Magtuon-balik sa teorya ug kasaysayan aron iasdang ang praktika sa rebolusyon

, ,
Kini nga artikulo adunay hubad sa PilipinoHiligaynonEnglish

Pursigidong ginalunsad karon sa tibuok rebolusyonaryong kalihukan ang usa ka lapad nga kalihukan sa pagtuon-balik sa Marxismo-Leninismo-Maoismo ug mga batakang prinsipyo sa Partido. Puno sa kadasig ang mga komite ug kadre sa Partido, ingonman ang mga kumander ug manggugubat sa Bagong Hukbong Bayan (BHB) ug mga aktibista sa kalihukang masa sa kabanikanhan ug kasyudaran, sa ginalunsad nga pagtuon-balik sa teorya ug mga prinsipyo isip hinagiban sa rebolusyon.

Anaa sa sentro sa kalihukan sa pagtuon-balik ang mga sinulat ug tinudlo nga kabilin ni Ka Joma (Jose Maria Sison), halangdong magtutudlo sa rebolusyong Pilipino, nga nanguna kaniadto sa paglatag sa mga batakang prinsipyo, palisiya, estratehiya ug mga taktika sa Partido sa pag-asdang sa duha-ka-yugtong rebolusyon sa Pilipinas.

Lakip sa balikbalik nga ginatun-an sa mga kauban ang labing mahinungdanong dokumentong namugna sa pagpanguna ni Ka Joma lakip dinhi ang: Tul-iron ang mga Kasaypanan ug Subling Tukuron ang Partido, Ang Hinanali Natong mga Tahas, Mga Partikular nga Kinaiya sa Atong Gubat sa Katawhan, Subling Palig-onon ang Atong Batakang mga Prinsipyo ug Tul-iron ang mga Kasaypanan, ug ang Mobarog Alang sa Sosyalismo Batok sa Modernong Rebisyunismo.

Puno sa kadasig nga gibalik-tun-an sa mga kauban bisan ang uban pang mga libro ug sinulat ni Ka Joma sama sa Makigbisog alang sa Nasudnong Demokrasya ug Katilingban ug Rebolusyong Pilipino. Kini nga mga libro ang klasikong mga sinulat nga nagpabiling nakadapat sa kongkretong kahimtang sa Pilipinas nga gidaugdaug sa imperyalismo, pyudalismo ug burukratang kapitalismo. Ginatun-an kini kadungan sa mga klasikong sinulat sa mga bantugang magtutudlong komunista sama nilang Marx, Engels, Lenin, Stalin, Mao ug Ho. Ginapakita niini ang unibersal nga kamatuuran mahitungod sa kasaysayan sa panagbangi sa hut-ong ug ang panginahanglan alang sa rebolusyonaryong kausaban aron tapuson ang pagpahimulos ug pagpangdaugdaug.

Ang nagalarga nga kalihukan sa pagtuon resulta sa panawagan sa sentral nga liderato sa Partido nga gamiton ang bahandianong leksyon nga kabilin ni Ka Joma isip giya sa pag-asdang sa rebolusyon. Kabahin usab kini sa panawagan nga sumadahon ang mga kasinatian sa milabayng lima ug 25 ka tuig, ug puntingon ug tul-iron ang mga suhetibistang kasaypanan nga nagbunga og mga kadaut o nahimong babag sa pag-abante sa lain-laing natad sa gimbuhtaon, ug komprehensibong iasdang ang rebolusyonaryong kalihukan.

Sa diwa sa “walay rebolusyon kung walay rebolusyonaryong teorya,” ginagamit karon sa mga kadre sa Partido ang Marxismo-Leninismo-Maoismo ug ang mga tinudlo ni Ka Joma aron mag-ases ug magsumada sa ilang mga praktikal nga kasinatian, aron ipatunhay ang determinasyon nga tul-iron kini ug patigbabawan ang mga nahimong kahuyangan ug kasaypanan. Nagtuon-balik sila sa kasaysayan aron mokutlo og mga positibo ug negatibong pagtulun-an, pakusgon ang mga hustong praktika ug likayang masubli ang kanhi nang mga kasaypanan.

Yawe ang kalihukan sa pagtuon sa konsolidasyon sa Partido. Kinahanglan ang pursigidong pagpalig-on aron maabaga niini ang mabug-at nga tahas sa pagpangulo.

