Pulang Saludo | Mga Martir sa Timog Katagalugan sa panahon ng pasistang rehimeng US-Duterte (2016-2022)

,

 

Download here

Ikalawang Edisyon (June2022)
Piipino: PDF

Pulang Saludo | Mga Martir sa Timog Katagalugan sa panahon ng pasistang rehimeng US-Duterte (2016-2022)