Balikan ang Tinabla! Pook obrahan at tirahan ng mamamayan noon, kampo militar na ngayon!

,

Wala nang sibilyang populasyon sa Sityo Tinabla, Barangay Burgos, San Jose, Tarlac. Mula sa dating masiglang pamayanan ng mga setler mula sa mga bayan sa kapatagan ng San Jose, Camiling at Mayantoc, at ng mga katutubong Aberling ay mistulang sementeryo na ito ngayon. Inokupa at ginawang kampo militar ito ng kasundaluhan ng 3rd Mechanized Infantry Batallion (MIB). Napalayas ang mga naninirahan, nagbungkal at nagpaunlad sa lugar.

Ang Tinabla ay sinaklaw ng logging concession ng ANZAP noon, dayuhang kumpanyang nakabase sa Australia at New Zealand. Matapos maubos ang mga kahoy, pinatamnan ito ng konsesyonaryo ng mga punong Saling, Mangeum, Mahogany at iba pang kahoy na pang-eksport. Kalaunan, idineklara itong protected area ng Department of Environment ang Natural Resources (DENR) kung kaya binawal ang mga masa na pasukin ang lugar. Gayunman, dahil sa matinding kahirapan at kawalan ng lupang matatamnan, unti-unting kinarbon ng masa ang mga kahoy kasunod ng unti-unting pagbubungkal sa ilang bahagi ng lugar. Hinuhuli at pinagmumulta ang mga nahuhuling nagkakarbon. Pero sa mahabang panahon ay nagpatuloy ang pakipag-patentero ng magsasaka sa DENR at Bantay-Gubat.

Sa pagratsada ng proyektong National Greening Program sa ilalim ng rehimeng US-Aquino II (2010-2016) ay lumala ang problema sa lupa, hindi lamang sa mabundok na lugar kundi maging sa malawak na patag at mga burol ng San Jose at Mayantoc sa Tarlac. Nanawagan ang Partido Komunista ng Pilipinas na labanan ang tumitinding kagutuman sa pamamagitan ng pagbubungkal sa mga lupang tiwangwang na produktibong tamnan, kabilang dito ang mga eryang sinaklaw ng NGP na hindi kapaki-pakinabang sa magsasaka ang mga pananim.

Ang dating pailan-ilan na nagkakarbon at nagtatanim sa Tinabla ay unti-unting dumami. Marami sa mga Aberling na napalayas ang mga ninuno ng kumpanyang ANZAP noon ay binalikan ang kanilang lupang ninuno. Kalakhan sa kanila ay nakaranas ng napalayas sa kanilang tirahan at lupang binubungkal.

Alpasan ang takot! “Lagi na lamang tayong napapalayas sa sarili nating lupa. Panahon na para pumirmi. Magbungkal para may makain! Ipagtanggol ang lupa.” Ito ang maiksing sagot ni Ka Wakin sa pagdadalawang loob ng ilan na mamirmihan na sa Tinabla.

Pero bakit sa Tinabla? Maliban sa produktibong tamnan ang lupain dito, nasa pagitan ito ng mga baryong may malalim at mahabang rebolusyunaryong pakikibaka. Sa katunayan, inspirasyon ng mga masang pumosisyon dito ang paglaban sa NGP ng mga masa sa mga karatig-baryo sa pamumuno ng Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid (PKM), ang rebolusyunaryong samahan ng uring magsasaka.

Lupa sa nagbubungkal! Mula 2015 hanggang 2019 ay napalawak ng masang magsasaka ang kanilang mga uma. Natatamnan nila ito ng palay, saging, gabi, kamote, luya at sari-saring gulay. Simula sa pagdadamayan sa produksyon, nabuo nila ang isang pamayanan na nagkakaisa sa pagtatanggol sa lupa, anuman ang lahi, lugar na pinagmulan, relihiyon at kasarian.

“Build! Build! Build!”

Umarangkada ang proyekto ng rehimeng US-Duterte ng pagsusuro sa kabundukan para gawing kalsada, tayuan ng mga imprastruktura para sa negosyo at turismo. Maraming bukid at uma sa San Jose at Mayantoc ang nasagasaan ng ginagawang kalsada, kabilang ang Tinabla na kinategoryang mountain trail ng mga turista papunta sa kilalang hiker’s spot na Mt. Sawtooth at Mt. Tapulao sa Zambales.

