AUDIO | Editoryal: Du­mu­gin ng pro­tes­ta ang ku­ra­kot at pa­sis­tang si Du­ter­te

,
AUDIO | Editoryal: Du­mu­gin ng pro­tes­ta ang ku­ra­kot at pa­sis­tang si Du­ter­te