Nagahiliusa nga pagbato sang masa sa RCSP sa Samar

,

Napaslaw ang sobra isa ka tuig nga wala sang untat nga operasyon sang Retooled Community Support Program (RCSP) sang Armed Forces of the Philippines sa isa ka banwa sa Western Samar sa tuyo sini nga bungkagon ang malig-on nga paghiliusa sang masang mangunguma kag ila pagsuporta sa rebolusyon. Sakop ang amo nga banwa sang prenteng gerilya nga ginapabugal sang 8th ID nga “nabungkag na.”

Sa panahon nga ini, paliwat-liwat nga ginpatawag sang mga suldado ang mga mangunguma sa kampo militar para piliton nga “magsurender” kag magserbi sa reaksyunaryo nga hangaway, pareho sang pagserbi bilang aset ukon espiya. Ginpilit man sila nga magbinutig, magpakuno-kuno nga “nagpanaog na halin sa bukid bangud sa kabudlay sang kahimtangan didto,” ukon indi gani mag-ako nga katapo sang yunit milisya, sang lokal nga sanga sang Partido, ukon sang komite sang lokal nga tsapter sang Pambansang Katipunan ng Magbubukid.

Sa isa ka baryo, ginkaisahan sang mga residente nga wala bisan isa sa ila ang magkadto sa kampo engkaso nga liwat sila ipatawag bilang pagbato sa pagpang-ipit sa ila. Apang pagkatapos sini, pila ka beses nga ginsulod ang ila nga lugar sang mga pulis kag suldado nga nakabayo sibilyan para pangitaon ang mga wala nagakadto sa ila nga pagpatawag.

Reklamo nila, indi na sila makakadto sa ila nga ulumhan sa kahadlok sa nagapanilag nga mga pulis kag suldado. Kumparar sang kasagsagan sang lockdown, mas malala nga gutom ang naagyan nila bangud sa istorbo nga dulot sang operasyon militar.

Para mabantayan ang mga ahente sang militar kag pulis, nag-iskedyul ang tagabaryo sang bilog nga adlaw kag bilog nga gab-i nga paggwardya. Ginapasulat nila sa logbook ang ngalan sang tanan nga nagasulod sa ila nga lugar. Ginbutangan nila sang mga kahoy ang kalsada para balabagan ang mga kotse kag motorsiklo nga ginasakyan sang mga pulis kag suldado pasulod sa baryo.

Nagahiliusa nga pagbato sang masa sa RCSP sa Samar