Kumilos para tumulong sa Batangas—PKP

,

Sa harap ng malawakang dislokasyon sa ekonomya at paggambala sa buhay bunsod ng mga pagsabog sa bulkang Taal, nanawagan noong Enero 18 ang Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) sa sambayanang Pilipino at lahat ng rebolusyonaryong pwersa para tipunin ang pinakamalawak na posibleng rekursong pantulong sa daan-daan libong mamamayan ng Batangas at kalapit na mga prubinsya.

Nakidalamhati ang Partido sa malawak na masa ng mga mangingisda, magsasaka at mga manggagawang bukid na napwersang lumipat sa mas ligtas na mga lugar. Dumaranas sila ng pagdurusa dahil sa nawasak na mga bahay at pananim, pagkawala ng mga inaalagaang hayop at pagbabawal na mangisda na pawang pinagkukunan nila ng kabuhayan. Binatikos ng mga residente ang kawalan ng simpatya o konsiderasyon ng gubyerno at kawalan ng subsidyo ng estado. Noong Enero 17, pumalo na sa P3.06 bilyon ang kabuuang pinasala ng pagsabog sa sektor ng agrikultura. Pinakamalaki (P1.6 bilyon) ang naitalang pinsala sa sektor ng pangisda. Nawasak din ang bilyun-bilyong halaga ng mga pananim na kape, kakaw, niyog, palay, prutas gaya ng pinya, gulay at marami pang iba. Kalakhan ng mga sentrong ebakwasyon na kasalukuyang tinutuluyan ng mahigit 100,000 residente ay kulang ang pagkain at hindi maayos ang sanitasyon.

Ang kalamidad ay pumatong sa matagal nang mga problema sa ekonomyang pasan-pasan ng mga residente tulad ng mababang presyo ng mga ibinebentang pananim at huling isda, at hindi patas na mga kaayusan sa pag-aalaga ng manok, baboy, baka at iba pa.

Hinikayat ng Partido ang lahat ng demokratikong pwersa na magkaisa at kumilos para ibigay ang todong suporta sa mga nakaligtas sa kalamidad. Ang mga rebolusyonaryong pwersa sa Batangas at Southern Tagalog na kaanib ng National Democratic Front of the Philippines (NDFP) ay maaaring magkoordina ng mga pagtulong upang tiyakin na lahat ng ito’y direktang mapupunta sa mga mamamayan. Ang mga yunit ng Bagong Hukbong Bayan (BHB) ay maaaring magbuo ng mga pangkat para magbigay ng mga serbisyong medikal at psycho-social sa mga nangangailangan.

Kumilos para tumulong sa Batangas—PKP