63rd IB at 87th IB, hi­na­ras ng BHB

,

DALAWANG BESES NA hi­na­ras ng Ba­gong Huk­bong Ba­yan (BHB)-Wes­tern Sa­mar ang mga ele­men­to ng 63rd IB noong Hun­yo 16 sa Ba­ra­ngay Bay-ang, San Jor­ge, Sa­mar. Da­la­wang sun­da­lo ang napatay. Tat­long ele­men­to rin ng 87th IB ang na­pa­tay sa operasyong haras ng BHB noong Hunyo 27 sa Barangay Sto. Niño, Pa­ra­nas.

Sa­man­ta­la, nag­lun­sad ng pu­ni­ti­bong ak­syon ang BHB la­ban kay Sonny Mo­re­no, myembro ng Mi­li­tary Intel­li­gence Bat­ta­li­on (MIB) sa Pob­lacion, San Jo­se de Buan noong Hul­yo 7. Naging akti­bo si­ya sa pag­pa­pa­su­ren­der ng mga si­bil­yan. Si Mo­re­no ay ki­la­lang ma­su­gid na kontra-rebo­lu­syo­nar­yong tau­han ng da­ting me­yor na si Ana­ni­as Re­ba­to. Pi­na­ru­sa­han ng BHB si Rebato noong Oktub­re 2018.

63rd IB at 87th IB, hi­na­ras ng BHB