Ina at 2-a­raw na sanggol, ibinalik sa kulungan

,

WALANG AWANG IBINALIK sa Manila City Jail Female Dorm ang ba­gong-pa­nga­nak na bi­lang­gong pu­li­ti­kal na si Rei­na Mae Na­si­no, ka­sa­ma ang kan­yang sang­gol noong Hul­yo 2. Dalawang araw pa la­mang ma­ta­pos ma­nga­nak si Na­si­no at na­nga­ngai­la­ngan pa ang kan­yang sang­gol ng aten­syong me­di­kal da­hil ku­lang ito sa tim­bang. Ka­bi­lang si Na­si­no sa mga lider ng progresibong organisasyon na sabayang inaresto sa Tondo, Maynila at sinampahan ng gawa-gawang kaso noong Nobyembre 2019.

Hang­gang nga­yon ay hin­di pa ina­ak­syu­nan ng Kor­te Sup­re­ma ang pe­ti­syon ng mga pa­mil­ya at ta­ga­su­por­ta ng mga bi­lang­gong pu­li­ti­kal na pa­la­ya­in ang detenidong matatanda, sa­ki­tin, bun­tis at ba­gong pa­nga­nak. Da­hi­lan ng kor­te, hin­di ma­kab­ya­he mula sa Visayas ang huwes na nakatalagang du­mi­nig di­to da­hil sa lockdown.

Ina at 2-a­raw na sanggol, ibinalik sa kulungan