Magbalik-tuon sa teorya kag kasaysayan para isulong ang praktika sang rebolusyon

,
Ang artikulo nga ini may salhin sa PilipinoEnglishBisaya

Lubos kapagsik subong nga ginasulong sa bilog nga rebolusyonaryong hublag ang isa ka lapnagon nga hublag pagbalik-tuon sa Marxismo-Leninismo-Maoismo kag mga basehang prinsipyo sang Partido. Tuman ka aktibo ang mga komite kag kadre sang Partido, subong man ang mga kumander kag hangaway sang Bagong Hukbong Bayan (BHB) kag mga aktibista sa kahublagang masa sa kaumhan kag kasyudaran, sa ginahimo nga pagbalik-tuon sa teorya kag mga prinsipyo bilang armas para sa pagrebolusyon.

Sa sentro sang kahublagan pagbalik-tuon nga ini amo ang sinulatan kag tudlo nga ginbilin ni Ka Joma (Jose Maria Sison), ginarespeto nga titser sang rebolusyong Pilipino, nga nanguna sadto sa paglatag sang mga basehang prinsipyo, polisiya, estratehiya kag mga taktika sang Partido sa pagsulong sang duha-ka-halintang nga rebolusyon sa Pilipinas.

Lakip sa lubos nga ginabalik-tun-an sang mga kaupod ang mga malahalon nga dokumento nga ginhimo sa pagpanguna ni Ka Joma ang: Iwasto ang mga Pagkakamali at Muling Itatag ang Partido, Ang Mahigpit Nating mga Tungkulin, Mga Partikular na Katangian ng Ating Digmang Bayan, Muling Pagtibayin ang Ating Saligang mga Prinsipyo at Iwasto ang mga Pagkakamali, kag ang Manindigan Para sa Sosyalismo Laban sa Modernong Rebisyunismo.

Puno sang kapagsik nga ginarebyu sang mga kaupod ang iban pang mga libro kag sinulatan ni Ka Joma pareho sang Makibaka para sa Pambansang Demokrasya kag Lipunan at Rebolusyong Pilipino. Ang mga ini klasikong mga sinulatan nga nagapabilin santo sa kongkretong kundisyon sang Pilipinas nga ginapigos sang imperyalismo, pyudalismo kag burukrata kapitalismo. Ginatun-an ang mga ini kadungan sa mga klasikong sinulatan sang mga dungganon nga titser komunista pareho nanday Marx, Engels, Lenin, Stalin, Mao kag Ho. Ginapresentar sang mga ini ang unibersal nga kamatuoran bahin sa kasaysayan sang makasahing banggianay kag ang kakinahanglanon para sa rebolusyonaryong pagbag-o agud tapuson ang pagpanghimulos kag pagpamigos.

Ang nagabwelo nga kahublagan pagtuon nga ini ginbunga sang panawagan sang sentral nga liderato sang Partido nga gamiton ang ginbilin nga kabang-manggad sang mga gintudlo ni Ka Joma bilang ubay sa pagsulong sang rebolusyon. Kabahin man ini sang panawagan nga sumahon ang mga inagihan sa nagligad nga lima kag 25 tuig, kag tumuron kag sikwayon ang mga suhetibistang pagsayup nga nagtuga sang mga kahalitan o nangin sablag sa pagsulong sa nagkalainlain nga patag sang hilikuton, kag kumprehensibong isulong ang rebolusyonaryong hublag.

Sa diwa sang “wala sang rebolusyon kon wala sang rebolusyonaryong teorya,” ginagamit subong sang mga kadre sang Partido ang Marxismo-Leninismo-Maoismo kag ang mga gintudlo ni Ka Joma para magtasar kag magsuma sa ila mga praktikal nga inagihan, agud bug-uson ang determinasyon nga tadlungon ang mga ini kag pangibabawan ang mga kahinaan kag pagsayup. Nagabalik-tuon sila sa kasaysayan agud magkuha sang mga positibo kag negatibong leksyon, pabaskugon ang mga husto nga praktika kag likawan nga suliton ang mga pagsayup.

Yabi ang kahublagan pagtuon nga ini sa konsolidasyon sang Partido. Kinahanglan ang lubos nga pagpalig-on para masakbat sang mga ini ang mga mabug-at nga tulungdan sa pagpamuno.

