Pabayron ang US-Zionistang Israel sa henosidyo sa katawhang Palestinian

, ,
Kini nga artikulo adunay hubad sa PilipinoEnglishWaray

Kinahanglang hingpit nga batukan ang ginapahamtang nga gyerang henosidyo sa US-Israel sa katawhang Palestinian. Sa milabayng duha ka semana, labaw nga gipagrabe ang maong gyera pinaagi sa walay hunong nga pagpamomba sa Gaza sa laraw nga pulbuson kini ug palayason ang mga lumulupyo dinhi.

Gidala sa estado sa Israel sa bag-ong ang-ang sa kabangis ang pipila ka dekada nang henosidyo aron hingpit nga palayason ang mga Palestinian gikan sa ilang yutang natawhan.

Liboan ka bomba ang gihulog sa Gaza, usa ka parsela sa yuta nga adunay labing daghang populasyon sa tibuok kalibutan. Paturagas nga gitarget sa pagpamomba ang populasyon ug imprastrukturang sibilyan, lakip ang mga balay ug apartment, mga eskwelahan, ospital, simbahan, ug pasilidad panglawas, mga bilding komersyal ug mga buhatan sa negosyo ug midya. Gigun-ob sa pagpamomba ang mga imprastruktura alang sa tubig ug kuryente ug gipig-ot ang suplay sa pagkaon ug lana.

Sulod sa duha ka semana, dili moubos sa 4,100 ka Palestinian sa Gaza ang napatay, lakip ang kapin 1,400 ka mga bata, samtang kapin milyon ang nawad-an og panimalay ug nag-antus sa kagutom ug kalisang. Labing ngilngig ang pagmasaker sa kapin 600 ka Palestinian sa pagpamomba sa Israel sa usa ka ospital sa amihanang bahin sa Gaza kung asa liboan ang nagpasilong ug nagpatambal dinhi.

Kapin duha ka milyong Palestinian ang nagdasok sa Gaza, usa ka gamayng luna sa sidlakang bahin sa Mediterranean Sea. Gipalibutan kini sa Israel sa habog nga koral, ug kontrolado sa Israel Defense Force ang paggawas-sulod dinhi. Kapin-kun-kulang tulo ka milyong Palestinian usab ang nanimuyo sa mga komunidad sa West Bank, usa ka teritoryong anaa sa kontrol sa mga pwersa sa Israel, kaabag ang Palestinian Authority nga natukod sa mga kasabutang giduso sa US.

Ang paturagas nga pagpamomba sa Gaza nagpadumdum sa bangis nga kasaysayan sa pagpangdaugdaug nga nasinati sa mga Palestinian. Ang yuta sa Palestine gisakmit sa kolonyal nga gahum sa United Kingdom niadtong 1917. Sukad nga gideklara sa UK niadtong tuiga ang planong magtukod og “nasud alang sa mga Hudyo” sa yuta sa Palestine, wala nay hunong ang nahiagumang pagpangdaugdaug ug pagpalayas sa mga Palestinian. Gihimo kini sa ngalan sa Zionismo, ang upisyal nga ideolohiya sa estado sa Israel, nga nakapunting sa pagpukan sa katawhang Palestinian. Misangko ang maong pagpangdaugdaug niadtong 1948 sa gitawag nga Al Nakba o Ang Dakung Katalagman.

Kinahanglang kusganong batukan ang imperyalismong US sa direktang pagsuporta niini sa henosidyong ginahimo sa gubyernong Israel. Gipanalipdan pa sa US ang linuug nga krimen ug pagyatak sa Israel sa internasyunal nga makitawhanong balaod. Plano pa sa gubyernong US nga hatagan og $10 bilyon ang Zionistang Israel, mas daku kaysa tinuig nga $7 bilyong ginahatag niining ayudang militar, nga mas daku sa tibuok kalibutan, bugti sa pagsilbing balwarte sa imperyalismong US sa Middle East.

Isip katawhang nakasinati sa kolonyal nga pagpanakop ug pagpangdaugdaug sulod sa gatusan ka tuig, hingpit nga nabati sa katawhang Pilipino ang nasinati sa katawhang Palestinian ug ang ilang pangandoy nga ibalik ang tinuod nga kagawasan sa ilang yutang natawhan.

Ang pakigbisog sa katawhang Palestinian ug katawhang Pilipino gibugkos usab sa pagsukol sa komun na kaaway—ang imperyalismong US, ang gahum nga nagpaluyo sa parehong nasinati nilang kabangis ug kalisud. Parehong nagsalig sa US ug itoy sa among imperyalista ang estado sa Israel nga nangdaugdaug sa mga Palestinian, ug ang reaksyunaryong estado sa Pilipinas nga nangdaugdaug sa katawhang Pilipino.

Nakapadron sa paturagas nga pagpamomba sa US sa Afghanistan ug Syria “batok sa mga terorista” ang ginahimong pagpamomba karon sa Israel sa syudad sa Gaza. Kini usab ang sumbanan sa gihimong pagpulbos sa Marawi City niadtong 2017, ug ang walay hunong nga pagpamomba karon sa AFP sa lain-laing bahin sa kabanikanhan sa Pilipinas. Ang mga kumpanyang militar gikan sa US ug Israel ang tigsuplay sa mga eroplano, bomba, drone ug uban pang kagamitan sa AFP sa ginahimong pagpamomba ug armadong pagpanumpo sa takuban sa “kontra-insurhensiya.”

Ang mga armadong opensibang gipangulohan sa grupong Hamas niadtong Oktubre 7 sa Gaza batok sa mga pwersang militar sa Israel usa ka subling pag-ulbo sa kasuko sa katawhang Palestinian sa nasinati nilang walay puas nga pagpangdaugdaug ug pagpamig-ot ilalum sa Zionistang estadong Israel.

Ang armadong pagsukol sa mga Palestinian, gitawag og “terorismo” sa Israel ug sa US (pati na sa gubyerno ni Marcos), sama nga gikundena sa mga imperyalista ang tanang armadong rebolusyonaryong kalihukan sa Pilipinas, India, Turkey ug uban pang nasud. Apan sama sa ginapakita sa henosidyo batok sa katawhang Palestinian, ang tinuod nga terorista mao ang estado sa Israel, nga adunay hingpit nga suporta sa imperyalismong US, ang numero unong terorista sa tibuok kalibutan. Terorismo sa estado usab ang nasinati sa katawhang Pilipino, sa tinuyong pagtarget sa mga armadong pwersa sa estado sa mga dili armadong katawhan aron hadlukon sila ug sumpuon ang ilang pagsukol.

Atubangan sa nasinati nga nasudnong pagpangdaugdaug sa katawhang Palestinian ug katawhang Pilipino, pareho silang adunay katungod nga mogunit og armas ug baktason ang dalan sa armadong pagsukol. Ang kasaysayan sa pakigbisog sa katawhang Palestinian, sama sa kasaysayan sa pakigbisog sa katawhang Pilipino alang sa nasudnong kagawasan, kasaysayan sa armadong pagsukol. Ginalunsad nila ang gubat sa usa ka gamay ug huyang nga pwersa, batok sa usa ka daku ug gamhanang pwersa. Pareho kining gubat sa katawhan nga angayan ug makatarunganon, ginasuportahan sa lapad nga demokratikong pwersa sa katawhan, ug siguradong makabaton og kadaugan.

Pabayron ang US-Zionistang Israel sa henosidyo sa katawhang Palestinian