Papagbaydon an US-Zionista nga Israel ha henosidyo ha katawhan Palestinian

, ,
Ini nga artikulo mayda han huba ha PilipinoEnglishBisaya

Kinahanglan gud suknaon an iginhihimo nga henosidyo han US-Israel kontra ha katawhan Palestinian. Ha naglabay nga duha kasemana, dugang nga ginpagrabe ini nga gerra ha porma han waray wantas nga panmomba ha Gaza ha pag-atentar nga rumkon ini ngan palayason an mga naukoy didto.

Gindara han estado han Israel ngadto ha bag-o nga balitang han karat-an an pira kadekada na nga henosidyo agud hul-os nga palayason an mga Palestinian tikang ha ira ansestral nga katunaan.

Pira kayukot nga bomba an iginhulog ha Gaza, usa kaparsela han tuna nga may pinakamadakmol nga populasyon ha bug-os nga kalibutan. Paturapak nga gintarget han panmomba an populasyon ngan sibilyan nga imprastruktura, kalakip an mga balay ngan apartment, mga eskoylahan, ospital, singbahan, ngan pankalibsugan nga pasilidad, mga komersyal nga bilding ngan mga upisina han negosyo ngan midya. Ginruba han panmomba an mga imprastruktura para ha tubig ngan kuryente ngan gin-gigipit an suplay han pagkaon ngan lana.

Ha sakob hin duha kasemana, diri mamenos ha 4,100 nga Palestinian ha Gaza an napatay, kalakip an masobra 1,400 nga kabataan, samtang masobra milyon an nawarayan hin urukyan ngan nag-aantos hin kagutom ngan kabaraka. Pinakamakarimadima an pagmasaker ha masobra 600 nga Palestinian ha ginhimo nga panmomba han Israel ha usa nga ospital ha norte nga parte han Gaza diin yukut-yukot an nasirong ngan nagpapatambal.

Masobra duha kamilyon nga Palestinian an nagsusuruot ha Gaza, usa nga guti nga parte han tuna ha este nga baybayon han Mediterranean Sea. Ginpalibutan ini han Israel hin higtaas nga pader, ngan ngatanan nga gawas-sakob dinhi kontrolado han Israel Defense Force. Sumobra-kumulang tulo kamilyon nga Palestinian naman an naukoy ha mga komunidad ha West Bank, usa nga teritoryo nga aada ha kontrol han mga pwersa han Israel, kabakyang an Palestinian Authority nga igintukod basar ha mga kasarabutan nga iginduso han US.

Ginpapagrabe han waray hunong nga panmomba ha Gaza an madarahug nga kasaysayan han pananalumpigos nga gin-aantos han mga Palestinian. An tuna han Palestine ginlangkob/gin-ungbawan han kolonyal nga paghahadi han United Kingdom hadton 1917. Tikang han igdeklara han UK hito nga tuig an plano nga magtukod hin “nasud han mga Hudyo” ha tuna han Palestine, waray hunong na an gin-aantos nga pananalumpigos ngan pagpapaiwas han mga Palestinian. Iginhimo ini ha ngaran han Zionismo, an upisyal nga ideolohiya han estado han Israel, nga tuyo nga puuhon an katawhan nga Palestinian. Nagpungkay ini nga pananalumpigos hadton 1948 ha gintawag nga Al Nakba o An Destroso.

Kinahanglan nga bug-os kusog nga suknaon an imperyalismo nga US ha butaray nga pagsuporta hini ha henosidyo nga iginhihimo han gubyerno han Israel. Igindedepensahan pa han US an Israel ha grabe nga mga krimen hini ngan pagtamas-tamas ha internasyunal nga makatawo nga balaud. Plano pa han gubyerno han US nga tagan hin $10 kabilyon an Zionista nga Israel, mas dako tanding ha $7 kabilyon kada tuig nga iginhahatag hini nga ayuda militar, nga pinakadako ha bug-os nga kalibutan, kabalyo han pagseserbe nga kuta han imperyalismo nga US ha Middle East.

Komo katawhan nga nag-aantos hin kolonyal nga pagsakop ngan pananalumpigos ha sakob hin pira kagatos katuig, maaram gud an katawhan Pilipino ha gin-aantos han katawhan Palestinian ngan an hingyap nira nga igbalik an tinuod nga katalwasan ha ira tuna nga nahigimat-an.

Ginbubutok liwat an pakig-away han katawhan Palestinian ngan katawhan Pilipino hin pag-ato ha komun nga kaaway—an imperyalismo nga US, an poder ha luyo han magkapareho nga gin-aantos nga karat-an ngan pananalumpigos. Nakasarig ha US ngan sunud-sunuran ha imperyalista nga agaron ngaduha an estado han Israel nga naniniyupi ha mga Palestinian, ngan an reaksyunaryo nga estado ha Pilipinas nga nananalumpigos ha katawhan Pilipino.

Nakapadron ha waray-wantas nga panmomba han US ha Afghanistan ngan Syria “kontra ha mga terorista” an iginhihimo nga panmomba yana han Israel ha syudad han Gaza. Ha sugad liwat nakapadron an ginhimo nga pagrumok ha Marawi hadton 2017, ngan an waray wantas nga panmomba yana han AFP ha magakalain-lain nga parte han kabaryuhan han Pilipinas. An mga panmilitar nga kumpanya tikang ha US ngan Israel an tagapagsuplay han mga idro, bomba, drone ngan iba pa nga higamit han AFP ha iginhihimo nga panmomba ngan armado nga panmuypoy ha tahub han “kontra-insurhensiya.”

An mga armado nga opensiba nga ginpangunahan han grupo nga Hamas hadton Oktubre 7 ha mga panmilitar nga pwersa han Israel, utro nga paglarab han kangalas han katawhan Palestinian ha gin-aantos nira nga waray wantas nga pananalumpigos ngan pan-gigipit ha ilarum han Zionista nga estado han Israel.

Gintawag nga “terorismo” han Israel ngan han US (sugad liwat han gubyerno ni Marcos) an armado nga pag-ato han mga Palestinian, ngan sugad nga ginkukundenar han mga imperyalista an ngatanan nga armado nga rebolusyunaryo nga kagiusan ha Pilipinas, India, Turkey ngan iba pa nga nasud. Kundi sugad han iginpapakita ha henosidyo kontra ha katawhan Palestinian, an tinuod nga terorista amo an estado han Israel, nga may hul-os nga suporta han imperyalismo nga US, an numero uno nga terorista ha bug-os nga kalibutan. Terorismo han estado liwat an gin-aantos han katawhan Pilipino, ha tuyo nga pagpuntirya han mga armado nga pwersa han estado ha mga diri armado nga katawhan agud hadlukon hira ngan puypuyon an ira pag-ato.

Ha atubangan han gin-aantos nga nasyunal nga pananalumpigos han katawhan Palestinian ngan katawhan Pilipino, ngaduha hira may angkon nga katungod nga kumatin hin armas ngan hasugon an dalan han armado nga pag-ato. An kasaysayan han pakig-away han katawhan Palestinian, sugad han kasaysayan han pakig-away han katawhan Pilipino para ha nasyunal nga katalwasan, kasaysayan han armado nga pag-ato. Iginlalansar nira an gerra han usa nga nga guti ngan maluya nga pwersa, kontra ha mas makusog ngan poderoso nga pwersa. Ngaduha ini mga makatadungan nga gerra han katawhan, ginsusuportahan han hiluag nga demokratiko nga pwersa han katawhan, ngan segurado magkakab-ot hin kadaugan.

Papagbaydon an US-Zionista nga Israel ha henosidyo ha katawhan Palestinian