po­wer and Energy Cor­po­ra­ti­on at Gui­dance Ma­na­ge­ment Cor­po­ra­ti­on. Si­na­sak­law ng ope­ra­syon ni­to ang 25,000 ek­tar­yang lu­pa­in ng Lu­bua­gan, Pa­sil at Ting­la­yan sa Ka­li­nga pa­ra sa ne­go­syong geot­her­mal at pag­mi­mi­na noong 2008.

Pi­na­tin­di ng AFP ang sar­bey­lans at mga ope­ra­syon ni­to sa lu­gar. Bi­nuo nito ang mga Com­mu­nity Sup­port Prog­ram Team pa­ra ma­ka­ki­los sa mga ko­mu­ni­dad at ki­na­lau­nan ay iti­na­yo ang de­tatsment sa Ag-a­ga­ma.

Da­la­wang open­si­ba sa Sa­mar
Sa Northern Sa­mar, na­ka­sam­sam ng li­mang rip­leng R4 ang BHB-Northern Sa­mar (Ro­dan­te Urtal Com­mand) sa isang pa­na­nam­bang sa Ba­ra­ngay Hi­na­tad, Ca­tar­man noong Di­sye­mbre 18, 2018, ayon sa pahayag ng panrehiyong kumand sa operasyon ng Eastern Viisayas. Nag­ta­gal ang pa­li­tan ng pu­tok ng apat na mi­nu­to na nag-i­wan ng wa­long pa­tay sa mga sun­da­lo mu­la sa 43rd IB.

Si­nun­dan ito ng isang pag-a­ta­ke ng na­tu­rang yu­nit ng BHB sa Ba­ra­ngay Ca­pu­to­an, Las Navas noong Di­sye­mbre 22, 2018 sa yu­nit ng 20th IB na nag­lu­lun­sad ng ope­ra­syong “peace and deve­lop­ment” sa lu­gar. Isi­na­ga­wa ang open­si­ba sa ga­nap na ala-6 ng uma­ga na nag­re­sul­ta sa pag­ka­pa­tay sa tat­long sun­da­lo ha­bang nag-i­wan ng tat­lo pang su­ga­tan.

Sa­man­ta­la, pi­na­si­nu­nga­li­ngan ni Ma­ria Roja Ba­nua, ta­ga­pag­sa­li­ta ng Na­tio­nal De­mocra­tic Front-Bicol ang pi­na­ka­ka­lat ng 96th IB hing­gil sa pe­keng engkwentro ng BHB at mga ele­men­to ng mi­li­tar sa Sit­yo Ma­la­pat, Baay, La­bo, Ca­ma­ri­nes Nor­te noong Di­sye­mbre 30.

Ang totoo, aba­la ang BHB noong hu­ling ling­go ng Di­sye­mbre sa pag­tu­long sa mga na­sa­lan­ta ng bag­yo. Ka­tu­wang si­la ng ma­ma­ma­yan sa pag-aa­yos ng mga na­si­rang ti­ra­han, ka­ga­mi­tan at pa­na­nim, ga­no­on din ang pag­ga­mot sa mga nag­ta­mo ng ka­pan­sa­nan at nag­ka­sa­kit.

Des­pe­ra­do ang AFP sa pag­ha­ha­bol ng mga ‘ta­gum­pay’ kon­tra sa BHB la­lo pa at su­nud-su­nod ang ma­ta­ta­gum­pay na tak­ti­kal na open­si­ba ng BHB sa re­hi­yon ng Bi­col noong hu­ling kwar­to ng 2018.

35 ar­mas, nasamsam ng BHB sa Kali­nga at Samar