Serye Ayon kay Joma,

“Bagamat dapat nating pangalagaan ang kultura ng mga lokalidad at minorya bilang bahagi ng ating pamanang kultura, dapat din tayong magpaunlad ng isang bago at tunay na pambansang kultura sa pamamagitan ng pagpapalaganap at paggamit ng isang pambansang wika na kaangkan ng lahat ng ating lokal na wika at sa gayo’y madaling maintindihan ng masa kahit saan, di katulad ng Ingles… Ang pangunahing dahilan dito’y para magkaroon ng behikulo sa mabilis na pagpapalaganap ng pambansa-demokratikong pag-uunawaan ng mamamayan sa buong kapuluan.”

– Mga Tungkulin ng Ikalawang Kilusang Propaganda
Talumpati sa harap ng mag-aaral ng St. Louis University, Baguio City noong Oktubre 12, 1966

Ayon kay Joma,