Ang kalihukan sa pagtuon kabahin sa kinatibuk-ang paningkamot nga patas-on ang teoretikal nga kahimatngon ug pahugton ang pagsabot sa tanang kadre ug mga aktibista sa mga prinsipyo ug ideolohiya sa Partido, isip giya sa pagpaasdang sa ilang rebolusyonaryong praktika. Gipataas niini ang militansya ug determinasyon sa Partido ug sa masang Pilipino nga mosukol taliwala sa brutal kaayong pagpanumpo sa reaksyunaryong estado.

Determinado ang paningkamot karon sa mga komite sa Partido nga pahumanon ang mga kadre ug myembro sa 3-ka-ang-ang nga Kurso sa Partido. Sa mas batakan, ginatudloan magbasa ang mga dili kabalo mobasa pinaagi sa mga programa sa literasiya. Pinaagi niini nga mga paningkamot, padayon nga ginapataas sa Partido ang katakus sa mga kadre ug myembro sa Partido nga pangulohan ang lain-laing natad sa gimbuhaton sa lain-laing ang-ang. Ginabansay usab niini ang mga bag-ong henerasyon sa mga komunistang lider ug manggugubat.

Ginagamit ang Marxista-Leninista-Maoistang kahibalo ug pamaagi sa pagtuki sa kongkretong kahimtang, sa mga problema ug hinanaling pangayo sa masang Pilipino. Gihatagag katin-awan niini nga ang pagsaka sa presyo sa mga palaliton, ubos nga suhulan, kawalay yuta, ug lain-laing problema sa masa sa inadlaw-adlaw, nakaugat sa makanunayon ug nagkagrabeng krisis sa dunot nga sistemang semikolonyal ug semipyudal. Ginapakita nga ang pag-antus ug paglisud sa mga mamumuo ug masang kabus sa Pilipinas, sa esensya, susama sa nahiaguman sa masang dinaugdaug ug pinahimuslan sa monopolyong kapitalismo sa ubang bahin sa kalibutan.

Ginapalig-on ang determinasyon sa mga rebolusyonaryong pwersa nga ipatuman ang linyang masa, ug tibuok-kusog nga molihok aron pukawon, organisahon ug palihukon ang milyun-milyong mga mamumuo, mag-uuma ug tanang dinaugdaug ug pinahimuslang hut-ong ug sektor. Kini nga mga kalihukan sa pagtuon ang nagpataas sa kadasig sa mga rebolusyonaryong pwersa ug mga aktibista nga magpropaganda sa mga pabrika, mga eskwelahan, baryo ug uban pang lugar aron awhagon ang masa nga maghugpong ug patas-on ang kaisog ug determinasyon nga bagtason ang dalan sa hiniusang pagsukol aron ipadayag ang ilang mga mulo ug iasdang ang ilang mga interes.

Sa kabanikanhan, dugang pang nagpalagsik ang kalihukan sa pagtuon sa mga Pulang manggugubat nga determinadong pahugton ang panaghiusa sa masa ug sa ilang hukbo, palapdon ug pakusgon ang mga natarang gerilya, batukan ang terorismo sa estado, ug maisugong i-abante ang gerilyang pakiggubat.

Pinaagi sa kalihukan sa pagtuon, ginagiyahan ug ginatudloan sa Partido ang BHB aron labaw pang pakusgon ang malukpanon ug subsub nga gerilyang pakiggubat nga nakabase sa nagkalalum ug nagkalapad nga baseng masa, ug linakang-lakang nga pakusgon ang BHB gikan sa gamay ug huyang ngadto sa daku ug kusgan nga hukbo sa katawhan.

Pursigidong nanglimbasog ang mga manggugubat ug aktibista nga palihukon ang masang mag-uuma aron ipakigbisog ang tinuod nga reporma sa yuta ug ang uban pa nilang mga pangayo taliwala sa krisis ug delubyong dala sa rehimeng Marcos. Ginapalapad ug ginapalig-on ang mga organisasyong masa ug ginatanum ang binhi sa demokratikong gubyerno sa katawhan. Kadungan niini, ginalunsad ang mga taktikal nga opensiba aron pukanon ang kaaway sa matag tampi, kumpiskahon ang iyang mga armas, ug inang-ang nga pakusgon ang BHB.

Sulod sa kasamtangang tuig, gilauman nato nga ang maong kalihukan sa pagtuon magbunga og lig-on nga pag-abante sa tibuok rebolusyonaryong kalihukan sa kabanikanhan ug kasyudaran ug paglagsik sa mga pakigbisog sa katawhan alang sa nasudnong kalingkawasan ug demokrasya.

Magtuon-balik sa teorya ug kasaysayan aron iasdang ang praktika sa rebolusyon