Taong 2019, nagpaskil ang DENR ng pabatid na dinideklara ang lugar na plantasyon at binabawal ang pagkakaingin sa lugar. May ilang kinasuhan ang DENR pero walang sumisipot sa baryo para makipagharap. Sumunod na mga taon ay serye ng papulong ang ginawa ng DENR na kasama ang kasundaluhan ng 3rd Mechanized Infantry Batallion. Pero hindi natinag ang masa. Tuloy-tuloy nilang pinagyaman ang lugar. Tuloy-tuloy nilang tinamasa ang bunga ng kanilang pinagpaguran sa pagbubungkal.

“Build Better More Projects” ang bersyon naman ni Ferdinand Marcos Jr na pagpapatuloy lamang ng mga proyektong mapangwasak sa kabundukan, nanagasa sa kabuhayan at nangangamkam ng lupa ng magsasaka. Binantayan ng 3rd MIB ang ginagawang kalsada. Pinagbawal ang paghahanting, pati pagpakat ng silo para mapanatili diumano ang balanse sa kalikasan. Pinagbawal ang pagkakaingin. Mag-gayd na lang ika ang mga magsasaka sa mga turistang namamasyal.

Inaraw-araw ng 3rd MIB, at kalaunan kasama na ang 71st IB sa paghahalihaw sa Tinabla hanggang sa kulumpon ng mga baryong nakapaligid dito. Isa-isang pinatawag sa kampo ang mga magsasaka. Naghasik ng intriga. Pinaratangan sila ng kung anu-anong kaso. Kinasuhang NPA. Binantaan. Sinet-up at pwersahang pinasurender. Hanggang sa inokupah na mismo ng 3rd MIB ang Tinabla.

Dahil sa terorismo ng estado, nahinto ang produksyon. Sino pa ang magbubungkal sa lupa kung may nakatutok na armalayt ng armi sa ulo? Sa ganon na tuluyang napaalis sa Tinabla ang mga masang magsasaka.

Akto ng terorismo ang pagkampo ng militar sa Tinabla. Pangangamkam ito ng lupa. Pagsupil sa paglaban ng masang magsasaka at mga Aberling sa ginagawang kalsada na magdudugtong sa Tarlac-Zambales. Para walang sagabal sa pinabilis at pinaiksing ruta ng paghahakot at pagdambong sa likas na yaman ng Zambales Mountain Range. Karagdagang kalsada din ito sa Capas-Botolan Road na magpapaiksi ng byahe papuntang West Philippine Sea. Malaking burgesya kumprador, mga dayuhang negosyante at mga panginoong maylupa ang makikinabang dito.

Ang pagkampo ng militar sa Tinabla ay naglalayong wasakin ang naipundar na lakas ng pagkakaisa ng uring magsasaka. Sa katunayan, nagpapakita ito ng matinding takot ng estado sa kakayahan ng uring magsasaka na magtipon, organisahin ang sarili, maggiit at ipagtanggol ang karapatan sa lupa

Huwag pasindak sa terorismo ng estado! Ang paninirahan at pagbubungkal ng lupa sa Tinabla ay istoriko at lehitimong karapatan ng masang Aberling at mga magsasakang setler ng Tarlac. Alpasan ang takot! Bawiin ang lupa! Palayasin ang mga militar na nagkakampo sa Tinabla! Itigil ang militarisasyon sa kanayunan!

Uring magsasaka, buklurin ang pagkakaisa! Labanan ang pagpapalayas sa lupang pinaunlad at nilinang! Palakasin ang Pambansang Katipunan ng Magbubukid at Rebolusyunaryong Organisasyon ng Ayta! Palakasin ang New People’s Army bilang armadong hukbo na panlaban sa berdugong militar! Sumapi sa NPA!

___
BIGWAS | Rebolusyonaryong pahayagang masa ng Partido Komunista ng Pilipinas at Bagong Hukbong Bayan sa Kanluran Gitnang Luzon

Pook obrahan at tirahan ng mamamayan noon, kampo militar na ngayon!