Ang kahublagan sa pagtuon kabahin sang pangkabilugan nga pagtinguha nga pataason ang kinaalam teoritikal kag hugton ang hakos sang tanan nga kadre kag mga aktibista sa mga prinsipyo kag ideolohiya sang Partido, bilang ubay sa pagpasulong sang ila rebolusyonaryong praktika. Ginapataas sini ang militansya kag determinasyon sang Partido kag sang masang Pilipino nga magbato sa tunga sang sobra ka brutal nga pagpamigos sang reaksyunaryong estado.

Todo-todo subong ang pagtinguha sang mga komite sang Partido nga patapuson ang mga kadre kag katapu sa 3-lebel sang Kurso sang Partido. Mas basehan pa, ang mga indi makabasa ginatudluan nga magbasa paagi sa programa pangliterasi. Paagi sa mga pagtinguha nga ini, sige-sige nga ginapataas sang Partido ang ikasarang sang mga kadre kag katapu sang Partido nga pamunuan ang nagkalainlain nga patag sang hilikuton sa nagkalainlain nga lebel. Ginahanas man sini ang mga bag-ong henerasyon sang mga komunistang lider kag hangaway.

Ginagamit ang Marxista-Leninista-Maoista nga kinaalam kag pamaagi sa pag-analisa para magpanalawsaw sa kongkretong kahimtangan, sa mga problema kag gilayon nga demanda sang masang Pilipino. Ginaathag sini nga ang pagtaas sang presyo sang mga balaklon, manubo nga suhol, kawad-on sang duta, kag nagkalainlain nga problema sang masa sa matag-adlaw nakaugat sa permanente kag nagalala nga krisis sang garuk nga sistemang malakolonyal kag malapyudal. Ginapakita nga ang pag-antus kag kabudlayan sang obreros kag masang anakbalhas sa Pilipinas pareho sa esensya sa ginaagyan sang masang pigos kag ginahimuslan sang monopolyong kapitalismo sa iban nga bahin sang kalibutan.

Ginapalig-on ang determinasyon sang mga rebolusyonaryong pwersa nga sakdagon ang linyang masa, kag ubos-kusog nga maghulag para pukawon, organisahon kag pahulagon ang minilyon nga mamumugon, mangunguma kag tanan nga pigos kag ginahimuslan nga sahi kag sektor. Ang kahublagan pagtuon nga ini nagapataas sa kapagsik sang mga rebolusyonaryong pwersa kag mga aktibista nga magpropaganda sa mga pabrika, mga eskwelahan, baryo kag iban pang lugar agud buyukon ang masa nga maghugpong kag pataason ang determinasyon nga baktason ang dalan sang ululupod nga pagbato para ihayag ang ila mga reklamo kag isulong ang ila mga interes.

Sa kaumhan, ang kahublagan pagtuon nga ini labing nagapapagsik sa mga Pulang hangaway nga ubos-kusog nga hugton ang paghiliusa sang masa kag sang ila hangaway, palaparon kag pabaskugon ang mga prenteng gerilya, batuan ang terorismo sang estado, kag lubos kaisog nga isulong ang pagpakig-away gerilya.

Paagi sa kahublagan pagtuon, ginaubayan kag ginatudluan sang Partido ang BHB agud labing papagsikon ang lapnagon kag masingki nga pagkig-away gerilya base sa nagapalapad kag nagapadalom nga baseng masa, kag huluhalintang nga pabaskugon ang BHB halin sa gamay kag maluya padulong sa daku kag mabaskog nga hangaway sang pumuluyo.

Bug-os-kusog nga nagapursiger ang mga hangaway kag aktibista nga pahulagon ang masang mangunguma para ipakigbato ang tunay nga reporma sa duta kag iban pa nila nga mga demanda sa tunga sang krisis kag delubyo nga dala sang rehimeng Marcos. Ginapalapad kag ginapalig-on ang mga organisasyong masa kag ginapanggas ang binhi sang demokratikong gubyerno sang banwa. Katuwang sini, ginakasa ang mga taktikal nga opensiba para amat-amat nga papason ang kaaway, kuhaon ang iya mga armas, kag huluhalintang nga pabaskugon ang BHB.

Sa sulod sang subong nga tuig, ginalauman naton nga ang kahublagan pagtuon nga ini magabunga sang mabakod nga pagsulong sang bilog nga rebolusyonaryong hublag sa kaumhan kag kasyudaran kag pagpapagsik sang mga paghimakas sang pumuluyo para sa pungsodnon nga kahilwayan kag demokrasya.

Magbalik-tuon sa teorya kag kasaysayan para isulong ang praktika sang rebolusyon